"wychowywanie dzieci" - angielskie tłumaczenie

PL

"wychowywanie dzieci" po angielsku

volume_up
wychowywanie dzieci {n.}
PL

wychowywanie dzieci {nijaki}

volume_up

Przykłady użycia - "wychowywanie dzieci" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWychowywanie dzieci, zmiana zawodu czy zmniejszony czas pracy stawia kobiety w sytuacji trwałego strukturalnego opóźnienia.
Bringing up children, changes of job or less working time puts women in a situation of constant structural delay.
PolishWychowywanie dzieci to ogromna praca.
PolishWięc naszym zadaniem, jako ludzi, jest wychowywanie dzieci naszych umysłów, znalezienie im dobrych "przyjaciół", znalezienie im dobrej "pracy".
So, our job as humans is to parent our mind children, to find them good friends, to find them a good job.
PolishJeśli chcemy rozmawiać o równości płci i demografii, musimy rozmawiać o obu płciach jako w równym stopniu i w pełni odpowiedzialnych za wychowywanie dzieci.
If we want to talk about gender equality and demography, we need to talk about both genders being equally and fully responsible for rearing children.
PolishMówiąc krótko i wyraźnie, chodzi przede wszystkim o wychowywanie dzieci oraz o opiekę, w naszych starzejących się społeczeństwach, nad osobami uzależnionymi od pomocy.
To put it clearly and succinctly, we are talking essentially about educating children and, in our ageing societies, caring for dependent people.
PolishKolejnym problemem jest częste nieuznawanie prac wykonywanych przez kobiety, takich jak prace domowe, wychowywanie dzieci lub opieka nad krewnymi, za prawdziwą pracę.
Another problem is that work done by women, such as housework, bringing up children or caring for relatives, is often not regarded as proper work.
PolishSzczególny nacisk musimy położyć na programy i działania, których celem jest wychowywanie dzieci w wieku szkolnym i młodych ludzi w oparciu o zdrowy tryb życia.
We must place particularly great emphasis on the programmes and actions that aim to bring school-age children and young people up with a healthy lifestyle.
PolishProwadzenie domu i wychowywanie dzieci to praca, której nie widać, nieciesząca się prestiżem, tymczasem jest to praca świadczona na rzecz całego społeczeństwa.
Running a home and bringing up children is largely unseen work. It does not enjoy prestige, yet it is work undertaken for the benefit of the entire community.
PolishDzieje się tak dlatego, że niektóre siły polityczne i niektóre grupy przedsiębiorców nadal tkwią w staromodnym przekonaniu, że wychowywanie dzieci jest wyłącznie zadaniem kobiet.
This is because some political forces and some business groups are still stuck in an old-fashioned perception that having children is exclusively women's work.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wychowywanie dzieci"

dzieci rzeczownik
pokój dla dzieci rzeczownik
English
opiekunka do dzieci rzeczownik
opiekun do dzieci rzeczownik
przechowalnia dzieci rzeczownik
English
dla dzieci przymiotnik
English
dla dzieci
mieć dużo dzieci czasownik
pilnowanie dzieci rzeczownik
wychowanie dzieci rzeczownik