PL

wyjątkowo {przysłówek}

volume_up
wyjątkowo
Ponadto ich infrastruktura często jest wyjątkowo niewystarczająco rozwinięta.
In addition, their infrastructure is often exceptionally underdeveloped.
To wyjątkowo poważna sytuacja, w związku z czym potrzebujemy wyjątkowych odpowiedzi.
This is an exceptionally serious situation and we need exceptional answers.
Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
wyjątkowo (też: niezwykle)
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aerinaze Pewne czynniki mogą wyjątkowo zwiększyć wrażliwość na pseudoefedrynę zawartą w preparacie.
Take special care with Aerinaze Certain conditions may make you unusually sensitive to the decongestant pseudoephedrine contained in this medicine.
Rada Prezesów nadal uważa, że czynniki mogące wpłynąć na powyższy scenariusz ogólnie się równoważą, przy czym otoczenie gospodarcze jest wciąż wyjątkowo niepewne.
The Governing Council continues to view the risks to this outlook as broadly balanced, in an environment of unusually high uncertainty.
Dziękuję bardzo za umożliwienie mi wymiany zdań z Parlamentem, co w tym roku ma miejsce na wyjątkowo wczesnym etapie.
. - Madam President, thank you very much for making it possible for me to exchange views with Parliament at an unusually early stage this year.
Od tamtej pory świat zewnętrzny milczał przez wyjątkowo długi czas.
Since then, the outside world has remained silent for a conspicuously long time.
wyjątkowo (też: nadzwyczaj, wysoce, wybitnie)
Jest ono efektywne pod względem ekologicznym i gospodarczym oraz wyjątkowo nadaje się do szerszego zastosowania; przynajmniej ma potencjał, aby takim się stać.
It is environmentally effective, economically efficient and eminently suitable for broader application; at least, it has the potential to be all of these things.
Aby wszystkie wyjątkowo szczegółowe obliczenia, jakie możemy wykonać z tym wspaniałym równaniem, nie byłyby możliwe bez tego dodatku.
So all the exquisitely detailed calculations we can do with that wonderful equation wouldn't be possible without an extra bit.
wyjątkowo (też: wyłącznie, specyficznie)
Tak więc nie jesteśmy w wyjątkowo gościnnym miejscu.
So we're not in a uniquely hospitable place.
wyjątkowo (też: wnikliwie, gruntownie, rzeczowo)
So this is a profoundly inefficient process.

Przykłady użycia - "wyjątkowo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
PolishSmutkiem napawa fakt, że sytuacja w sektorze mleczarskim jest wyjątkowo krytyczna.
It is a sad fact that the situation in the dairy sector is extremely critical.
PolishW UK, gdzie religia jest wyjątkowo niepopularna, zostały przyjęte bardzo dobrze.
This went down very well in the U.K., where religion is extremely unpopular.
PolishMamy 27 różnych państw członkowskich o wyjątkowo bogatej i zróżnicowanej kulturze.
We have 27 different Member States which have an extremely rich and varied culture.
PolishZagłosowałam za sprawozdaniem, ponieważ uważam je za wyjątkowo istotne.
I voted for the report because I believe it to be exceptionally important.
PolishKiedy dotrzecie na daną głębokość, odkryjecie, że woda jest wyjątkowo czysta.
Also, when you get down there, you find that the water is very, very clear.
PolishTo wyjątkowo poważna sytuacja, w związku z czym potrzebujemy wyjątkowych odpowiedzi.
This is an exceptionally serious situation and we need exceptional answers.
PolishW niektórych przypadkach może wystąpić gorączka trwająca 1 dzień, wyjątkowo 3 dni.
In some cases fever may occur for 1 day, and up to 3 days in exceptional circumstances.
PolishChcę również podkreślić, że rozmowy z Komisją i Radą poszły wyjątkowo dobrze.
I should also emphasise that talks with the Commission and Council went extremely well.
PolishPonadto ich infrastruktura często jest wyjątkowo niewystarczająco rozwinięta.
In addition, their infrastructure is often exceptionally underdeveloped.
PolishWzrost cen ropy wyjątkowo ciężko dotyka rybaków z europejskich regionów przybrzeżnych.
Fishermen in every European coastal region are being hit hard by this oil price rise.
PolishW roku 1952 Buckminster Fuller zaprezentował wyjątkowo śmiały projekt Geoskopu.
In 1962, Buckminster Fuller presented the particularly audacious proposal for the Geoscope.
PolishCzwarty priorytet: wyjątkowo trudna kwestia wspólnej polityki rolnej.
Fourth priority: the extremely difficult issue of the common agricultural policy.
PolishOd tamtej pory świat zewnętrzny milczał przez wyjątkowo długi czas.
Since then, the outside world has remained silent for a conspicuously long time.
PolishWyjątkowo szczupłe osoby, mogą wykonywać zastrzyk jedynie w udo lub w zewnętrzną ic
If you are exceptionally thin, use only the thigh or outer surface of the arm for injection.
PolishNależy je zmieniać, nawet jeżeli jakiś obszar wstrzykiwań jest wyjątkowo preferowany.
Even if you develop a preference for one site, you still should rotate the injection site.
PolishWymogi, które stawiamy producentom europejskim są wyjątkowo wysokie.
The requirements which we place on European producers are exceptionally high.
PolishŻyjemy w wyjątkowo niepewnych czasach, które stawiają przed nami poważne i trudne wyzwania.
We are living in extremely uncertain times with considerable and difficult challenges.
PolishWyjątkowo ważne jest, byśmy myśleli o kwestii wartości pieniądza.
It is extremely important that we think about the question of value for money.
PolishNastępnym punktem jest tura pytań (B6-0009/2009), która wyjątkowo potrwa do godz. 20.00.
The next item is Question Time (B6-0009/2009) which, exceptionally, will last until 8 p.m.