PL

wydajny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
Wydajne przedsiębiorstwa, które dostarczają zbyt wiele, mają głębiej sięgnąć do kieszeni.
Productive operations that deliver too much are to be asked to dig deeper into their pockets.
Unia Europejska powinna posiadać nowoczesny i wydajny przemysł stoczniowy, w którym statki będą zamawiali europejscy armatorzy.
The European Union needs a modern, productive shipbuilding industry, from which European shipping operators will order vessels.
It was a very productive silver mine.

Przykłady użycia - "wydajny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW rezultacie obywatelom trudno jest zmienić samochód na bardziej wydajny.
This is making it very difficult for citizens to change to more efficient cars.
PolishCzyli to jest całkowicie odwracalny cykl, bardzo wydajny i całkiem prosty do zrobienia.
So it's a complete reversible cycle, a very efficient cycle, and quite a simple thing to make.
PolishNaszym wspólnym celem jest sprawienie, aby transport drogowy był bardziej wydajny i zrównoważony.
Our common aim is to make road transport more efficient and sustainable.
PolishZamówienia przedkomercyjne pozwalają osiągnąć wydajny pod względem kosztów rozwój innowacyjnych rozwiązań.
Pre-commercial procurement allows cost-effective development of innovative solutions.
PolishPo drugie, żaden rynek elektroenergetyczny nie jest wydajny.
Secondly, there is no efficiency in a single electricity market.
PolishMetabolizm Metabolizm rozyglitazonu jest wydajny, lek ten nie jest wydalany w postaci niezmienionej.
Metabolism Metabolism of rosiglitazone is extensive with no parent compound being excreted unchanged.
PolishProces ten jest bardzo wydajny i pozwala na uzyskanie energii z bezużytecznego pod innym względem produktu ubocznego.
This process is very efficient and produces energy from an otherwise useless by-product.
PolishMetabolizm Metabolizm rozyglitazonu jest wydajny, rozyglitazon nie jest wydalany w postaci niezmienionej.
Metabolism Metabolism of rosiglitazone is extensive with no parent compound being excreted unchanged.
PolishNie, naszym problemem jest to, iż transport nie jest wystarczająco wydajny ani wystarczająco przyjazny środowisku.
No, our problem, surely, is that transport is not efficient and ecologically friendly enough.
PolishW taki sposób będzie on najprawdopodobniej bardzo wydajny.
PolishMetabolizm Metabolizm rozyglitazonu jest wydajny, rozyglitazon nie jest wydalany w postaci niezmienionej.
The major routes of metabolism are N-demethylation and hydroxylation, followed by conjugation with sulphate and glucuronic acid.
PolishPowiedziałem, że bardziej wydajny przemysł obronny w Unii Europejskiej w naturalny sposób wpłynie na eksport broni.
I said that a more efficient defence industry within the European Union would naturally have an impact on arms exports.
PolishChciałabym pogratulować wszystkim i podziękować za państwa zainteresowanie, często wymagające debaty, oraz za bardzo wydajny proces.
Let me thank and congratulate you all for your interesting and often challenging debates and for a very efficient process.
PolishUnia Europejska powinna posiadać nowoczesny i wydajny przemysł stoczniowy, w którym statki będą zamawiali europejscy armatorzy.
The European Union needs a modern, productive shipbuilding industry, from which European shipping operators will order vessels.
PolishPodziela także naszą ambicję zbudowania takiego europejskiego systemu azylowego, który zapewniałby większą ochronę, byłby bardziej wydajny i sprawiedliwy.
It shares our ambition to build a more protective, more effective and more just European asylum system.
PolishCi, którzy chcą zatrzymać lub ograniczyć wiercenia głębinowe muszą wyjaśnić, jak chcą znaleźć wydajny energetycznie substytut ropy naftowej.
Those who would stop or inhibit deep-water drilling must explain how they would find an energy-dense substitute for oil.
PolishO wiele bardziej wydajny byłby monitoring prowadzony również z uwzględnieniem cen - apriorycznie bądź w chwili wydawania licencji.
It would be much more efficient if monitoring were also carried out on the basis of prices - and this a priori, or at the time licences are issued.
PolishTak więc w wieku 76 lat, jestem bardziej aktywny, bardziej wydajny i szczęsliwszy niż kiedykolwiek wcześniej.
I've added present-hedonism, I've added a focus on the past-positive, so, at 76 years old, I am more energetic than ever, more productive, and I'm happier than I have ever been.
PolishUważamy, że amerykański system egzekwowania prawa jest ogólnie skuteczny i wydajny, jeżeli chodzi o ochronę niektórych praw własności intelektualnej.
We consider that the US enforcement system is generally effective and efficient in the protection of certain intellectual property rights.
PolishJak dowodzą rozwiązania w innych krajach, np. w Norwegii, możemy zobaczyć, że organizacje producentów funkcjonują w sposób wydajny, wspierając sektor rybołówstwa.
And, as shown in other countries, for example in Norway, we can see how POs can work efficiently to assist the catching sector.

Synonimy (polski) dla "wydajny":

wydajny