PL

wycofać się z {czasownik zwrotny}

volume_up
1. "czegoś"
wycofać się z
Teraz Komisja ma możliwość wycofać się z tak niezdrowego stanowiska.
Now the Commission has a chance to withdraw from this unhealthy position.
Po pierwsze, musi wycofać się z terenów okupowanych od 7 sierpnia 2008 r.
First of all, it must withdraw from the areas it has occupied since 7 August 2008.
Ci, którzy mają wyższe koszty niż ceny rynkowe, muszą dostosować się do sytuacji lub wycofać się z rynku.
Those who have higher costs than market prices must adapt to the situation or withdraw from the market.

Przykłady użycia - "wycofać się z" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPo pierwsze, musi wycofać się z terenów okupowanych od 7 sierpnia 2008 r.
First of all, it must withdraw from the areas it has occupied since 7 August 2008.
PolishTeraz Komisja ma możliwość wycofać się z tak niezdrowego stanowiska.
Now the Commission has a chance to withdraw from this unhealthy position.
PolishCi, którzy mają wyższe koszty niż ceny rynkowe, muszą dostosować się do sytuacji lub wycofać się z rynku.
Those who have higher costs than market prices must adapt to the situation or withdraw from the market.
PolishWszyscy wiemy, że Rosja nie zamierza wycofać się z używania energii jako instrumentu nacisku politycznego.
We all know that Russia has no intention of stopping using energy as a tool for exerting political pressure.
PolishMyślę, że kraje rozwijające się mają prawo wycofać się z udziału we współpracy, która im nie odpowiada.
I think, naturally, that developing countries have the right to put the cooperation that they want out to tender.
PolishNiewątpliwie, zamiast mówić o reformie wspólnej polityki rolnej, powinniśmy spróbować wycofać się z niej.
Surely, rather than talking about the reform of the common agricultural policy, we should be looking to abolish it.
PolishReforma nie wystarczy - czas wycofać się z WPR.
Reform is not enough - it is time to scrap the CAP.
PolishDlatego chciałabym prosić Pana Posła, by był uprzejmy wycofać się z poczynionych na mój temat komentarzy, za co mu z góry dziękuję.
I would therefore ask him to kindly withdraw the comments he made about me and thank him in advance.
Polishna piśmie - (FI) Tybetański Dalaj Lama postanowił wycofać się z polityki i działać dalej jako duchowy przywódca swojego narodu.
Tibet's Dalai Lama has taken a decision to retire from political life and continue as the spiritual leader of his people.
PolishSzczęśliwie musiał on wycofać się z tej pochopnej propozycji, lecz jego sprawozdanie nadal nosi ukryte za sobą znamiona represji.
Happily he had to beat a hasty retreat but his report still bears some of the repressive character that lay behind that proposal.
PolishMusimy jak najszybciej wycofać się z pomocy rozwojowej dla krajów afrykańskich, której udzielamy już od pięćdziesięciu lub sześćdziesięciu lat.
We need urgently to avoid supplying the African countries with development aid, as we have done for the last fifty or sixty years.
PolishI wreszcie, panie wicepremierze Vondra, powinien pan wycofać się z nieprawdziwego stwierdzenia, że traktat z Lizbony został zatwierdzony w 25 państwach.
Lastly, Deputy Prime Minister Vondra, you should withdraw your untrue assertion that 25 countries have approved the Treaty of Lisbon.
PolishPo trzecie, tureckie wojska muszą wycofać się z Cypru, a Turcja musi przyczynić się do wypracowania uczciwego i trwałego rozwiązania kwestii Cypru.
Thirdly, Turkish troops must withdraw from Cyprus, and there must be a contribution towards a fair and lasting solution to the Cyprus issue.
PolishRządy miały wycofać się z ingerencji w handel, co raczej mizernie im wyszło, pozwalając prywatnej inicjatywie zrobić swoje.
This meant that governments were to remove themselves from the business of buying and selling -- which they did rather inefficiently -- and let the private market do its magic.
PolishChciałbym ogłosić, że grupa GUE/NGL chce wycofać się z głosowania imiennego dotyczącego obu części poprawki 10.
on behalf of the GUE/NGL Group. - Mr President, I would like to announce that the GUE/NGL Group wishes to withdraw the roll-call vote on both parts of amendment 10.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wycofać się z"

się zaimek
wycofać czasownik
z przyimek
z
English
zobaczyć się z czasownik
English
ścierać się z czasownik
English
godzić się z czasownik