PL

wydajność {żeński}

volume_up
1. ogólne
Wydajność energetyczna budynków (przekształcenie) (debata)
Energy performance of buildings (recast) (debate)
Wydajność energetyczna budynków to dla Unii Europejskiej obszar o dużym potencjale.
The energy performance of buildings is an area with strong potential for the European Union.
Nie ma to wpływu na zdrowie ani na wydajność produkcyjną zwierzęcia.
This does not affect the health or performance of the animal.
Taka sytuacja podważa wydajność i konkurencyjność gospodarki.
This is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
Inwestowanie w nie podnosi wydajność i obniża koszty zabezpieczenia społecznego.
Investment in them increases productivity and reduces social security costs.
Interesuje ich jakość i wydajność produkcji politycznej.
They are interested in the quality and productivity of political output.
Zebra oferuje narzędzia programowe, które możesz pobrać, aby poszerzyć możliwości swoich drukarek i zapewnić im maksymalną wydajność.
Zebra provides software tools that you can download to enhance your printer's capabilities and maximize performance.
wydajność (też: produkja)
wydajność (też: przerób)
Tak więc nasi studenci inżynierii zaczęli pracować nad urządzeniem i za pomocą bardzo prostych zmian byli w stanie trzykrotnie zwiększyć jego wydajność.
So our engineering students went to work on it, and with some very simple changes, they were able to triple the throughput of this device.
Osiągniemy całkowitą wydajność energetyczną i praktycznie od razu wyjątkową wydajność energetyczną.
We will have complete energy efficiency and, in no time, exceptional energy efficiency.
Kolejnym problemem jest obecna wydajność europejskiego rolnictwa.
Another problem is the efficiency of European agricultural policy at present.
Oczywiście musimy zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo tych źródeł energii.
Of course we must increase the efficiency and safety of these energy sources.
2. Przemysł
wydajność (też: produkcja)
Interesuje ich jakość i wydajność produkcji politycznej.
They are interested in the quality and productivity of political output.
No i miałam już te wszystkie pomiary i wtedy spojrzałam na wydajność całego systemu.
And I got all these force measurements, and then I went and looked at the force output of the system.
Patrzymy na wydajność i widzimy, co daje rozwiązanie.
And then you look at the outputs and you start measuring what comes out.
3. Edukacja
wydajność (też: produktywność)
4. Ekonomia
wydajność (też: produkcja)

Przykłady użycia - "wydajność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWydajność rośnie teraz w Unii Europejskiej szybciej niż w Stanach Zjednoczonych.
Productivity is now growing faster in the European Union than in the United States.
PolishInwestowanie w nie podnosi wydajność i obniża koszty zabezpieczenia społecznego.
Investment in them increases productivity and reduces social security costs.
PolishOczywiście musimy zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo tych źródeł energii.
Of course we must increase the efficiency and safety of these energy sources.
PolishZgadzamy się, że oszczędność energii i wydajność energetyczna mają kluczowe znaczenie.
We agree on the crucial importance of energy savings and energy efficiency.
PolishNiestety, wydajność wynosi zaledwie 50%, a więc można pobrać zaledwie 50% energii.
Unfortunately, the capacity is only 50%, so the energy which can be taken up is only 50%.
PolishPełna pamięć podręczna przeglądarki może wpływać na funkcje Google Maila i ich wydajność.
A full web browser1 cache can interfere with Google Mail's features and performance.
PolishWydajność energetyczna i stałe dostawy energii muszą stać się długoterminowymi celami UE.
Energy efficiency and a sustainable energy supply must become long-term EU objectives.
PolishNiezbędne jest przejście na bardziej zrównoważone rolnictwo, co oznacza większą wydajność.
We need to move towards more sustainable agriculture, which means greater efficiency.
PolishWydajność energetyczna budynków to dla Unii Europejskiej obszar o dużym potencjale.
The energy performance of buildings is an area with strong potential for the European Union.
PolishPo raz pierwszy wydajność rosła szybciej niż w Stanach Zjednoczonych.
For the first time, productivity has risen faster than in the United States.
PolishJeżeli chodzi o wydajność energetyczną, jest to temat, do którego na pewno będziemy wracać.
As for energy efficiency, that is a subject to which we will certainly be returning.
PolishJeśli musisz pracować w biurze typu open space, jak to, Twoja wydajność wyraźnie spada.
If you have to work in an open-plan office like this, your productivity is greatly reduced.
PolishKolejnym problemem jest obecna wydajność europejskiego rolnictwa.
Another problem is the efficiency of European agricultural policy at present.
PolishUkłady te powinny pomagać kierowcom i podnosić wydajność ruchu ulicznego.
These systems benefit drivers and make traffic flow more efficient.
PolishTaka sytuacja podważa wydajność i konkurencyjność gospodarki.
This is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
PolishCzas przenieść walkę o wydajność energetyczną na pierwszą linię frontu.
It is time to put the battle for energy efficiency at the forefront.
PolishWydajemy miliardy dolarów na technologie wspomagające wydajność paliw.
How much are we putting into energy behavior change in a credible, systematic, testing way?
PolishWydajność: To dane przez oświetlenie -- przede wszystkim jest to urządzenie do oświetlania.
Efficiency: This is data through illumination -- it's first of all an illumination device.
PolishZespół wypalenia pracowników jest nie tylko problemem psychologicznym, zmniejsza również wydajność.
Besides workers' burn-out being a human problem, it also reduces productivity.
PolishWydajność, E - energia wykorzystywana przez wspomniane usługi i dobra. ~~~ Wreszcie dobre wieści.
Now, efficiency, E, the energy for each service, here finally we have some good news.

Synonimy (polski) dla "wydajność":

wydajność