"wydalanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydalanie" po angielsku

volume_up
wydalać {czas. ndk}
PL

wydalanie {nijaki}

volume_up
wydalanie (też: wydzielina)
Zwiększa się także wydalanie potasu i magnezu, natomiast zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.
Potassium and magnesium excretion are increased, uric acid excretion is decreased.
Wydalanie Brynzolamid jest eliminowany głównie przez wydalanie nerkowe (w przybliżeniu 60 %).
Excretion Brinzolamide is eliminated primarily by renal excretion (approximately 60%).
Wydalanie Nateglinid i jego metabolity są szybko i całkowicie wydalane.
Excretion Nateglinide and its metabolites are rapidly and completely eliminated.

Przykłady użycia - "wydalanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWydalanie z moczem miało miejsce głównie w ciągu pierwszych 4 godzin (30, 3± 13, 5 %).
Urinary excretion occurred predominantly during the first 4 hours (30.3± 13.5 %).
PolishGłówną drogą eliminacji leku jest jego wydalanie z żółcią w formie nie zmienionej.
Biliary excretion of the unchanged drug was the major route of elimination.
PolishHydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie moczu, co również obniża ciśnienie tętnicze krwi.
Hydrochlorothiazide increases urine output, which also lowers blood pressure.
PolishWydalanie Nateglinid i jego metabolity są szybko i całkowicie wydalane.
Excretion Nateglinide and its metabolites are rapidly and completely eliminated.
PolishPomaga ona także zredukować wydalanie wirusów w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
It also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
PolishWydalanie metabolitów zonisamidu i niezmienionego leku zachodzi głównie z moczem.
The main route of excretion of zonisamide metabolites and unchanged drug is via the urine.
PolishWydalanie Lumirakoksyb jest wydalany głównie poprzez metabolizm wątrobowy.
Elimination Lumiracoxib is eliminated predominantly via hepatic metabolism.
PolishWydalanie Zasadniczo metylonaltrekson wydalany jest jako niezmieniona substancja czynna.
Excretion Methylnaltrexone is eliminated primarily as the unchanged active substance.
PolishMetabolity są wydalane głównie w moczu, natomiast wydalanie z kałem jest mniejsze.
The metabolites are mainly excreted in the urine, while faecal excretion is less important.
PolishWydalanie z kałem lub z wydychanym powietrzem stanowi mniej niż 0, 02 % dawki.
Excretion via faeces or expired air was less than 0.02 % of the dose.
PolishWydalanie Całkowity klirens osoczowy wynosił 2, 25 – 2, 74 ml/ minutę/ kg.
Elimination Total clearance in plasma ranged 2.25 - 2.74 ml/ minute/ kg.
PolishWydalanie metabolitów przez nerki stanowiło dominującą drogę eliminacji radioaktywności.
Renal excretion of metabolites was the prevalent route of elimination of radioactivity.
PolishZwiększa się także wydalanie potasu i magnezu, natomiast zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.
Potassium and magnesium excretion are increased, uric acid excretion is decreased.
PolishWspólne wydalanie nielegalnych imigrantów do Afganistanu i innych krajów trzecich (debata)
Joint removals of irregular migrants to Afghanistan and other third countries (debate)
PolishMetabolizm i wydalanie Średni okres półtrwania wynosi około 40 godzin (zakres 34- 41 godzin).
Metabolism and elimination The mean half-life is about 40 hours (range 34-41 hours).
PolishWydalanie z moczem jest główną drogą eliminacji azacytydyny i (lub) jej metabolitów.
Urinary excretion is the primary route of elimination of azacitidine and/ or its metabolites.
PolishWydalanie Brynzolamid jest eliminowany głównie przez wydalanie nerkowe (w przybliżeniu 60 %).
Excretion Brinzolamide is eliminated primarily by renal excretion (approximately 60%).
PolishKamica nerkowa, nieprawidłowy mocz, albuminuria, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, hiperurykemia
Kidney calculus, urine abnormality, albuminuria, hypercalcinuria, hyperuricemia
PolishWydalanie Trawoprost w postaci wolnego kwasu i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.
Excretion Travoprost free acid and its metabolites are mainly excreted by the kidneys.
PolishKamica nerkowa, nieprawidłowy mocz, albuminuria, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, hiperurykemia
Kidney calculus, urine abnormality, albuminuria, hypercalcinuria, hypericaemia