"wyjściowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyjściowy" po angielsku

EN
volume_up
okres wyjściowy {m.}
PL

wyjściowy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wyjściowy (też: produkcyjny)
Mamy więc takie połączenia, dzięki którym wzorzec wejściowy po prostu przepływa i generuje wzorzec wyjściowy.
So you set up these connections such that the input pattern just flows and generates the output pattern.
Świecąca Sala to system, w którym przyjęto, że przestrzeń wejściowa i wyjściowa są w jednym miejscu.
The Luminous Room is a system in which it's considered that input and output spaces are co-located.
Korzystając z portów wejścia lub wyjściowe w kamerze, można włączyć kontrolę wejścia z lub bez nadzoru operatora.
By using the input or output ports on your camera, you can enable entrance control with or without the supervision of an operator.
wyjściowy (też: koktajlowy)

Przykłady użycia - "wyjściowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAnaliza będzie oczywiście stanowić dobry materiał wyjściowy dla naszej pracy.
The study will, of course, provide good background material for our work.
PolishŚredni wskaźnik wyjściowy NAPSI wynosił 4, 6 i 4, 3 w grupie infliksymabu i grupie placebo
Mean baseline NAPSI scores were 4.6 and 4.3 in infliximab and placebo group.
PolishWymieniamy się poglądami w tej kwestii i jest to dobry punkt wyjściowy.
We share many views on this issue, and that is a good starting point.
PolishTak więc rozmyślałem o pokoju, i zastanawiałem się, gdzie jest punkt wyjściowy dla pokoju.
So I was thinking about peace, and then I was thinking, well where's the starting point for peace?
PolishPoziom wyjściowy wynosił około 23 punktów przy rozpoczęciu badania.
Scores were around 23 points at the start of the study.
PolishTo dobry punkt wyjściowy na drodze przygotowania umowy stowarzyszeniowej między Unią a Ukrainą.
It is a good starting point on the way to drafting an association agreement between the EU and Ukraine.
PolishMamy więc takie połączenia, dzięki którym wzorzec wejściowy po prostu przepływa i generuje wzorzec wyjściowy.
So you set up these connections such that the input pattern just flows and generates the output pattern.
PolishPo zastosowaniu odczynnika Neoplastin, wyjściowy PT wynosił 13 s, a nachylenie krzywej około 3 do 4 s / (100µg/ l).
When Neoplastin PT was used, baseline PT was about 13 s and the slope was around 3 to 4 s/ (100µg/ l).
PolishGdy odpalimy ten program, oto wynik wyjściowy.
PolishPopieramy równy dostęp ze strony pacjentów jako punkt wyjściowy, a nie przyznanie rynkowi ważniejszej roli w opiece zdrowotnej.
We favour taking equal access by the patient as the starting point, and not giving the market a greater role in health care.
PolishPowyżej normy > wyjściowy
PolishWyjściowy fenotyp darunawiru
PolishTaki jest punkt wyjściowy.
PolishWyjściowy fenotyp darunawiru (przesunięcie w zakresie podatności względem odnośnika) okazał się rokowniczym czynnikiem wyników wirusologicznych.
Baseline darunavir phenotype (shift in susceptibility relative to reference) was shown to be a predictive factor of virologic outcome.
PolishPowyżej normy > wyjściowy
PolishTe ramy polityczne przyczyniły się również do zbudowania globalnej strategii określonej podczas szczytu G20, ponieważ zostały wykorzystane jako punkt wyjściowy w dyskusji.
But this policy framework also fed into the global strategy defined at the G20 summit, where it was used as a basis for discussion.
PolishCharakterystyka demograficzna oraz wyjściowy stan zaawansowania choroby w grupie otrzymującej Nexavar i grupie placebo były porównywalne w zakresie klasyfikacji ECOG (stopień 0:
Demographics and baseline disease characteristics were comparable between the Nexavar and the placebo group with regard to ECOG status (status 0:
PolishOgólnie ujmując, sprawozdanie pani Hirsch to dobry punkty wyjściowy dla sfery, która musi stać się priorytetowym obszarem polityki Parlamentu i całej Unii Europejskiej.
Generally speaking, Mrs Hirsch's report is a good starting point for what must become one of the priority policies of Parliament and the entire European Union.
PolishWszystkie badania farmakokinetyczne ADVATE przeprowadzono z udziałem uprzednio leczonych pacjentów z ciężką lub średnio ciężką hemofilią A (poziom wyjściowy czynnika VIII ≤ 2 %).
All pharmacokinetic studies with ADVATE were conducted in previously treated patients with severe to moderately severe haemophilia A (baseline factor VIII ≤ 2 %).
PolishOkoło dwie trzecie pacjentów stanowili mężczyźni i u około jednej trzeciej wyjściowy stan sprawności (PS) wg ECOG wynosił 2 u 9 % pacjentów stwierdzano stan sprawności 3 stopnia wg ECOG.
About two-thirds of the patients were male and approximately one-third had a baseline ECOG performance status (PS) of 2, and 9 % had a baseline ECOG PS of 3.

Synonimy (polski) dla "wyjściowy":

wyjściowy