"wy jestescie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wy jestescie" po angielsku

wy jestescie
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wy jestescie"

wy zaimek
English
być czasownik

Przykłady użycia - "wy jestescie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNa dole jesteście właśnie wy -- klasa kreatywna przedstawiona w taki sam sposób.
And the bottom one is you lot -- super-creatives plotted in the same way.
PolishCzy to prawda, że wy goście jesteście wyposażeni w niesamowicie..... wielkie...
Is it true that you fellas are equipped with incredibly..... large...
PolishSłuchajcie mię, wy upornego serca, którzy jesteście dalekimi od sprawiedliwości.
Hearken unto me, ye stout-hearted, that are far from righteousness:
PolishWy jesteście przyjaciele moi, jeźli czynić będziecie, cokolwiek ja wam przykazuję.
Ye are my friends, if ye do the things which I command you.
PolishDo dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.
If I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;
PolishWy jesteście sól ziemi; jeźli tedy sól zwietrzeje, czemże solić będą?
Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted?
PolishPrzeciwnie, każdy skorzysta z okazji, aby uzyskać większą kontrolę, kiedy wy jesteście na kolanach.
Instead, they take the opportunity to seize greater control while you are on your knees.
PolishNie ważne, czy na obrazku jesteście wy, czy coś pod waszym biurkiem.
Whether that's you in that picture or something under your desk.
PolishTak zaiste i wy, bywszy nie jesteście; widząc utrapienie moje, lękacie się.
For now ye are nothing; Ye see a terror, and are afraid.
PolishAle są to sieci, a najważniejszą siecią miasta jesteście wy.
But they are networks, and the most important network of cities is you.
PolishA on podniósłszy oczy swoje na uczniów, mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy
And he lifted up his eyes on his disciples, and said, Blessed [are] ye poor: for yours is the kingdom of God.
PolishNie bójcie się tedy; nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście.
Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.
PolishJuż wy jesteście czystymi, dla słów, którem do was mówił.
Already ye are clean because of the word which I have spoken unto you.
PolishLecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna.
Now ye are the body of Christ, and severally members thereof.
PolishWy sami jesteście mi świadkami, żem powiedział: Nie jestem ja Chrystus, ale żem posłany przed nim.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but, that I am sent before him.
PolishAle wy nie nazywajcie się mistrzami; albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus; ale wy jesteście wszyscy braćmi.
But be not ye called Rabbi: for one is your teacher, and all ye are brethren.
PolishA wy jesteście, którzyście wytrwali przy mnie w pokusach moich.
But ye are they that have continued with me in my temptations;
PolishJam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście.
I said, Ye are gods, And all of you sons of the Most High.
PolishPrzetoż się nie bójcie, nad wiele wróblików wy jesteście zacniejsi.
Fear not: ye are of more value than many sparrows.
PolishMiędzy którymi jesteście i wy powołani od Jezusa Chrystusa.
among whom are ye also called [to be] Jesus Christ's: