PL

wyciąganie {nijaki}

volume_up
1. "przy ciągnieniu", Technika
wyciąganie (też: kalibrowanie, dociskanie)

Przykłady użycia - "wyciąganie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNiezwykle istotne znaczenie ma wyciąganie wniosków i stosowanie ich w praktyce.
It is very important that we draw conclusions and learn lessons.
PolishWyciąganie pospiesznych wniosków grozi odłożeniem wniosku na półkę jeszcze przed jego powstaniem.
Jumping to a conclusion risks parking the proposal on the shelf before it even gets started.
PolishTo może być naturalna reakcja, ale byłoby błędem wyciąganie takich wniosków z wcześniejszych doświadczeń.
It may be a natural reaction, but it would be the wrong lesson to draw from past experience.
PolishByliśmy sceptycznie nastawieni, bo podejrzewaliśmy, że może to inna spółka naftowa bawi się w wyciąganie brudów konkurencji.
So we were kind of skeptical that maybe it was a competing oil firm just sort of playing the issue up.
PolishChciałbym podkreślić, że ponieważ nie wyjaśniono jeszcze przyczyn wypadku, wyciąganie wniosków jest niestosowne.
I would like to stress that, since the causes of the accident have not yet been clarified, it is inappropriate to draw conclusions.
PolishChciałbym podkreślić, że dopóki przyczyny wypadku nie zostaną wyjaśnione, wyciąganie jakichkolwiek wniosków jest niewłaściwe.
I would like to stress that, as long as the causes of the accident have not been clarified, it is inappropriate to draw conclusions.
PolishTrzeba o tym pamiętać, ponieważ wyciąganie wniosków z bezpośrednich porównań w złożonych sytuacjach nie jest metodą wiarygodną.
This is a point well worth bearing in mind, because drawing conclusions from direct comparisons in complex situations is not a reliable method.
PolishByć może można opanować sytuację w perspektywie długoterminowej, ale widać, jakim błędem jest przedwczesne wyciąganie wniosków.
We can probably put the underlying situation right in the longer term, but it shows how wrong it is to jump to conclusions at a very early point.
PolishJest to niedopuszczalne wyciąganie środków krajowych od portugalskich pracowników i obywateli i wpychanie ich do kieszeni kapitału finansowego.
This is an intolerable extortion of national resources from the Portuguese workers and people into the pockets of financial capital.
PolishMusimy zarazem pamiętać, że nadal jest bardzo wcześnie na wyciąganie ostatecznych konkluzji i wniosków z szóstego i siódmego programu ramowego.
At the same time, we must bear in mind that it is still very early to draw definitive conclusions and lessons from the sixth and seventh framework programmes.
PolishNaszym obowiązkiem jest poszukiwanie najlepszych sposobów radzenia sobie z kryzysem, a w związku z tym wyciąganie wniosków ma bardzo ważne znaczenie.
Mr President, our duty is to look for the best solutions to cope with the crisis, to which end the learning process is of great value.
PolishPrzed wyjęciem strzykawki, zawierającej przepisaną ilością leku z butelki, należy usunąć duże pęcherzyki powietrza przez kilkakrotne wciskanie i wyciąganie tłoka strzykawki.
Before removing syringe containing prescribed dose from bottle, expel any large bubbles by depressing and withdrawing plunger a few times.
PolishW chwili obecnej, kiedy przyczyny i okoliczności nie zostały jeszcze zbadane, wyciąganie wniosków lub wzywanie do nowych inicjatyw prawodawczych byłoby przedwczesne.
At this point in time, when the causes and circumstances have not yet been analysed, it would be premature to draw conclusions or to call for new legislative initiatives.
PolishTo interpretacja danych statystycznych oczywiście i wyciąganie właściwych wniosków oraz wdrażanie środków opartych na danych statystycznych są ważne.
It is the interpretation of the statistical data, of course, and the drawing of the right conclusions and the implementation of measures guided by the statistical data which is important.
PolishPonadto dane te powinny być gromadzone na szczeblu europejskim w taki sposób, aby nie było możliwe wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych firm i ich polityki handlowej.
In addition, the data should be aggregated at European level in such a way that no inferences can be made about individual companies and their business policies.
PolishW normalnych okolicznościach kusiłoby mnie, aby powiedzieć, że dopiero praktyka pozwoli na wyciąganie ostatecznych wniosków w tej sprawie i tym samym rozstrzygnięcie, kto ma tutaj rację.
In normal times, I would have been tempted to say that only in practice will it be possible for definitive conclusions to be drawn on the issue and therefore to decide who is right.

Synonimy (polski) dla "wyciąganie":

wyciąganie
wyciągać
wyciągać wnioski