PL

wyjaśnić {czasownik}

volume_up
Należy jednak również wyjaśnić, że mają zastosowanie kryteria kopenhaskie.
However, it is also important to explain that the Copenhagen criteria apply.
Chciałbym wyjaśnić, że dokument zostanie udostępniony wszystkim posłom i posłankom.
I should explain that the document will be made available to all MEPs.
Chciałabym tylko wyjaśnić zasadę leżącą u podstaw przyjętego stanowiska.
I would only like to explain the principle at the basis of this position.
. ~~~ To tajemnica, którą bardzo trudno wyjaśnić.
This is a mystery that has really been extremely hard to elucidate.
Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
Znaczenie kliniczne tego spostrzeżenia nie zostało w pełni wyjaśnione.
The clinical relevance of this observation has not been fully elucidated.
Pragnę wyjaśnić sposób głosowania nad kalendarzem sesji miesięcznych na rok 2012.
Mr President, I want to give an explanation of vote on the calendar for 2012.
Szesnastu posłów chce złożyć wyjaśnienia dotyczące swego sposobu głosowania.
There are 16 Members who wish to give an explanation of vote.
poprosiłem o udzielenie głosu, żeby wyjaśnić sposób głosowania nad sprawozdaniem dotyczącym ochrony euro.
Mr President, I asked for the floor to give an explanation of vote on the protection of the euro.
Pokażę, jak niektóre indywidualne różnice w naszej ocenie innych, można wyjaśnić różnicami w tym obszarze mózgu.
And then finally, to show that some of the differences between people, in how we judge others, can be explained by differences in this brain system.
Muszę wyjaśnić, że górna część wykresu pokazuje rozkład częstości, o którym mówiłem.
And I have to explain to you, the top of this graph shows you that frequency distribution that I talked about.
Jeżeli Pan chce, proszę przyjść do mojego biura, mogę pokazać Panu listę i wyjaśnimy sprawę.
If you wish, you can come to my office, I can show you the list and we can explain it.
wyjaśnić (też: wyjaśniać)
volume_up
to explain away {czas.} (fact, problem)
Czy w związku z tym mogłaby pani nam to wyjaśnić?
So could you enlighten us about that?
I hope you can enlighten me.

Przykłady użycia - "wyjaśnić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
PolishByły jednak też czasy, kiedy oby stronom chciałąm wyjaśnić, że to tylko fikcja.
But there were times when I wanted to remind both sides that this was fiction.
PolishJest to bardzo istotna kwestia, którą musimy wyjaśnić w ramach szczytu w Pittsburgu.
This is a very important issue, which must be clarified by the Pittsburgh Summit.
Polish(ET) Chciałabym wyjaśnić, czemu nie zagłosowałam za sprawozdaniem pana Anderssona.
(ET) I would like to explain why I did not vote in favour of Mr Andersson's report.
PolishChciałabym zakwestionować szczególnie dane liczbowe - może mogłaby Pani je wyjaśnić?
I would particularly question the figures, and perhaps you might clarify them?
PolishMusimy to wyjaśnić jednoznacznie: nasza idea, nasza polityka, to partnerstwo.
This is something we must make crystal clear: our idea, our policy, is partnership.
PolishTe wszystkie wątpliwości są uzasadnione i musimy je wyjaśnić w sposób jednoznaczny.
These are all legitimate questions and we must respond to them unequivocally.
PolishBraki występują przede wszystkim w trzech obszarach i chciałabym je wyjaśnić.
There are deficits in three areas in particular, and I would like to clarify these.
PolishPrzypuszczam, że pan poseł nie jest obecny, ale chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić.
I assume that he is not here, but I would like to make that clear once and for all.
PolishPrzyznaję także, że mogliśmy lepiej wyjaśnić i wyrazić treści zawarte w art. 3.
I also acknowledge that we could have explained and phrased things better in Article 3.
PolishDziękuję, że pozwolił mi pan wyjaśnić sposób, w jaki głosowałem.
Mr President, thank you for giving me this opportunity to explain how I voted.
PolishCzy mógłby wyjaśnić nieco bardziej szczegółowo, co ma na myśli i jak to się odbywało?
Perhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?
PolishPani Poseł Harms, w związku z pani słowami pragnę również wyjaśnić jedną rzecz.
Mrs Harms, I would also like to make one thing clear about what you said.
PolishJeżeli nie, czy może Pan wyjaśnić, dlaczego Grecja nie złożyła tego wniosku?
If it has not, can you explain why no such request has been filed by Greece?
PolishPan poseł powinien zdefiniować kryteria dokładniej i wyjaśnić dokładnie, co ma na myśli.
He should define the criteria more accurately and explain exactly what he means.
PolishTrzeba te zagadnienia wyjaśnić przed udzieleniem Komisji nowego mandatu.
These issues need to be clarified before the Commission is given a new mandate.
PolishCzy Komisja mogłaby wyjaśnić, jaki dalszy bieg został nadany temu oświadczeniu?
Would the Commission please outline the action taken on this resolution?
PolishPozwólcie mi więc wyjaśnić, że najmądrzejszym człowiekiem w historii był Szkot.
So let me just explain to you that the smartest man ever was a Scotsman.
PolishNa koniec, jeśli pan pozwoli, panie przewodniczący, chciałabym wyjaśnić pewną kwestię.
Finally, if you will allow me, Mr President, I would like to make a point of order.
PolishNależy jednak również wyjaśnić, że mają zastosowanie kryteria kopenhaskie.
However, it is also important to explain that the Copenhagen criteria apply.

Synonimy (polski) dla "wyjaśnić":

wyjaśnić