PL

wydobyć {czasownik}

volume_up
volume_up
to dredge {czas. przech.}
wydobyć (też: wymówić, wymawiać)
W Albercie praca wre bez przerwy 24 godziny, 7 dni w tygodniu by wydobyć tyle ropy ile się tylko da.
In Alberta people work nonstop, 24 hours by seven to extract as much oil as they can.
Mam nadzieję, że Komisja może wydobyć to z tej rezolucji, ponieważ większość jest w niej zawarta.
I hope that the Commission can extract that from this resolution, because I believe most of it is in there.
Extract geometry from the images.
wydobyć (też: wyciągać, wyciągnąć, wydostać)
volume_up
to winkle out {czas.} [Bryt.] [pot.]

Przykłady użycia - "wydobyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishEuropa może wydobyć się z kryzysu, ale nie uda się to, jeżeli będziemy stać w miejscu.
Europe can overcome the crisis, but not by standing still and remaining where we are today.
PolishCo robią zainteresowane kraje, aby samodzielnie wydobyć się z zadłużenia?
What are the affected countries doing to get themselves out of debt?
PolishCo możemy uczynić, aby wydobyć setki milionów naszych obywateli ze skrajnego ubóstwa?
What have we ourselves done to lift the hundreds of millions of our people from extreme poverty?
PolishZacząłem więc szukać, gdzie można wydobyć ten współczesny minerał.
And also, I thought that there would be synthetic polymers, plastics, embedded in the rock.
PolishA Nike potrafi wydobyć szybkość i dystans z tego tylko czujnika.
And Nike knows how to get your pace and distance from just that sensor.
PolishW Albercie praca wre bez przerwy 24 godziny, 7 dni w tygodniu by wydobyć tyle ropy ile się tylko da.
In Alberta people work nonstop, 24 hours by seven to extract as much oil as they can.
PolishAby to wydobyć, korzystamy z masy urządzeń i oprogramowania, działającego bardzo precyzyjnie.
In order to do this, it's a lot of hardware and software that runs in a very high resolution.
PolishOznacza ono: wyłonić to, co skryte wewnątrz, wydobyć potencjał.
It means "to bring forth what is within, to bring out potential."
PolishPodejrzenia i eurosceptycyzm nie pomogą nam wydobyć się z międzynarodowego kryzysu gospodarczego.
Suspicion and euro-scepticism will not help us to recover from the international economic crisis.
PolishJM: Oczywiście myśleliśmy o tym, by wydobyć dane dla ludzi, by zrobili z nimi naukę.
JM: Now of course, we were thinking, well let's just first put the data out there for people to do science to it.
PolishDlatego niezmiernie trudno się z niej wydobyć. ~~~ Wygląda tak.
And for that reason, it's very, very hard to recover from.
PolishA jeśli ma na zawsze wydobyć się z nietolerancji i brutalności, potrzebuje również samokontroli.
It also needs self-restraint if it is never again to slip down that slope of intolerance and inhumanity.
PolishTrzeba było je wydobyć z tego bałaganu panującego na młodej Ziemi, cztery, 4,5 miliarda lat temu.
You needed to get life out of this junk that is present on the early Earth, four, 4.5 billion years ago.
PolishTak więc piekarz, dobry piekarz, wie jak wyciągnąć lub wydobyć nieodłączny cukier zawarty w skrobi.
So a baker, and a good baker, knows how to pull or draw forth the inherent sugar trapped in the starch.
PolishJesteśmy w trudnej sytuacji i musimy się z niej wydobyć.
We are in a difficult situation and we need to get out of it.
PolishMam nadzieję, że Komisja może wydobyć to z tej rezolucji, ponieważ większość jest w niej zawarta.
I hope that the Commission can extract that from this resolution, because I believe most of it is in there.
PolishCzasem naświetlam dłużej, żeby wydobyć szczegóły.
Sometimes you keep the time up, because the time gives you detail.
PolishByła też TED-sterką i pokazała nam – pokazała światu w jaki sposób ponownie wydobyć piękno z komputera.
And she was a TEDster, exactly, and she showed us, she showed the world how to make the computer beautiful again.
PolishPora, abyśmy przyznali, że sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych może pomóc wydobyć się obywatelom z ubóstwa.
It is time we admitted that fair access to natural resources really can help lift people out of poverty.
PolishBy ją wydobyć, najpierw trzeba usunąć drzewa.
Then, you rip off the topsoil and get at that oily sand.