PL

wychowanie {nijaki}

volume_up
wychowanie
Wiemy przecież, że wychowanie, edukacja, to najlepsza droga, aby wykorzenić dyskryminację i przemoc wobec kobiet.
We are well aware that a proper upbringing and education is the best way to root out discrimination and violence against women.
family life education
Podzielamy pogląd, że wychowanie fizyczne jest ważne i że praca społeczna stanowi ważną część ruchu sportowego w Europie.
We share the view that physical education is important and that voluntary work is an important part of the sports movement in Europe.
wychowanie
Wiemy przecież, że wychowanie, edukacja, to najlepsza droga, aby wykorzenić dyskryminację i przemoc wobec kobiet.
We are well aware that a proper upbringing and education is the best way to root out discrimination and violence against women.
Do czynników wpływających na stan naszego zdrowia należą: wychowanie, nabyte przyzwyczajenia, sposób odżywiania, aktywność fizyczna, warunki pracy i mieszkania.
Our upbringing, acquired habits, nutrition, exercise, working environment and housing all influence our health.
Wychowanie w rodzinie tworzy podstawy dla uporządkowanego i solidnego sposobu życia i powinniśmy zwracać na to uwagę, a także na edukację i doradztwo.
Upbringing within the family lays the foundations for a well-ordered and solid way of life, and we should put the focus on that, followed by schooling and advice.

Przykłady użycia - "wychowanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCA: Psycholog mógłby powiedzieć, że to recepta na wychowanie paranoika.
CA: I mean, a psychologist might say that's a recipe for breeding paranoia.
PolishPo drugie poprzez przejęcie przez obojga rodziców równej odpowiedzialności za wychowanie dzieci.
Secondly, both parents are equally responsible for bringing up their children.
PolishProwadzi to do błędnego koła, niemożliwe jest wychowanie wielu piskląt.
And, of course, all of this then leads to a vicious cycle and you can't raise a lot of chicks.
PolishObowiązkowe wychowanie fizyczne to zagadnienie dla dyrektorów i zarządów szkół, a nie dla Unii Europejskiej.
Obligatory PE is an issue for head teachers and boards of governors, not for the EU.
PolishNajważniejszym zadaniem każdego obywatela jest wychowanie następnego pokolenia.
Madam President, the most important work done by any citizen is the rearing of the next generation.
PolishKodeks pracy reguluje również szczegółowo sytuację pracowników przyjmujących dziecko na wychowanie.
The Labour Code also regulates in detail the situation of employees who have childcare responsibilities.
PolishSłyszymy: czy to wychowanie, czy natura.
And we've heard those things about "is it nurture or is it nature," right?
PolishDrugą troską litewskich ustawodawców było wychowanie dzieci zgodne z przekonaniami rodziców.
Another concern of the Lithuanian legislators was that children should be brought up according to their parents' convictions.
PolishWychowanie fizyczne ma niski status w świecie szkolnym.
PolishPoczęcie, urodzenie i wychowanie dziecka nie jest tylko prywatna sprawą, lecz zadaniem publicznym, zadaniem państwowym.
To conceive, give birth to and bring up a child is not just a private matter but a public task, a state task.
PolishWiemy przecież, że wychowanie, edukacja, to najlepsza droga, aby wykorzenić dyskryminację i przemoc wobec kobiet.
We are well aware that a proper upbringing and education is the best way to root out discrimination and violence against women.
PolishKobiety również częściej decydują się na przerwy w karierze zawodowej, na przykład kiedy rodzą dzieci i biorą urlop na ich wychowanie.
Women also take more career breaks, for example, when they have children and take time off to bring them up.
PolishJednym jest niewłaściwe wychowanie.
PolishPodzielamy pogląd, że wychowanie fizyczne jest ważne i że praca społeczna stanowi ważną część ruchu sportowego w Europie.
We share the view that physical education is important and that voluntary work is an important part of the sports movement in Europe.
PolishNiestety, wychowanie fizyczne w szkole straciło na znaczeniu, pomimo że stanowi podstawę zarówno fizycznego, jak i psychicznego rozwoju.
Unfortunately, PE in schools has lost its importance, although it is the basis for both physical and mental development.
PolishOtóż: sztuka i wychowanie.
PolishTrzeba również wziąć pod uwagę fakt, że jest to kluczowy czas wyrabiania w nawyków, co oznacza, że wychowanie fizyczne ma istotne znaczenie.
It should also be taken into account that this is a key time for acquiring habits, which means that physical education is vital.
Polishwychowanie do życia w rodzinie
PolishDo czynników wpływających na stan naszego zdrowia należą: wychowanie, nabyte przyzwyczajenia, sposób odżywiania, aktywność fizyczna, warunki pracy i mieszkania.
Our upbringing, acquired habits, nutrition, exercise, working environment and housing all influence our health.
PolishDobre kwalifikacje, wiedza i wychowanie mają bezpośredni wpływ na kulturę, rynek pracy i w rezultacie poziom życia obywateli.
A good level of qualifications, knowledge and education has a direct impact on culture and the labour market and, as a result, citizens' standard of living.