"wycinek" - angielskie tłumaczenie

PL

"wycinek" po angielsku

PL

wycinek {męski}

volume_up
wycinek (też: przykład, próba, próbka)
Odkrył on technikę która dosłownie pozwoliła nam spojrzeć na wycinek DNA i dalej na miliony cząsteczek w nim zawartych.
And he developed a technique which essentially will let us look at sample DNA and, eventually, a million spots along it.
W odniesieniu do własnego wycinka budżetu, Rada zamierza założyć wzrost w wysokości tylko 0,2%, co, jak sądzę, stanowi wyraźny sygnał polityczny.
For its own section of the budget, the Council intends to provide an increase of only 0.2%, which seems to me to represent a clear political signal.
Nie wolno po prostu dopuścić do nadmiernej fragmentacji wykorzystania danego wycinka widma i, co gorsza, zaprzepaścić spodziewane efekty gospodarcze.
We must not simply allow excessive fragmentation of use of this section of the spectrum, and, what is worse, squander the anticipated economic benefits.
wycinek (też: odcinek, segment, cząstka)
wycinek (też: migawka)
volume_up
snapshot {rzecz.} [przen.]

Przykłady użycia - "wycinek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW roku 2006 10% drewna sprowadzanego do USA pochodziło z nielegalnych wycinek drzew.
In 2006, 10% of imports to the United States were produced from illegally logged wood.
PolishMożecie też wejść na stronę wydawnictwa Random House gdzie jest jej wycinek.
Or you can go to the Random House website where there is this excerpt.
PolishW innym znowu, trzeba sfotografować wycinek kory i również go opisać.
In another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
PolishRobiąc zdjęcia gdy Ziemia się obraca uzyskuje się promienisty wycinek.
What happens is, you take pictures as the Earth rotates, you get a fan across the sky.
PolishWycinek przestrzeni dostępnej zwierzętom, jako zwierzęta, jesteśmy jej podzbiorem.
It's a part of the space that's accessible to animals; since we are animals, we are a subset of that.
PolishJest to w sumie bardzo mały wycinek kodu Mathematica, który może być wykorzystany do użytku właśnie tu.
This is probably a fairly small piece of Mathematica code that's able to be run here.
PolishUważam, że zdołały one wypracować dobry wycinek prawodawstwa.
I think that they have managed to make a good piece of legislation.
PolishRobiąc zdjęcia gdy Ziemia się obraca uzyskuje się promienisty wycinek.
There are some places you can't look because of our own galaxy, or because there are no telescopes available to do it.
PolishPierwszy wycinek pochodzi z miesięcznika astronomicznego.
This first clipping is from the Astrologer's Monthly.
PolishWiem, że to tylko wycinek ogólnej sytuacji, ale będzie on ogromnie ważny dla tak wielu istnień ludzkich.
I know it is just a small part of the overall situation, but it will make such a positive difference to so many lives.
PolishKongres USA jako pierwszy organ na świecie ustanowił przepis, który zakazuje sprowadzania drewna z nielegalnych wycinek.
Congress was the first in the world to pass such an Act, which bans the import of illegally logged wood.
PolishParlament Europejski musi zająć bardziej zdecydowane stanowisko w swojej walce o powstrzymanie niekontrolowanych wycinek.
The European Parliament must adopt a more robust position in its battle to halt uncontrolled land clearing.
PolishOdkrył on technikę która dosłownie pozwoliła nam spojrzeć na wycinek DNA i dalej na miliony cząsteczek w nim zawartych.
And he developed a technique which essentially will let us look at sample DNA and, eventually, a million spots along it.
PolishZdjęcie to pokazuje wycinek nieba, tak mały, że potrzeba 100 takich wycinków by zakryć tarczę księżyca na niebie.
We see entire ecosystems where gas is being recycled. ~~~ And to the cosmologist, these galaxies are just the atoms, as it were, of the large-scale universe.
PolishPokażę wam symulację komputerową 10 do 16 razy szybszą niż w rzeczywistości, która przedstawia wycinek znanego nam kosmosu.
I'm going to show you a movie simulation 16 powers of 10 faster than real time, which shows a patch of the universe where the expansions have subtracted out.
PolishBierzemy wycinek tkanki z biopsji guza i wykorzystujemy materiał, by zlokalizować wirusa, i znajdujemy komórki zawierające cząstki wirusa.
We take slices of these biopsies of tumor tissue and use material to actually locate the virus, and we find cells here with viral particles in them.
PolishŚródświat to wąski wycinek rzeczywistości, który oceniamy jako normalny, w przeciwieństwie do dziwnie bardzo małej lub dużej skali czy prędkości.
Middle World is the narrow range of reality which we judge to be normal, as opposed to the queerness of the very small, the very large and the very fast.
PolishKażdy wycinek zawiera informacje o źródle, z którego pochodzi, czas od opublikowania i link do pełnego artykułu lub strony z tym wycinkiem.
Each clip displays the source from which it was received, how long ago the clip was published, and a link to access the entire story or page containing the clip.
PolishTo mały wycinek nieba, na który patrzy Kelper w poszukiwaniu planet mierząc światło ponad 150000 gwiazd, wszystkich na raz, co pół godziny, bardzo precyzyjnie.
This is just a tiny part of the sky the Kepler stares at, where it searches for planets by measuring the light from over 150,000 stars, all at once, every half hour, and very precisely.