PL

wyborczy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wyborczy (też: elekcyjny)
Można to uczynić, obniżając drastycznie wysoki, 10 % próg wyborczy.
This can be done by drastically reducing the 10% electoral threshold.
W mojej opinii amerykański kalendarz wyborczy dyktuje harmonogram dla negocjacji w ramach WTO.
It seems to me that the US electoral calendar is dictating the timetable for the WTO negotiations.
Mam wrażenie, że jest to kolejny chwyt wyborczy lewicy, a nie próba dostrzeżenia sprawiedliwości.
I have the feeling this is yet another electoral stunt by the Left, rather than an attempt to see justice.
wyborczy
Prawa wyborcze dla bezpaństwowców łotewskich w wyborach lokalnych (debata)
Voting rights for non-citizens of Latvia in local elections (debate)
Statystyki wyborcze pokazują, że mężczyźni głosowali "tak”, a kobiety "nie”.
Polling statistics show Irish men voting 'yes', while women voted 'no'.
"Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę cały proces wyborczy, wybory powszechne w 2007 r. były wiarygodne pod względem głosowania i liczenia głosów.
'In our view, considering the entire electoral process, the 2007 general elections were credible in as far as the voting and counting process is concerned.

Przykłady użycia - "wyborczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishOstatnim razem odwiedzałem swój okręg wyborczy w Castletownbere w ubiegłym roku.
This time last year I visited my own constituency in Castletownbere.
PolishPrzede wszystkim, musimy pamiętać, że nie istnieje europejski system wyborczy.
Above all, we must remember that there is no European election system.
PolishMam nadzieję, że relacje te będą nadal trwały i że mój okręg wyborczy na nich skorzysta.
I look forward to this relationship continuing and my constituency benefiting from it.
PolishPrzed dwoma miesiącami mój okręg wyborczy dotknęły straszliwe powodzie.
Mr President, two months ago, my constituency was hit by disastrous floods.
PolishMożna to uczynić, obniżając drastycznie wysoki, 10 % próg wyborczy.
This can be done by drastically reducing the 10% electoral threshold.
PolishW mojej opinii amerykański kalendarz wyborczy dyktuje harmonogram dla negocjacji w ramach WTO.
It seems to me that the US electoral calendar is dictating the timetable for the WTO negotiations.
PolishHarmonogram wyborczy jest zły, a czas na zreformowanie konstytucji jest o wiele za krótki.
The timetable for elections is wrong and the timetable for reforming the Constitution is far too short.
Polish10-procentowy próg wyborczy to rzecz niespotykana w innych krajach OBWE.
PolishMam wrażenie, że jest to kolejny chwyt wyborczy lewicy, a nie próba dostrzeżenia sprawiedliwości.
I have the feeling this is yet another electoral stunt by the Left, rather than an attempt to see justice.
PolishDemokrację z kolei utożsamia się z rządami większości, które realizują się przez mechanizm wyborczy.
Democracy is in turn identified with majority governments that come into being through an election mechanism.
PolishJak można uczynić system wyborczy całkowicie sprawdzalnym zachowując jednocześnie głosy w absolutnej tajemnicy?
How do we make an election system completely verifiable while keeping the votes absolutely secret?
PolishMój okręg wyborczy to Szczecin - Pomorze Zachodnie.
My constituency is Szczecin, in Western Pomerania.
PolishByć może sprawozdawca zechce odwiedzić mój okręg wyborczy i przekonać się naocznie o dewastacji naszej ziemi.
Perhaps the rapporteur would like to visit my constituency and witness at first hand the desecration of our land.
PolishA co z takimi regionami, jak mój okręg wyborczy na zachodzie Irlandii, z którego co tydzień wyrusza tysiąc ciężarówek?
What about areas like my own constituency in the West of Ireland, from where 1 000 lorries depart every week?
PolishGłęboko wierzymy, iż proces wyborczy, który rozpoczął się w październiku ubiegłego roku może zostać z powodzeniem wznowiony.
We firmly believe that the election process which was started in October last year can be successfully resumed.
PolishBędzie to rok wyborczy, zatem rodzi szczególne potrzeby w zakresie komunikacji społecznej, które trzeba sfinansować.
This will be an election year, which gives rise to particular needs as regards public communications, which need funding.
PolishProces wyborczy stracił wiarygodność pod koniec, jeśli chodzi o podsumowanie i ogłoszenie wyników prezydenckich”'
The electoral process lost credibility towards the end with regard to the tallying and announcement of presidential results.'
PolishWiększość ludzi wraca do domu pewni, że ich głos zostanie policzony, ponieważ wierzą, że system wyborczy działa.
And most people would go home and feel sure that their vote has been counted, because they trust that the election system works.
PolishDzisiaj sam wynik wyborczy na Ukrainie nie budzi już zastrzeżeń mogących skutkować ich sądownym podważaniem.
Today, the outcome of the Ukrainian election itself is not the cause of reservations which might result in it being challenged in court.
PolishMój okręg wyborczy w południowo-wschodniej Anglii jest najszybciej rozwijającym się regionem winiarskim w Europie.
Madam President, my constituency of south-east England is the fastest-growing wine-producing region in Europe.