"wydany przez" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydany przez" po angielsku

volume_up
wydany przez {przym. m.}
PL

wydany przez {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wydany przez
Będzie to nowy dokument wydany przez władze tego kraju.
It will be a new licence issued by that country.
NIE — Zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez kraj, w którym mieszkasz, obowiązuje we wszystkich krajach.
NO — A driving ban issued by the country where you are resident applies in all countries.

Przykłady użycia - "wydany przez" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWyrok wydany przez Trybunał wymaga pilnej rozwagi i szybkich, skutecznych działań.
A judgment of the European Court requires urgent consideration and fast, effective action.
PolishSłyszeliśmy apel wydany 5 marca przez Tymczasową Przejściową Radę Narodową.
We have heard the appeal that the Interim Transitional National Council made on 5 March.
PolishPo pierwsze, akt urzędowy musi być wydany przez urzędnika publicznego.
In specific terms, the first requirement was that public officials should issue them.
PolishPrzedmiotowy wyrok wydany przez sędziów w Strasburgu ma wpływ na miliony ludzi w Europie.
Millions of people in Europe are affected by this judgment by the judges in Strasbourg.
PolishNIE — Zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez kraj, w którym mieszkasz, obowiązuje we wszystkich krajach.
NO — A driving ban issued by the country where you are resident applies in all countries.
PolishPodczas tego posiedzenia omówiony zostanie wydany ostatnio przez Trybunał Sprawiedliwości wyrok w sprawie C-549/07.
During this meeting, the Court of Justice's recent decision over case C-549/07 will be examined.
PolishBędzie to nowy dokument wydany przez władze tego kraju.
PolishDekret, który pan krytykuje, został wydany przez pański rząd, domagamy się więc wyjaśnień w tej kwestii.
Mr Guidoni, the decree you are attacking is a decree of your own government, so we need some clarification here.
PolishA dziś, na jednej ze stron, jeden ze stanów USA, a każdy dolar wydany przez rząd jest do wytropienia, przeanalizowania i sprawdzenia.
Now here, on one website, one state in America, every single dollar spent by that government is searchable, is analyzable, is checkable.
PolishCo więcej, jest to wyrok wydany jednogłośnie przez posiadający wysoki prestiż trybunał, który od niemal sześćdziesięciu lat wpływa na tworzenie kultury praw człowieka.
What is more, it is done unanimously by a prestigious court that has influenced the formation of the culture of human rights for almost sixty years.
PolishWydany wczoraj przez Komisję dokument potwierdza, że stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE wynosi 20 %, czyli dwa razy więcej niż przewidywała prognoza dotycząca ogólnej stopy bezrobocia.
A Commission document issued yesterday confirmed that youth unemployment in the EU stands at 20%, which is twice that forecast for overall unemployment.
PolishWymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz wydany w zeszłym tygodniu przez Komisję komunikat to ważne kroki w tym kierunku.
The conclusions adopted by the Justice and Home Affairs Council on 11 and 12 April 2011 and the communication issued by the Commission last week are important steps in this direction.
PolishWydany przez Komisję Europejską komunikat zatytułowany "Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli” zaproponował ambitny plan jej rozwoju na lata 2010-2014.
The European Commission communication entitled 'An area of freedom, security and justice serving the citizen' proposed an ambitious plan for development of the aforesaid area in the period 2010-2014.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wydany przez"

wydany przymiotnik
przez przyimek
przez przysłówek
English
nie dopuścić do zdobycia punktów przez czasownik
być przerzuconym przez czasownik
biec przez czasownik
przebiec przez czasownik
kierować przez czasownik
English
gonić przez czasownik