PL

wybrać {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
Należy wybrać środowisko, które najlepiej odpowiada rzeczywistym warunkom nadzoru.
Choose the scenario that is closest to your surveillance situation.
Należy wybrać konkretny dzień miesiąca, który będzie łatwy do zapamiętania.
Choose one day of the month that will be easy to remember.
Większość gospodarstw domowych w Europie może swobodnie wybrać dostawcę energii elektrycznej.
Most households in Europe are free to choose their electricity supplier.
wybrać (też: wybierać)
Zgodnie z Regulaminem dzisiejszego ranka musimy wybrać przewodniczącego.
This morning, in accordance with the Rules of Procedure, we must elect the President.
Dlatego nie powinniśmy dyktować Egipcjanom, kogo powinni wybrać.
Therefore, we should not dictate to the Egyptians who they should elect.
Czy nie byłoby zatem łatwiej rozwiązać narodu i wybrać inny w jego miejsce?
Would it not therefore be easier to dissolve the people and elect another in their place?
Najważniejsze jest jednak to aby wybrać te właściwie fragmenty.
The key is to pick and choose the right parts.
Zamiast usuwać całe kategorie danych przeglądarki, możesz wybrać określone elementy do usunięcia.
Instead of deleting entire categories of your browsing data, you can pick specific items to delete.
Drugi - chcę wybrać motyw dla TED 2006.
And two -- I want to pick the theme for TED 2006.
Wybrać odpowiednią liczbę saszetek, zawierającą wymaganą ilość produktu.
Select the correct number of sachets according to the amount of product required.
Wybrać miejsce wstrzyknięcia zgodnie z zaleceniem lekarza.
Select the injection site according to the recommendation of your doctor.
Należy wybrać i przygotować odpowiednie miejsce wstrzyknięcia na pośladku.
Select and prepare a site for injection in the gluteal area.
Aby wybrać nazwę inną niż Bez tytułu, kliknij menu Plik w dokumencie i wybierz Zmień nazwę.
To choose a name other than Untitled, click the File menu, and select Rename.
W tym celu wystarczy kliknąć strzałkę w dół obok swojej nazwy w prawym górnym rogu i wybrać polecenie Wyloguj się.
Just click your name in the upper right corner, and select Sign out.
Więc przełączyłem w tryb edycji, wybrałem ten teatr, dodałem na dole nazwę i zapisałem.
So I could go into edit mode, I could select the theater, I could add down at the bottom the name, and I could save it back.
Nie można po prostu wybrać poszczególnych elementów i wierzyć, że można rozwiązać dany problem drogą militarną.
It is not possible to simply pick out individual elements and believe it possible to solve an individual problem by military means.
Czy sprawozdawca proponuje ogromne znaki drogowe z dużą ilością tekstu, tak aby kierowca mógł wybrać sobie swój język już z dużej odległości?
Is the rapporteur proposing huge road signs with massive texts so motorists can pick out their language at a distance?
Powinniśmy natomiast mieć odwagę i wybrać kilka spraw, które są lepiej realizowane i rozwiązywane na europejskim szczeblu terytorialnym.
Instead, we should have the courage to pick out a number of things that are better tackled and solved at this European territorial level.
Pozwolę sobie omówić kilka wybranych aspektów tej sprawy.
Let me just single out a few of the aspects involved.
Chciałabym wyróżnić tutaj tylko wybrane tematy, które mają również znaczenie dla krajów mieszczących się w szerszej koncepcji Dunaju, takich jak np. Republika Czeska.
I would like to single out here just some of the subjects which are also of importance for the countries falling into the wider concept of the Danube Region, such as, the Czech Republic, for example.
Są to dobre wiadomości dla czeskich konsumentów pragnących wybrać się na wakacje.
This is good news for Czech consumers wanting to go on holiday.
Bo i dlaczego mielibyście wybrać samotną jazdę własnym samochodem?
Why would you ever want to go by yourself in your own car?
Możesz także wybrać plik i przejść do menu rozwijanego Więcej, aby tam odnaleźć tę opcję.
You can also select the file and go to the More drop-down menu to find this option.
Wybrać dwa dni tygodnia i zakreślić odpowiednie kratki.
Choose your two days and tick the box.
