PL

wycofać się {czasownik zwrotny}

volume_up
wycofać się (też: spasować)
wycofać się (też: wycofywać się)
volume_up
to opt out {czas.} (of sth)
Szczęśliwie musiał on wycofać się z tej pochopnej propozycji, lecz jego sprawozdanie nadal nosi ukryte za sobą znamiona represji.
Happily he had to beat a hasty retreat but his report still bears some of the repressive character that lay behind that proposal.

Przykłady użycia - "wycofać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPo pierwsze, musi wycofać się z terenów okupowanych od 7 sierpnia 2008 r.
First of all, it must withdraw from the areas it has occupied since 7 August 2008.
PolishNie możemy wycofać się ze zobowiązań podjętych w tej sprawie na forum G-20.
We cannot go back on our commitments made at the G20 on this point.
PolishTeraz Komisja ma możliwość wycofać się z tak niezdrowego stanowiska.
Now the Commission has a chance to withdraw from this unhealthy position.
PolishPrzyjęliśmy jednak zdecydowane stanowisko i nie możemy się wycofać.
We have taken a strong stance, however, and we have to proceed from that.
PolishPowiedziałem, panie pośle Harms, że nie możemy się wycofać z tych założeń.
I have told Mrs Harms that we must not backtrack on these goals.
PolishTo najtrudniejsze zadanie, jakiego się podjąłem i wielokrotnie miałem ochotę się wycofać.
It's the hardest thing I've ever attempted, and there have been plenty of times when I felt like backing out.
PolishWielu pracowników pomocy humanitarnej musiało się jednak wycofać z tego regionu, ponieważ nie jest tam bezpiecznie.
Many aid workers, however, have had to withdraw from the region because it is not safe.
PolishByć może chcą wycofać się na mniej ambitne pozycje.
Perhaps they want to fall back to some less ambitious positions.
PolishCi, którzy mają wyższe koszty niż ceny rynkowe, muszą dostosować się do sytuacji lub wycofać się z rynku.
Those who have higher costs than market prices must adapt to the situation or withdraw from the market.
PolishWszyscy wiemy, że Rosja nie zamierza wycofać się z używania energii jako instrumentu nacisku politycznego.
We all know that Russia has no intention of stopping using energy as a tool for exerting political pressure.
PolishMyślę, że kraje rozwijające się mają prawo wycofać się z udziału we współpracy, która im nie odpowiada.
I think, naturally, that developing countries have the right to put the cooperation that they want out to tender.
PolishNiewątpliwie, zamiast mówić o reformie wspólnej polityki rolnej, powinniśmy spróbować wycofać się z niej.
Surely, rather than talking about the reform of the common agricultural policy, we should be looking to abolish it.
PolishInnymi słowy, czy nie byłoby celowe skoncentrować się na terroryzmie i Al-Kaidzie, a następnie wycofać się stamtąd?
In other words, would it not make sense to concentrate on al-Qaeda and terrorism and then get out of there?
PolishReforma nie wystarczy - czas wycofać się z WPR.
Reform is not enough - it is time to scrap the CAP.
PolishTo typowe dla chartumskiej polityki napomknąć o rozwiązaniu, a następnie wycofać się bez uprzedzenia.
It is typical of the constant stop-and-go Khartoum politics to hint at a solution and then to withdraw it, without any warning.
PolishDlatego chciałabym prosić Pana Posła, by był uprzejmy wycofać się z poczynionych na mój temat komentarzy, za co mu z góry dziękuję.
I would therefore ask him to kindly withdraw the comments he made about me and thank him in advance.
PolishNie ma szans, żeby się teraz wycofać.”
PolishRzeczywiście chcemy się wycofać z energii jądrowej, ponieważ jest to jedyny sposób na eliminację ryzyka jądrowego.
So we do indeed want to phase out nuclear power because we believe that this is the only way to eliminate the nuclear risk.
PolishCzy możemy wycofać się natychmiast, dzisiaj?
PolishZ tego paradygmatu nie możemy się wycofać.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wycofać się"

się zaimek
wycofać czasownik
opróżnić się czasownik
English
opróżniać się czasownik
English
zapaść się czasownik
udawać się czasownik
English
zapadać się czasownik
udać się czasownik
English
przepalać się czasownik
English
przepalić się czasownik
English
brać się czasownik
English
wgłębić się czasownik
English