"wyższy" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyższy" po angielsku

volume_up
wyższy {przym. m.}
volume_up
wyższy {st. wyż.}
volume_up
wyższy średni {przym. m.}
PL

wyższy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
Badania te wykazały wyższą skuteczność preparatu PegIntron w porównaniu do interferonu alfa- 2b (Tabela 5).
This study showed that PegIntron was superior to interferon alfa-2b (Table 5).
Badania te wykazały wyższą skuteczność preparatu ViraferonPeg w porównaniu do interferonu alfa - 2b (Tabela 5).
This study showed that ViraferonPeg was superior to interferon alfa-2b (Table 5).
W badaniu nad łuszczycą 1 stabilność wskaźnika PASI 75 była znacząco wyższa przy ciągłym leczeniu w porównaniu z odstawieniem leku (p < 0, 001).
In Psoriasis Study 1 maintenance of PASI 75 was significantly superior with continuous treatment compared with treatment withdrawal (p < 0.001).
Konieczne są dotacje dla tych, których nie stać na ukończenie szkół wyższych.
It is essential to give financial assistance to those who cannot afford to complete tertiary education.
Stwierdzenie to dotyczy nie tylko szkolnictwa średniego i wyższego, ale również wiedzy przyswajanej najwcześniej, od samego początku, czyli w dzieciństwie.
That is not just true for secondary and tertiary education, but also for the first things learned, from the very beginning, in early childhood.
Ponad 30% uzyskuje dyplomy szkół wyższych ale mimo wszystko nie znajdują zatrudnienia bo uzyskane przez nich kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom rynku.
Over 30% complete tertiary education but, in spite of this, do not find work because the qualifications they have gained do not meet the needs of the market.

Przykłady użycia - "wyższy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishIch wyższy wskaźnik otyłości, cukrzycy i chorób serca jest tego rezultatem.
And their higher rates of obesity, diabetes and heart disease are the result.
PolishNasze Zgromadzenie musi zatem być bardziej surowe i musi mieć wyższy profil.
Our Assembly must therefore be more rigorous, and it needs a higher profile.
PolishW Estonii odsetek takich osób jest jeszcze wyższy i wynosi 31% (w wieku 6-14 lat).
In Estonia this number is even higher, 31% (between the ages of 6 and 14).
Polish. - Wymiar miejski polityki spójności powinien zyskać wyższy priorytet.
in writing. - The urban dimension of cohesion policy needs to be given a greater priority.
PolishBudżet Agencji na rok 2009 był o niemal 28 % wyższy niż w roku poprzednim.
The Agency's budget for the year 2009 was nearly 28% greater than the previous year.
PolishChcąc uwzględnić wszystkie oczekiwania musiałby być przynajmniej dwukrotnie wyższy.
If we want to meet all expectations, it should be at least twice as much.
PolishZauważyłem również, że zaproponowaliście Państwo wyższy pułap płatności bezpośrednich.
I also note that you have included a proposal for higher ceilings for direct payments.
PolishWspółczynnik przeżycia był wyższy u pacjentów, u których choroba rozwinęła się później.
The survival rate was higher in patients who had developed the disease later in life.
PolishUważamy, że kraj ten jest gotowy do przejścia na wyższy poziom w integracji z Europą.
We believe the country is ready to engage in a higher level of integration with Europe.
PolishNiestety, przeciętny wiek naszych pojazdów drogowych jest coraz wyższy.
Sadly, the average age of our vehicles is increasing rather than decreasing.
PolishKoszt każdego miejsca pracy w branży górnictwa węglowego jest o wiele wyższy niż przeciętnie.
The cost of each job in the coal mining industry is much higher than the average.
PolishDług Wielkiej Brytanii jest o wiele wyższy niż dług całej strefy euro.
The debt of the United Kingdom is much higher than that of the euro area as a whole.
PolishNa przykład w Zjednoczonym Królestwie odsetek zakażeń jest 10 razy wyższy niż w Holandii.
For example, the rate of infection in the UK is 10 times higher than in the Netherlands.
PolishŁatwo dostępna broń palna oznacza wyższy współczynnik umieralności na skutek jej użycia.
The easy availability of firearms has been associated with higher firearm mortality rates.
PolishW porównaniu z USA nasz podatek od sprzedaży, podatek od wartości dodanej, jest dużo wyższy.
Compared with the USA, our sales tax, or value added tax, is much higher.
PolishPozwoli to wam osiągnąć wyższy poziom demokratyzacji, lepszą skuteczność i przejrzystość.
It will allow you to be more democratic, to be more efficient, and to be more transparent.
PolishWyższy stopień spójności wymaga przejrzystości danych i płatności.
A higher degree of consistency requires transparency in relation to data and payments.
PolishDunaj musi otrzymać wyższy priorytet w ramach polityki Wspólnoty.
The Danube must be given a higher priority within the Community's policies.
PolishTen proces zapewni wyższy poziom zatrudnienia w państwach członkowskich.
This process will ensure a better employment level in Member States.
PolishWznosi się między nami i nimi mur, wyższy niż mur berliński.
There is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.