"wydatkowanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydatkowanie" po angielsku

PL

wydatkowanie {rzeczownik}

volume_up
wydatkowanie (też: nakład)
volume_up
disbursal {rzecz.} [form.]

Przykłady użycia - "wydatkowanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWydatkowanie środków należących do kogoś innego nie jest budżetowaniem, lecz kradzieżą.
Spending someone else's without their permission is not budgeting, it is theft.
PolishObecne ramy polityczne także pozwalają na wydatkowanie środków na projekty w 2009 roku.
The current policy framework also allows money to already be spent on projects in 2009.
PolishDlatego należy zapewnić jak najefektywniejsze ich wydatkowanie.
Therefore, we should guarantee that they are spent in the most effective way.
PolishWydatkowanie pieniędzy publicznych od zawsze budziło emocje.
The spending of public money has always stirred up strong feelings.
PolishPozwoliłoby to także na bardziej efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych na współpracę na rzecz rozwoju.
That way it would also be possible to spend development cooperation money more effectively.
PolishNajważniejszym priorytetem każdego budżetu powinno być wydatkowanie wyłącznie własnych środków.
Mr President, the most important priority of any budget should be only to spend your own money.
PolishW obecnej sytuacji gospodarczej nie możemy pozwolić na jakiekolwiek marnotrawienie lub nieprawidłowe wydatkowanie środków europejskich.
In the current economic situation we cannot allow any wasteful spending or misuse of European funds.
PolishMuszę powiedzieć, że sytuacja tutaj nie jest zła, choć musimy oczywiście zapewniać właściwe wydatkowanie wszystkich środków.
I must say that this situation is not so bad, though we must of course ensure that the money is properly used everywhere.
PolishJako symbol polityki migracyjnej Unii FRONTEX musi zapewnić wydatkowanie swojego budżetu na konkretne środki służące kontroli przepływów migrantów.
As the symbol of EU migration policy, Frontex must ensure that its budget is spent on concrete measures to control migration flows.
PolishKluczowymi zasadami dobrego zarządzania budżetem są efektywność, oszczędność i odpowiedzialne wydatkowanie powierzonych nam środków finansowych.
The key principles of good budgetary management are efficiency, thrift and the responsible deployment of the financial resources entrusted to us.
PolishNiewłaściwe wydatkowanie i zarządzanie środkami finansowymi Wspólnoty to kwestie, które stale pojawiają się w prasie i w mediach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Misspending and mismanagement of Community money is something which regularly features in the press and media across the EU.
PolishJak już wspomniałem, za wydatkowanie pieniędzy odpowiada mój kolega pan Špidla, ja natomiast odpowiadam za udzielanie absolutorium: upewnianie się, że nie zmarnowano ani centa.
As I said, my colleague Mr Špidla is responsible for spending the money, and I am responsible for discharge: ensuring that no money is wasted.
PolishJeżeli Komisja nie planuje opublikowania takiego komunikatu, czy może wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób zamierza zagwarantować przejrzyste i efektywne wydatkowanie środków z EFS?
If the Commission is not planning such a communication, why is this, and how can the Commission then guarantee transparent and efficient use of the ESF?
PolishKilka państw członkowskich pokazało, że można przycinać całościowy budżet, a jednocześnie zachować wydatkowanie sprzyjające wzrostowi, w szczególności na badania i innowacje.
Several Member States have shown that you can cut your overall budget while maintaining growth-friendly expenditure, in particular on research and innovation.
PolishMusimy zobaczyć, które projekty okazały się korzystne dla tej integracji, zanim będziemy mogli określić właściwą strategię, a tym samym zapewnić prawidłowe wydatkowanie tych pieniędzy.
We need to see which projects have been beneficial for integration before we can set a proper strategy, thereby ensuring that the money is well spent.
PolishJest to szczególnie istotne dla krajów Europy Wschodniej, w których wydatkowanie funduszy przyznanych na ten cel jest niższe w porównaniu z innymi obszarami strategicznymi.
This is particularly important for the countries of Eastern Europe, in which spending of funds allocated for this purpose is lower in comparison with other strategic areas.
PolishZapewnia wydatkowanie środków UE na projekt, którego pozytywne efekty w wielu państwach członkowskich już pokazano, a zwłaszcza jest propozycją realną, praktyczną.
It ensures that EU money is spent on a project that is already being shown to deliver positive results in many Member States, and it is a practical, down-to-earth, workable proposal.
PolishJako przedstawiciel Bułgarii, mogę stwierdzić z własnego doświadczenia, że Komisja jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, a jej działania na pewno odnoszą skutek.
Coming from Bulgaria, I can see at first hand that the Commission is extremely strict with regard to the expenditure of funds, and its actions definitely have an impact.
PolishRealizacja tych polityk oraz wydatkowanie środków zależą od państw członkowskich, które są odpowiedzialne za krajowe narzędzia walki z nieprawidłowościami i nadużyciami finansowymi.
The implementation of these policies and of expenditure depends on Member States, which are responsible for the national tools for the fight against irregularities and fraud.
PolishW nowych warunkach ważne jest znacznie szybsze wydatkowanie funduszy strukturalnych w nowych państwach członkowskich, a intencja Komisji w tym zakresie jest bardzo mile widziana.
A considerably speedier disbursement of the Structural Funds in the new Member States is essential under the new conditions, and the Commission's intention in this respect is more than welcome.