PL wyjątkowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
Prezydent Musharaff zareagował na tę sytuację, ogłaszając stan wyjątkowy.
President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.
Całą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy.
The whole situation could be described as a permanent state of emergency.
Agencje są europejskimi organami administracyjnymi, pomimo iż posiadają wyjątkowy charakter.
Agencies are European administrative units, although they have a unique nature.
Bardzo wyjątkowy silnik -- jest okrągły, mały, nie wytwarza wibracji.
A very unique engine -- it's round, it's small, it's vibration-free.
W końcu nasz model jest wyjątkowy w kontekście europejskim.
After all, our model is unique in a European context.
wyjątkowy (też: odlotowy, niezwykły, wspaniały, świetny)
volume_up
amazing {przym.}
Kiedy miałem 45 lat doświadczyłem czegoś bardzo wyjątkowego.
Now, I had an amazing experience.
Mamy 0,1 szansy na coś wyjątkowego.
So we can do some rather amazing things.
Wasn't she amazing?
wyjątkowy (też: nieprzeciętny, wyjątkowe, wyjątkowa)
Czyn rzeczywiście wyjątkowy, karygodny czyn prawdziwego politycznego drania!
A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!
"Procedura budżetowa na rok 2010 miała wyjątkowy przebieg. Rozpoczęła się zgodnie z art.
'The budgetary procedure for 2010 has been exceptional.
Chociaż ostateczny kształt tego pakietu nie jest jakiś wyjątkowy, to możemy czuć pewne zadowolenie.
Although the outcome of this package is not exceptional, we should feel reasonably pleased.
wyjątkowy (też: wybitny, nietuzinkowy, czołowy, znakomity)
UE nagradza wyjątkowe osiągnięcia w wielu różnych dziedzinach.
The EU recognises outstanding achievements in all these fields and more.
Gratuluję sprawozdawczyni wyjątkowego osiągnięcia i wypracowania zachęcających wniosków.
I congratulate the rapporteur for her outstanding work and the encouraging result achieved.
W przeciwieństwie do innych krajów uregulowania prawne względem bezpieczeństwa żywności w Europie są na wyjątkowo dobrym poziomie.
In contrast with other continents, food safety regulation in Europe is at a unique, outstanding level.
wyjątkowy (też: niezwykły, osobliwy, pojedynczy)
volume_up
singular {przym.}
wyjątkowy (też: najwyższy, największy)
volume_up
supreme {przym.}
Wezwaliśmy wówczas prezydenta Musharrafa do zakończenia stanu wyjątkowego, do przywrócenia konstytucji, do przywrócenia Sądu Najwyższego oraz podążania ku wolnym i uczciwym wyborom.
We called for President Musharraf on that day to end the state of emergency, to reinstate the constitution, to reinstate the Supreme Court and move towards free and fair elections.
Dostęp do smartphone'ów i telefonów komórkowych w dzisiejszych czasach jest wyjątkowy.
The access to smartphones and cell phones today is extraordinary.
Zrozumiałem wtedy, że Feynman był wyjątkowy nawet wtedy, gdy robił to, co robił.
I realized there was something just extraordinary about Feynman, even when he did what he did.
Panie komisarzu! To wyjątkowa sytuacja, która wymaga wyjątkowych środków.
Commissioner, this is an extraordinary situation that requires extraordinary measures.
Trzeba być naprawdę wyjątkowym artystą.
You need to be really an incredible artist.
Te nanorurki węglowe odkryte przez IIjimę w 1991 r. mają wyjątkowe właściwości.
If we take carbon nanotubes, you know, Iijima discovered them in 1991, they just have incredible properties.
To było coś niesamowitego -- był to, jak wiecie, piękny dzień, jak cały tydzień zresztą, i West Village była wyjątkowo pełna życia.
There was an incredible -- it was, you know, a beautiful day, as it was for about a week after, and the West Village had never seemed more lively.
Kraj ten posiada wyjątkowy potencjał turystyczny, szczyci się wspaniałym skarbami historii i kultury oraz jest ulubionym celem podróży wielu Europejczyków.
Mexico offers exceptional tourism potential, has magnificent historical cultural treasures and is also a favourite destination of many Europeans.
wyjątkowy (też: jedyny)
volume_up
one and only [przykł.]
Uświadomijmy sobie, że wyjątkowe rozwiązania, takie jak wspomniane w pańskim wystąpieniu, nie mają zastosowania.
Let us realise that one-off solutions, as mentioned in your contribution, do not exist.
volume_up
splendid {przym.}
Z tego względu, należy zachować ostrożność w tak wyjątkowych przypadkach.
Therefore, caution should be exercised in such unusual cases.
Obcość może być egzotyczna, interesująca i pozytywnie niecodzienna, wyjątkowa.
