PL

wybierać [wybieram|wybierałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
Gdyby musieli wybierać między dwoma ostatnimi, który rodzaj bólu by wybrali?
Or, if you had to choose between the last two, which one would you choose?
Nie próbujmy wybierać, kogo życzylibyśmy sobie, by kierował ich przyszłością.
Let us not pick and choose who we would like to rule their future.
Gdy to możliwe wybierać alternatywę do jednorazowych opakowań plastikowych.
So whenever possible, to choose alternatives to single-use plastics.
wybierać (też: wybrać)
Niestety wciąż nie wolno nam też wybierać poszczególnych komisarzy.
Unfortunately, we are also still not allowed to elect individual commissioners.
W państwach demokratycznych obywatele wybierają władze.
In democratic countries, the citizens elect the governing authorities.
Członkowie wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnią (również odnawialną) kadencję.
The members elect one of their number as President for a term of three years (also renewable).
Portugalia, Hiszpania, Węgry - możecie państwo wybierać.
Portugal, Spain, Hungary, you name it.
Klika więc menu Udostępnij w tym dokumencie, wybiera polecenie Ustawienia udostępniania i klika znak X obok nazwy Joanny w celu usunięcia jej uprawnień.
So she clicks the Share menu from the doc, selects Sharing settings and clicks the X next to Joelle's name to remove her permissions.
Podejrzewam, że nie powinienem wybierać jakiejś jednej osoby, lecz chciałbym w tym miejscu wymienić w sposób szczególny pana posła Purvisa.
I suppose I should not single out any one person, but I would like to make special mention of Mr Purvis in this regard.
2. "numer"
Podczas wybierania numeru prosimy pamiętać o kilku kwestiach zapewniających udane przesłanie faksu:.
When dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
Kategoria: Wydajność Głosowe wybieranie numeru
Category: Productivity Voice Dialling
Ta aplikacja umożliwia szybkie, proste i dokładne wykonywanie połączeń długodystansowych, pozwalając uniknąć wybierania długich numerów.
It makes the long distance calls fast, simple and accurate, relieves the pain of dialling lengthy numbers.
3. "wyjątki, urywki"
wybierać (też: przytaczać)
volume_up
to excerpt [excerpted|excerpted] {czas.} [Amer.] (from sth)
4. "coś"
wybierać (też: optować za)
Niektóre wybierają kierunek socjaldemokratyczny, inni opowiadają się za kierunkiem bardzo liberalnym, zorientowanym na rynek.
Some opt for a social democratic direction, others an extremely liberal, market-oriented approach.
Jeżeli byliby zmuszeni wybierać między regionalną autonomią a przekazaniem władzy rządowi centralnemu, bo tego chce UE, wybiorą ten pierwszy wariant.
If they have to choose between regional self-governance and a transfer of powers to a central government, because that is what the EU wants, then they will opt for the former.
Społeczeństwa Flamandczyków i Walończyków są różne, ich światy polityczne i gospodarcze są inne, dlatego wybierają inne podejścia i priorytety.
The Flemish and Walloon societies are different, their political and economic worlds are different, and therefore they opt for different approaches and priorities.

Przykłady użycia - "wybierać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSzkoły kościelne nie będą mogły wybierać nauczycieli na podstawie ich wyznania.
Church schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
PolishTeraz są zmuszeni wybierać szlaki jeszcze niebezpieczniejsze niż poprzednio.
They are now having to take routes which are even more dangerous than before.
PolishTak samo jak rodzina z małymi dziećmi, my również musimy wybierać nasze priorytety.
Just as in a family with young children, we must decide on our priorities here as well.
PolishGdyby musieli wybierać między dwoma ostatnimi, który rodzaj bólu by wybrali?
Or, if you had to choose between the last two, which one would you choose?
PolishPodobnie nie uważam, abyśmy musieli wybierać pomiędzy Niceą i Lizboną.
Similarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
PolishNiestety wciąż nie wolno nam też wybierać poszczególnych komisarzy.
Unfortunately, we are also still not allowed to elect individual commissioners.
PolishCzy państwa członkowskie mogą wybierać, które dokumenty będą wdrażane, a które nie?
Can Member States themselves choose which acts they will implement and which they will not?
PolishJeżeli chodzi o programy i treści polityczne, nadal nie ma właściwie z czego wybierać.
There is still virtually no selection of political programmes and content to choose from.
PolishGdy to możliwe wybierać alternatywę do jednorazowych opakowań plastikowych.
So whenever possible, to choose alternatives to single-use plastics.
PolishNie próbujmy wybierać, kogo życzylibyśmy sobie, by kierował ich przyszłością.
Let us not pick and choose who we would like to rule their future.
PolishO to, by wybierać problemy znaczące, ale dające się rozwiązać.
I mean, it's about picking battles big enough to matter but small enough to win.
PolishSelektor dat pozwala wybierać daty w wyskakującym okienku kalendarza.
Date picker allows you to choose a date from a calendar pop-up window.
PolishDo każdego następnego wstrzyknięcia należy wybierać miejsce o innej lokalizacji.
 A different site should be used for each new injection.
PolishNie możemy dowolnie wybierać w sprawie atakowania i przeciwstawiania się terroryzmowi.
We cannot pick and choose in attacking and resisting terrorism.
PolishI będę wybierać tylko producentów spełniających europejskie normy.
And they will select only those producers who meet European standards.
PolishDo każdego następnego wstrzyknięcia należy wybierać miejsce o innej lokalizacji.
A different site should be used for each new injection.
PolishSłowo "kryzys” wywodzi się z greckiego Krino, co dosłownie oznacza "decydować”, "wybierać”.
The word 'crisis' comes from the Greek word Krino that literally means 'to decide', 'to choose'.
PolishDruga połowa będzie wybierać w odwrotnej kolejności, zacznie od 4 dźwigni biegu, .
So half of the customers are going to go from high choice, 56 car colors, to low choice, four gearshifts.
PolishPozwólmy naszym obywatelom wybierać, jak chcą przeżyć swoje życie.
So, let us give our citizens a choice in how they live their lives.
PolishPomimo to ci ludzie nie mają demokratycznego prawa, by wybierać rząd, który sprawuje nad nimi władzę.
Most of them are governed by governors appointed, for example, by the Queen of England.

Synonimy (polski) dla "wybierać":

wybierać
ponownie wybierać