"wydatnie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydatnie" po angielsku

volume_up
wydatny {przym. m.}
PL

wydatnie {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "wydatnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTakiemu kontaktowi wydatnie sprzyja zaś ułatwienie mobilności mieszkańcom regionu.
This is very much fostered if it becomes easier for the people of the region to be mobile.
PolishPakiet ten wydatnie poprawi konkurencyjność gospodarczą i kondycję finansową UE.
This package will drastically improve the economic competitiveness and financial health of the EU.
PolishWydatnie uproszczono procedurę rozszerzania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu leków pod innymi nazwami.
The extension of marketing authorisations under other names has been expressly simplified.
PolishWspółpraca z Unią Europejską wydatnie pomoże Stanom Zjednoczonym stawić czoła nowym wyzwaniom.
In facing the new challenges, cooperation with the European Union will be very useful to the United States.
PolishWłaściwie wykorzystany EDF może wydatnie przyczynić się do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.
Properly utilised, the EDF can make a major contribution to the successful achievement of the Millennium Development Goals.
PolishPrzyczyni się ona wydatnie do zmniejszenia deficytu demokratycznego między ludźmi a instytucjami Unii Europejskiej.
It will serve to greatly reduce the democratic deficit between the people and the European Union institutions.
PolishWiemy, że spowodowałoby to wyłącznie destabilizację całego regionu, wydatnie zwiększając prawdopodobieństwo kolejnych wojen.
We know that this would only serve to destabilise the entire region and greatly increase the likelihood of further wars.
PolishDo osiągnięcia tego celu mogą wydatnie przyczynić się ratyfikacja traktatu lizbońskiego oraz określone w nim narzędzia polityki zagranicznej.
The ratification of the Lisbon Treaty and the foreign policy tools outlined therein may contribute greatly to this goal.
PolishSkomplikowane regulacje, które często przerastają nawet brukselskich eurokratów, wydatnie przyczyniają się do wadliwości całego systemu.
The complicated regulations which even Brussels eurocrats often find confusing are a major contributor to the defective nature of the system.
PolishCo więcej, zalew informacji dostarczanych za pośrednictwem internetu, z których część jest wiarygodna, a część nie, wydatnie zwiększa niepewność i dezorientację.
Moreover, the flood of information via the Internet, some of which is reliable and some not, adds greatly to the confusion and uncertainty.
PolishSą to filary strategii Europa 2020, która wydatnie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności jednolitego rynku i pobudzenia jego wzrostu.
These are fundamental pillars of the Europe 2020 strategy, which will contribute greatly to making the Single Market more competitive and stimulating its growth.
PolishTak złożonej kwestii zapewne nie uda się rozwiązać w sposób zadowalający wszystkich, jednak dzięki temu wydatnie przybliżyliśmy się do takiego rozwiązania.
Although it will surely not be possible to achieve complete satisfaction in relation to such a complex matter, this provides a very close approximation.
PolishWydatnie pomoże to w bardziej skutecznym zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i organizacji terrorystycznych działających w kilku państwach Unii Europejskiej.
This will substantially help in a more effective struggle against the organised crime and terrorist organisations which are active in several States of the European Union.
PolishDlatego też uważam za uzasadnione wprowadzenie wspólnych zasad także i w tym obszarze, ponieważ ułatwiłoby to wydatnie monitorowanie i wdrażanie paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
For this reason, I think it makes sense to have common rules in this area too, because it would make monitoring and implementation of the SGP much easier.
PolishKrajowe deklaracje w sprawie zarządzania powinny nam wydatnie pomóc w zorientowaniu się, jak władze krajowe wykorzystują środki UE i kto jest odpowiedzialny za ich przeznaczenie.
National management declarations should help us a great deal to see how EU money is used by national authorities and who is responsible for the use of this money.
PolishUnia musi zatem wspierać wolność Internetu na arenie światowej, wydatnie przyczyniając się do rozwoju kulturowego i świadomości zamkniętych społeczeństw.
The Union must, therefore, support freedom of the Internet in the world arena and make significant contributions to the development of culture and the awareness of people in closed societies.

Synonimy (polski) dla "wydatny":

wydatny