Foreignness may be exotic, interesting and unusual in the positive sense, or extraordinary.
W państwach członkowskich o wysokim wskaźniku emigracji, zjawisko to nie jest bynajmniej czymś wyjątkowym.
In Member States with high levels of emigration, this phenomenon is by no means unusual.
volume_up
special {przym.}
Może ludzki mózg jest wyjątkowy, bo pozwala na rozwinięcie języka.
Maybe it's something special in his brain that allows him to have language.
Ladies and gentlemen, today is a very special day.
Głos: To przecież Twój wyjątkowy dzień.
Announcer: After all, it's your special day.
wyjątkowy (też: niezwykły)
volume_up
quare {przym.} [Irl.] [pot.]

Przykłady użycia - "wyjątkowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie stałabym dziś przed państwem, gdyby nie ten wyjątkowy rodzaj współpracy.
I wouldn't be standing here today if it wasn't for extreme radical collaboration.
PolishJest to w wyjątkowy sposób graficznie pokazane na stronie projektu Worldmapper.
This is very graphically shown by the Worldmapper website and project.
PolishWszystkie mają wyjątkowy dla każdego gatunku system -- posiadają molekułę, która mówi „ja”.
They all have a species-specific system -- they have a molecule that says "me."
PolishJednocześnie technologie te oferują wyjątkowy potencjał rynku pod względem wzrostu.
At the same time, these technologies offer an enormous market potential in terms of growth.
PolishMożemy to bez żadnych zastrzeżeń uczynić, ponieważ powstaje prawdziwie wyjątkowy dokument.
We can do so wholeheartedly as a truly excellent document is in the making.
PolishTa sprawa ma wyjątkowy charakter i obejmuje pięć kluczowych kwestii, które należy rozstrzygnąć.
The question is very specific and it raises five key issues that need to be addressed.
PolishNie potrafię nawet wyrazić, jak wyjątkowy jest ten przedmiot.
It is really -- I mean, I can't express to you how exquisite this object is.
PolishJest to wyjątkowy kraj, teraz bliski utonięcia w odpadach.
It is a remarkable country and it is on the brink of drowning in waste.
Polish(Śmiech) Ale tak naprawdę, w ten sposób ten lampart przejawiał swój wyjątkowy charakter.
(Laughter) But really and truly, this was how this little leopard was displaying her individual personality.
PolishNastał wtedy wyjątkowy okres, wielki czas komputerów.
But this was a great, grand time of the computer,
PolishKażdy kolor ma inną biegunowość magnetyczną, a sekwencja w sposób wyjątkowy określa osiąganą strukturę.
Each different color has a different magnetic polarity, and the sequence is uniquely specifying the structure that is coming out.
PolishChcę odnieść się do tych, którzy zaprezentowali na tej sali wyjątkowy ładunek obłudy i demagogii.
(PL) Mr President, I would like to address those who have detonated their charges of deception and demagogy in this House.
PolishKażdy etap jest wyjątkowy, ponieważ w każdym z nich coś zupełnie nowego, ni stąd ni zowąd, pojawia się we Wszechświecie.
Each stage is magical because it creates the impression of something utterly new appearing almost out of nowhere in the universe.
PolishIdeał europejski nie może - i właśnie dlatego jest tak wyjątkowy - zostać sprowadzony wyłącznie do kwestii orientacji lewicowej i prawicowej.
The European ideal cannot - and this is what makes it great - be reduced simply to a question of left and right.
PolishZupełnie wyjątkowy charakter ma fakt, że to zaniedbanie rozpatrywano w taki sposób, że Elmara Broka nawet nie powiadomiono o stawianych zarzutach.
The fact that this failure was treated in this way and that Mr Brok was not even directly informed that he had been accused is completely out of the ordinary.
PolishJest to ogromny, bardzo wyjątkowy plac budowy, na którym powstanie jeden z największych budynków na świecie, z całkowicie autonomicznym źródłem zasilania.
This is a large, very ambitious construction site where we are going to build one of the largest buildings in the world, with a fully autonomous energy supply.
PolishPokojowa fontanna to symbol późniejszej mityzacji enerdowskiego socjalizmu, jako wyjątkowy kicz zdecydowanie wykluczona z listy chronionych zabytków.
The living room fountain focuses in a symbol the retrospective mythologizing of GRD socialism, and decidedly withdraws it from the protected status of a listed kitsch shrine.
PolishŚrodki te zapewnią, by obywatele mieli odpowiednią, rzetelną wiedzę na temat towarów na rynku i spowodują, że docenią oni wyjątkowy charakter produkcji europejskiej.
These measures will both ensure that people have appropriate, reliable knowledge about the goods on the market and make them appreciate the uniqueness of European manufacturing.