PL

wybór {męski}

volume_up
1. ogólne
wybór (też: dobór, asortyment)
Ponadto szczególnie cieszy mnie wybór czynnych systemów, wybór ABS.
I am also particularly pleased with the choice of active systems, with the choice of ABS.
To prawda, że chodzi tu o wybór stylu życia, do którego ludzie mają prawo.
It is true that this is a lifestyle choice, and that people will eventually make their choice.
Opinii publicznej trzeba zawsze dać wybór w kwestii upowszechniania informacji.
The public must always be given a choice when it comes to news dissemination.
wybór (też: wybranie, elekcja)
Wybór wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): patrz protokół
Election of Vice-Presidents (deadline for submitting nominations): see Minutes
Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego (pierwsza, druga i trzecia tura głosowania)
Election of Quaestors of Parliament (first, second and third ballots)
Wybór dwóch wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): Patrz protokól
Election of two Vice-Presidents (deadline for handing in names of candidates): see Minutes
wybór (też: selekcja)
Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
Wybór takich centrów dokonywany będzie w oparciu o kryterium doskonałej jakości.
Selection of such centres will be based on a criterion of excellence.
Wybór najnowszych dokumentów prawnych dostępnych w serwisie EUR-Lex
A selection of the latest legislative documents available on EUR-Lex
Wybór pozbawiony alternatywy nie jest żadnym wyborem.
Choice without an alternative is no choice at all.
Alternatywą jest wybór korzyści długoterminowych. W przypadku tuńczyka błękitnopłetwego mówimy o 2012 roku!
The alternative is opting for the long term; in the case of the bluefin tuna, we are talking about 2012!
W okolicznościach, w jakich znaleźliśmy się dziś wieczór nie mam wyboru.
I have no alternative in the circumstances we find ourselves in tonight.
Ma on między innymi ułatwić studentom dokonywanie wyboru spośród bogatej oferty edukacyjnej.
It is intended, among other things, to help students choose from the rich educational assortment on offer.
wybór
volume_up
druthers {l.mn.} [Amer.] [pot.]
volume_up
potpourri {rzecz.} [przen.]
Co do tematów -- jest ich bogaty wybór, ale powinniście wybierać mądrze, bo temat silnie wiąże się z tym jak użytkownicy na niego zareagują.
Now, with the topic: There's a whole range of topics you can choose, but you should choose wisely, because your topic strongly correlates with how users will react to your talk.
W wyniku zmian społeczno-demograficznych, systemów wartości i wzrostu możliwości wyboru zmienia się struktura wsi.
. - (PL) As a result of social and demographic developments, changing value systems and a wider range of choice, the structure of rural areas is changing.
Poniższe strony poprowadzą cię poprzez gęstwinę stron internetowych z zakresu edukacji i spróbują pomóc ci dokonać właściwego wyboru.
The following pages will guide you through the huge range of available websites on these issues, and try to help you in making the right choices.
wybór (też: opcja, możliwość)
Ten wybór sprawi, że Europa w nowym porządku świata będzie krajem drugiej kategorii.
This option would result in a Europe which is second class in the new global order.
W odniesieniu do kwestii praw do sadzenia, uważamy, że musi istnieć wybór karczowania.
On the question of planting rights, we believe there must be a grubbing-up option.
Dlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Ludzie nie chcą mieć do wyboru wachlarza konkurujących ze sobą urzędów pocztowych promujących swoje produkty.
People do not want to be presented with an array of competing post offices marketing their products.
Wierzę, że zmiany te przyniosą korzyści konsumentom, zapewniając im szeroki wybór; jestem także przekonany, że zmiany te wspierać będą konkurencyjność na rynku.
I trust that these changes are to the benefit of consumers, providing them with a wide array of choice; I am also confident that these changes will support a competitive market.
Jest przytłaczająca możliwość wyboru cudów, pośród różnorodnych dyscyplin naukowych, wszystkie mówiące nam tą samą rzecz: możemy osiągnąć sukces jeśli tylko zechcemy spróbować.
There's a staggering array of wonders out there, across diverse disciplines, all telling us the same thing: success can be ours if we're willing to try.
2. IT
wybór (też: zaznaczenie)
Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
Wybór takich centrów dokonywany będzie w oparciu o kryterium doskonałej jakości.
Selection of such centres will be based on a criterion of excellence.
Wybór najnowszych dokumentów prawnych dostępnych w serwisie EUR-Lex
A selection of the latest legislative documents available on EUR-Lex

Przykłady użycia - "wybór" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishOpinii publicznej trzeba zawsze dać wybór w kwestii upowszechniania informacji.
The public must always be given a choice when it comes to news dissemination.
PolishCi z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
Those of us who earn a certain income level, we have something called choice.
PolishDlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?
Why should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
PolishPorządek dzienny przewiduje dzisiaj wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Today's agenda includes electing the President of the European Commission.
PolishWedług naszych służb prawnych, wybór podstawy prawnej przez Komisję jest zasadny.
According to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
PolishTen wybór sprawi, że Europa w nowym porządku świata będzie krajem drugiej kategorii.
This option would result in a Europe which is second class in the new global order.
PolishWybór jest prosty: zależy nam na wzroście bezrobocia czy na wzroście zatrudnienia?
The choice is a simple one: do we want jobless growth or growth with jobs?
PolishWymaga aby wszyscy traktowali wybór jako osobiste i samookreślające działanie.
It requires that everyone treat choice as a private and self-defining act.
PolishW odniesieniu do kwestii praw do sadzenia, uważamy, że musi istnieć wybór karczowania.
On the question of planting rights, we believe there must be a grubbing-up option.
PolishPo drugie konsument zyskuje większy wybór oraz dostęp do bardziej konkurencyjnego rynku.
Second, it is about consumers getting more choice and a more competitive market.
PolishWybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
PolishW tym zakresie, wybór pomiędzy współpracą wielostronną i dwustronną jest bardzo trudny.
Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
PolishW ostatecznym rozrachunku liczą się potrzeby medyczne pacjentów, a nie wybór konsumentów.
Ultimately, it is the medical needs of patients that matter, not consumer choice.
PolishWybór wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): patrz protokół
Election of Vice-Presidents (deadline for submitting nominations): see Minutes
PolishI był to, owszem, zdrowy wybór, ponieważ woda nie była zdatna do picia.
That was the healthy choice -- right -- because the water wasn't safe to drink.
PolishZ perspektywy polityki handlowej, gdy rozpoczynasz działalność, mamy wybór.
So then, from a policy perspective, when you start with the market, we have a choice.
PolishParlament Europejski musi zatwierdzić ten wybór, aby zyskał on ważność.
The European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
PolishWybór takich centrów dokonywany będzie w oparciu o kryterium doskonałej jakości.
Selection of such centres will be based on a criterion of excellence.
PolishWybór dwóch wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): Patrz protokól
Election of two Vice-Presidents (deadline for handing in names of candidates): see Minutes
PolishZ kamerami IP masz również wybór pomiędzy różnymi współczynnikami proporcji.
With IP-based cameras you also have the choice of various aspect ratios.