PL

wybrana {przymiotnik rodzaju żeńskiego}

volume_up
wybrana (też: wybrany, wybrane)
Niedawno została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa.
It has just been elected as a non-permanent member of the Security Council.
Ona nie została wybrana, a obywatele nie są władni odwołać jej ze stanowiska.
She has not been elected, and the people do not have the power to remove her.
Zostałaś wybrana do głównej roli w naszej komedii.
Lady, you are looking at the elected head of the entertainment committee.

Przykłady użycia - "wybrana" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWspomniał pan, że droga wybrana przez Stany Zjednoczone była zła w przeszłości.
You said that the path that the US is taking is historically the wrong path.
PolishOna nie została wybrana, a obywatele nie są władni odwołać jej ze stanowiska.
She has not been elected, and the people do not have the power to remove her.
PolishBez względu na to, jak metoda zostanie wybrana, konieczna jest komunikacja z obywatelami.
Whichever method is chosen, there will have to be communication with citizens.
PolishAung San Suu, która została wybrana na lidera w wyborach w Birmie nadal pozostaje w areszcie.
Aung San Suu, who was elected leader in Burma's elections, remains under arrest.
PolishMówi, że droga wybrana przez Stany Zjednoczone została zdyskredytowana przez historię.
He says that the path taken by the US has been historically discredited.
PolishZ dumą donoszę, że 6 miesięcy temu została wybrana na burmistrza Naroku.
I am proud to tell you that six months ago, she was elected the deputy mayor of Narok.
PolishWiem, że niemal połowa z państwa została wybrana do tego zgromadzenia po raz pierwszy.
I know that approaching half of you have been elected to this assembly for the first time.
PolishNiedawno została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa.
It has just been elected as a non-permanent member of the Security Council.
PolishNastępuje podnoszenie się przycisku, wskazującego wybraną dawkę.
To set the correct dose, turn the cap as many times as indicated as follows: dic Me
PolishWybrana osoba musi być kandydatem, z którego zadowolone będą obie strony.
The person elected must be a candidate both parties are happy with.
PolishNigdy nie miała pracy z prawdziwego zdarzenia i nigdy w życiu nie została do niczego wybrana.
She has never had a proper job, and she has never been elected to anything in her life.
PolishNie będą oni skupieni w stolicy, która została wybrana na kwaterę główną Instytutu.
They will not be concentrated in the capital city which is chosen as the Institute's headquarters.
PolishMłodzież wybrana do tego Parlamentu jest w wieku od 12 do 17 lat.
The young people elected to this Parliament are aged between 12 and 17.
PolishWłaśnie poparłem wybraną Komisję Europejską, choć nie była to łatwa decyzja.
I have just approved the election of the European Commission, although this was not an easy decision.
PolishSkala przycisku pokaże wybraną dawkę (patrz Rycina N, poniżej).
The push button scale will show you the dose set (see Diagram N below).
PolishNigdy nie została do niczego wybrana, i nikt nie wie, kim ona jest!
She has never been elected to anything and no one knows who she is!
PolishSimone Veil zostaje wybrana na stanowisko przewodniczącego w drugim głosowaniu absolutną większością głosów.
Ms Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.
PolishZa tę pracę, kiedy kończyłam prawo, zostałam wybrana młodą Australijką roku.
And for that work, when I was a final year law student, I was chosen as the young Australian of the year.
PolishNastępuje podnoszenie się przycisku, wskazującego wybraną dawkę.
You will observe the push button rising, indicating the dose set.
PolishZostałam wybrana na asystentkę w Białym Domu kiedy miałam 24 lata.
I was selected as a White House Fellow when I was 24 years old.