2. "numer"
wybrać (też: wybierać, wykręcić, wykręcać)
volume_up
to dial {czas.} (number)
Możesz mi jeszcze raz wybrać numer i dać mi minutkę wolnego.
Do you mind dialing the number again and giving me a minute alone
Dla ka dej pojedynczej wybranej jednostki b dzie słyszalne klikni cie.
The dose can be corrected by turning the dial either way.
Dial the number please
3. "do zera"
4. Sport
W projekcie sprawozdania Komisja Transportu wybrała wariant numer trzy, tj. dwa poziomy obejmujące sieć zasadniczą i kompleksową.
In the draft report, the Transport Committee has chosen option three, a dual layer consisting of a core and a comprehensive network.
Sprawozdawczyni wskazuje cztery główne priorytety wybrane z poprawek złożonych do projektu sprawozdania w celu rozpatrzenia ich przez członków komisji.
The rapporteur identifies four main priorities among the amendments tabled in the draft report for consideration by the members of the committee.

Przykłady użycia - "wybrać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNależy wybrać miejsce położone w odległości co najmniej 5 cm od pępka (jak na rys.
The objective of the skin pinch technique is to create a firm site for the al
PolishNastępnie na to stanowisko należy wybrać osobę wierzącą w integrację europejską.
Next, it must be performed by someone who believes in European integration.
PolishMoże podążyć drogą życiową podobną do drogi swoich rodziców albo wybrać zupełnie inną.
They can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
PolishAby osiągnąć postawione cele, trzeba wybrać właściwe rodzaje partnerstwa.
In order to reach the stated objectives, the right partnerships must be chosen.
PolishWybrać odpowiednią liczbę saszetek, zawierającą wymaganą ilość produktu.
Select the correct number of sachets according to the amount of product required.
PolishWystarczy wybrać odpowiedni tekst z menu, aby wstawić go bezpośrednio do pola.
Just select the text you want to use from the menu to insert it directly into the field.
PolishNasi zaufani partnerzy pomogą Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby.
Our trusted partners will help you select the right solution to match your needs.
PolishMożesz także wybrać plik i przejść do menu rozwijanego Więcej, aby tam odnaleźć tę opcję.
You can also select the file and go to the More drop-down menu to find this option.
PolishZgodnie z Regulaminem dzisiejszego ranka musimy wybrać przewodniczącego.
This morning, in accordance with the Rules of Procedure, we must elect the President.
PolishUkraina wciąż próbuje wybrać, który model cywilizacyjny jej odpowiada.
Ukraine is still deciding which model of civilisation it should subscribe to.
PolishMożna jednak wybrać śledzenie tylko niektórych stron w ramkach lub samego zestawu ramek.
Users may choose to track only some of the framed pages, or only the frameset itself.
PolishNależy wybrać dogodną dla siebie porę i zażywać tabletki w tym samym czasie każdego dnia.
Choose a time that is convenient for you and take your tablets at this time each day.
PolishAby zmienić te ustawienia, należy wybrać nowy profil z menu Profile (Profil).
To change these settings, select a new profile from the Profile menu.
PolishPrzed przygotowaniem wstrzyknięcia należy wybrać miejsce zamierzonego wstrzyknięcia.
Before preparing your injection, decide where you are going to inject.
PolishMożesz wybrać do przesłania pojedyncze pliki lub wiele plików naraz:.
You can select one or more files or Google Docs to download to your computer:
PolishAby wybrać nazwę inną niż Bez tytułu, kliknij menu Plik w dokumencie i wybierz Zmień nazwę.
To choose a name other than Untitled, click the File menu, and select Rename.
PolishCzy nie byłoby zatem łatwiej rozwiązać narodu i wybrać inny w jego miejsce?
Would it not therefore be easier to dissolve the people and elect another in their place?
PolishJako pasożyta ograniczającego dawkę należało wybrać Parascaris equorum.
Parascaris equorum should have been selected as the dose limiting parasite.
PolishNależy wybrać środowisko, które najlepiej odpowiada rzeczywistym warunkom nadzoru.
Choose the scenario that is closest to your surveillance situation.
PolishCzy mamy wybrać najlepszą opcję dotyczącą WPR przed udoskonaleniem wniosków?
Will we be expected to decide the best option for the CAP before a refinement of proposals?