PL

wydawać się {czasownik zwrotny niedokonany}

volume_up
Przedstawiane dane liczbowe mogą wydawać się atrakcyjne.
The figures that are circulating might appear attractive.
Te kroki, chociaż niektórym wydawać się mogą stosunkowo mało znaczące, są ważne w kontekście białoruskim.
These steps, whilst they might appear relatively minor to some, are significant in the Belarusian context.
Musimy wydawać się zjednoczeni, jeśli chcemy dążyć do osiągnięcia wspólnych celów i on miał rację, zauważając to.
We must appear united if we want to pursue common goals, and he was right to point this out.

Przykłady użycia - "wydawać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMoże się jednak wydawać, że niektórzy muszą usłyszeć to przesłanie jeszcze raz.
It would appear, however, that some people need to hear this message again.
PolishMoże się wydawać, że to duża ilość środków, ale w rzeczywistości to bardzo niewiele.
This may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
PolishMogłoby się wydawać, że jest w tym pewna sprzeczność, ale nie sądzę, żeby tak było.
This would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
PolishStanowczo sprzeciwiamy się FTA (bez względu na to, jak bardzo tajemnicze mogą się wydawać).
We firmly reject the FTAs (no matter how mystifying they are made to seem).
PolishTa Izba - Parlament - wie, jak trudna i jak beznadziejna wydawać się może sytuacja.
This House - Parliament - knows just how difficult and how intractable the situation may seem.
PolishTo może wydawać się nieco skomplikowane, lecz w rzeczywistości to bardzo skuteczne narzędzie.
It might sound a bit complicated, but it is actually a very efficient tool.
PolishWniosek dotyczący integracji może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowany.
The proposal for integration might seem complex at first sight.
PolishTe tytuły mogą wydawać się żartobliwe, ale tak naprawdę są niebezpieczne.
They're supposedly tongue-in-cheek, but they're actually dangerous.
PolishMoże to wydawać się paradoksalne, ale jest to wyłącznie wolność myśli.
However paradoxical it may be, purely and solely freedom of thought.
Polish(Śmiech) Tak naprawdę, przetworzona żywność zawiera więcej białka niż mogłoby nam się wydawać.
(Laughter) In fact, all our processed foods contain more proteins than we would be aware of.
PolishPrzydział fletów może wydawać się trywialnym zagadnieniem.
Now, flutes may seem ... the distribution of flutes may seem a trivial case.
PolishMoże to wydawać się uzasadnione, ale kto ma stwierdzać taki fakt i na podstawie jakich dowodów?
That may sound reasonable, but who is to establish such a fact and based upon what evidence?
PolishUnia Europejska powinna również popierać rozwiązania, które mogą w tej chwili wydawać się niekonwencjonalne.
The EU must also support solutions which may seem unconventional at the moment.
PolishRzeczywistość nie jest tak czarno-biała, jak mogłoby się wydawać.
It is not quite as black and white as you might think, therefore.
PolishIran to wielki naród i wspaniała kultura, z którą łączy nas więcej, niż mogłoby się wydawać.
Iran is a large nation and a great culture that has more similarities with us than we can imagine.
PolishTakie rozwiązanie może wydawać się dobrym pomysłem, lecz jest niewykonalne.
This may sound like a nice idea, but is impracticable.
PolishNapiszemy to, co może wydawać się proste i oczywiste, lecz tak naprawdę jest bardzo ważne.
We will write things that may seem simple and go without saying but that are actually very important.
PolishDrzwi mogą wydawać się wąskie ale serce Jezusa jest naprawdę wielkie.
The door might look narrow, but Jesus's heart is very wide.
PolishNiestety sprawa nie jest tak prosta, jak mogło by się czasami wydawać na podstawie politycznych debat.
Unfortunately, it is not as simple as it is sometimes made to appear in political debates.
PolishPostawię dzisiaj tezę, która może wydawać się zwariowana: social media i zmierzch płci.
I'm going to make an argument today that may seem a little bit crazy: social media and the end of gender.

Synonimy (polski) dla "wydawać się":

wydawać się