"wydalenie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydalenie" po angielsku

PL

wydalenie {nijaki}

volume_up
Przekonuje nas pan, że to nie jest przymusowe wydalenie.
You tell us that this is not a collective expulsion.
Są to członkowie organizacji mudżahedinów ludowych, którym grozi wydalenie z Iraku.
They are members of the People's Mujahadeen, and they are threatened with expulsion from Iraq.
Wydalenie jest kwestią ściśle indywidualną i nigdy nie jest rozpatrywane zbiorowo; towarzyszy mu również prawo do obrony.
Expulsion is strictly individual and never collective, and is accompanied by the guaranteed right to a defence.

Przykłady użycia - "wydalenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSą to członkowie organizacji mudżahedinów ludowych, którym grozi wydalenie z Iraku.
They are members of the People's Mujahadeen, and they are threatened with expulsion from Iraq.
PolishLekarz zaleci wypicie dużych ilości płynów, aby ułatwić wydalenie leku z organizmu.
Your doctor will suggest that you drink plenty of fluids to help the body get rid of the medicine.
PolishZamieniają oni stan wyzyskiwania w nielegalnej pracy na wydalenie.
They go straight from being exploited in illegal work to being expelled.
PolishNieodwracalne wiązanie z białkami może wyjaśniać niepełne wydalenie.
Irreversible protein binding may explain the incomplete recovery.
PolishMożna za to winić prezydenta Sarkozy'ego za ich udawane wydalenie.
I blame that Mr Sarkozy for pretending to expel them.
PolishWydalenie obywatela europejskiego jest środkiem ostatecznym.
Expelling European citizens is an extreme measure.
PolishPrzekonuje nas pan, że to nie jest przymusowe wydalenie.
You tell us that this is not a collective expulsion.
PolishWydalenie organizacji pozarządowych z Darfuru (głosowanie)
Polishnielegalna imigracja i nielegalny pobyt, w tym wydalenie i odsyłanie osób przebywających nielegalnie;
illegal immigration and unauthorised residence, including removal and repatriation of persons residing without authorisation;
PolishOrganizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że wydalenie grup pomocy humanitarnej naraża życie ponad miliona osób.
The United Nations has said that kicking out the humanitarian groups puts more than one million lives at risk.
PolishWydalenie jest kwestią ściśle indywidualną i nigdy nie jest rozpatrywane zbiorowo; towarzyszy mu również prawo do obrony.
Expulsion is strictly individual and never collective, and is accompanied by the guaranteed right to a defence.
PolishW takim przypadku wydalenie należy poprzeć obiektywnymi przesłankami.
In this case, expulsion shall be based on objective elements and a ban on re-entry cannot be imposed.
PolishWydalenie organizacji pozarządowych z Darfuru
PolishWydalenie studenta z uniwersytetu po uczestnictwie w forum Partnerstwa Wschodniego jest tego bardzo ważnym przykładem.
The expulsion of a student from university after taking part in an Eastern Partnership forum is a very serious example of this.
PolishTak, prawidłową odpowiedzią na wyzwania związane z imigracją jest integracja, a nie wydalenie; integracja, a nie marginalizacja.
Yes, the right answer to immigration challenges is integration and not expulsion; integration and not marginalisation.
PolishNajpoważniejsze z nich to naruszanie praw człowieka, aresztowania, porwania, tortury, zastraszanie i wydalenie dziennikarzy.
The most serious of these include human rights violations, arrests, kidnappings, torture, intimidation and the expulsion of journalists.
PolishEuropejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że dożywotnie wydalenie z terytorium państwa członkowskiego jest sprzeczne z prawem wspólnotowym.
The European Court of Justice decrees that expulsion for life from a Member State's territory is contrary to Community Law.
PolishMożna to zrobić poprzez prawodawstwo, wydanie legalnego prawa pobytu, jak też poprzez wydalenie osoby to jej własnego państwa.
This can be done by legalisation, by issuing a legal residency permit, but it can also be done by returning the person to their own country.
PolishWydalenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża jest bardzo symboliczne w tym zakresie, pokazując, że jest to reżim całkowicie nietolerancyjny.
The expulsion of the International Red Cross is highly symbolic in this respect, showing that this is a totally intolerable regime.
PolishInteres dzieci jest istotnym elementem w sytuacji, w której nieletni zostają zatrzymani przez organy publiczne i oczekują na wydalenie.
The child's best interest represents an essential ground in the context of taking minors under public custody while waiting for expulsion.

Synonimy (polski) dla "wydalenie":

wydalenie