"wychowywać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wychowywać" po angielsku

PL wychowywać
volume_up
[wychowuję|wychowywałbym] {czasownik niedokonany}

wychowywać (też: hodować, rodzić, płodzić, karmić)
Czy młodych, niepełnoletnich przestępców należy zabijać, czy wychowywać?
Should young, underage criminals be executed or educated?
Ludzi młodych trzeba wychowywać, a nie zabijać.
Young people should be educated, not killed.
Mówiąc krótko i wyraźnie, chodzi przede wszystkim o wychowywanie dzieci oraz o opiekę, w naszych starzejących się społeczeństwach, nad osobami uzależnionymi od pomocy.
To put it clearly and succinctly, we are talking essentially about educating children and, in our ageing societies, caring for dependent people.
wychowywać (też: wychować, matkować, niańczyć)
Her mother raised her alone.
Mówienie o prawach dzieci i pomijanie kwestii ich prawa do wychowywania się w naturalnych rodzinach, gdzie jest ojciec i matka, jest łamaniem ich praw.
To speak about the rights of the child and to leave out the issue of their right to be brought up in natural families, where there is a father and a mother, is a violation of their rights.
Po piąte, choć może zabrzmi to dosadnie, wiele skazanych kobiet nie nadaje się do macierzyństwa, w związku z czym należy szukać alternatywnych rozwiązań w celu wychowywania ich dzieci.
Fifthly, hard as it may sound, many convicted women are unfit to be mothers and alternative choices have to be found to deal with the upbringing of their children.
Sprawy w większości odpowiedzialne za sens życia, muzyka, humor, erotyka, duchowość, estetyka, wychowywanie, opieka, plotki, rozmowa...
If you think about what we normally take as giving life a lot of its meaning -- music, humor, eroticism, spirituality, aesthetics, nurturing and caring, gossip, chatting with people --
wychowywać (też: wychować)
wychowywać
volume_up
to rear [reared|reared] {czas.} (children)
Jeśli chcemy rozmawiać o równości płci i demografii, musimy rozmawiać o obu płciach jako w równym stopniu i w pełni odpowiedzialnych za wychowywanie dzieci.
If we want to talk about gender equality and demography, we need to talk about both genders being equally and fully responsible for rearing children.
Środowisko przyjazne społeczeństwu zależy od tego, czy kobiety pragną wychowywać swoje dzieci przez względnie długi czas.
A population-friendly environment depends on the possibility of women being willing to bring up their children over a relatively long period of time.
Let her bring up the brat.
How do we bring up boys?
Mam na myśli, czy to jest najlepsze środowisko, w którym powinniśmy wychowywać nasze dzieci?
I mean, is this the optimal environment in which to raise our children?
How on earth about raising children?
Widać to nawet w tym jak wychowujemy swoje dzieci.
You can see it in the way we raise our young kids.

Synonimy (polski) dla "wychowywać":

wychowywać

Przykłady użycia - "wychowywać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCo do zasady dziecko powinno wychowywać się w kraju, którego jest obywatelem.
As a rule, a child should be brought up in the country of which he or she is a citizen.
PolishWolność wyboru sposobu, w jaki rodzice chcą wychowywać własne dzieci, ma zostać ograniczona.
The freedom of choice of parents in relation to bringing up their children is to be undermined.
PolishCzy młodych, niepełnoletnich przestępców należy zabijać, czy wychowywać?
Should young, underage criminals be executed or educated?
PolishLudzi młodych trzeba wychowywać, a nie zabijać.
Young people should be educated, not killed.
PolishJest na sali wiele bogatych osób, mających dzieci i stykających się z problemem, jak je wychowywać.
I mean, there's a lot of people in the room who are wealthy, and they've got kids, and we've got this dilemma about how you bring them up.
PolishJak wreszcie wychowywać dzieci?
Polish. ~~~ Powinniśmy wychowywać dzieci na przedsiębiorców, zamiast na prawników.
So as kids show these traits -- and we need to start looking for them -- I think we should be raising kids to be entrepreneurs instead of lawyers.
PolishSędzia Abdul Rahman Mohamed Yunos, który również orzekał w sprawie Kartiki Shukarno, powiedział o wyroku: "Wyrok ten nie ma karać, ale wychowywać”.
Judge Abdul Rahman Mohamed Yunos, who also sentenced Kartika Shukarno, said of the judgment 'The aim of the verdict is not to punish but to teach'.
PolishUnia Europejska dysponuje wszystkimi niezbędnymi narzędziami, by móc zaoferować światu swoje wartości i pomysły dotyczące tego, jak chce i jak będzie chciała wychowywać swoje dzieci.
The European Union has all the tools it requires for offering the world its values and ideas of how it wants and will want its children to grow up.