PL

wyświetlanie {nijaki}

volume_up
Jeśli ma być znowu wyświetlany, wybierz opcję „Wznów wyświetlanie”.
If you'd like for it to appear again, please select "Resume Display."
Pierwsza interakcja w czasie rzeczywistym wyświetlanie wideo, celowanie z broni.
PH: You know, so much was worked out: the first real-time interaction, the video display, pointing a gun.
Ponadto możesz wybierać różne formaty dat i walut, aby zapewnić poprawne wyświetlanie danych w arkuszach.
You can also select different date formats and currencies to correctly display the data in your spreadsheet.

Przykłady użycia - "wyświetlanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZapewni to nieprzerwane wyświetlanie reklam – nawet gdy zabraknie prądu.
This helps ensure that your ads always run -- even if your electricity doesn't.
PolishPodstawowym źródłem dochodu w programie AdSense jest wyświetlanie reklam w witrynie.
The main way of earning revenue with AdSense is by displaying Google ads on your site.
PolishOsobom, które wypełniły formularz, możesz zezwolić na wyświetlanie podsumowania odpowiedzi.
You can allow those who filled out your form to see a summary of the responses.
PolishJeśli problem będzie nadal występował, wyłączymy w niej wyświetlanie reklam.
If we find that the violation still exists, then we will disable ad serving to your site.
PolishPozwól, aby system działał przez kilka godzin, a wyświetlanie reklam powinno się rozpocząć.
Let the system run for a couple of hours and ads should start showing up.
PolishAby przywrócić wyświetlanie wszystkich danych, wystarczy wyłączyć filtr.
When you want all of your data to be visible again, all you have to do is disable the filter.
PolishMożesz również zdecydować się na wyświetlanie swoich reklam osobom przeglądającym internet.
You can also choose to show your ads to people as they browse the web.
PolishW razie potrzeby wyłącz elementy, które mogą uniemożliwiać wyświetlanie naszych map w przeglądarce.
If none of above solved the issue you encountered, click here to report the problem.
PolishJeśli ma być znowu wyświetlany, wybierz opcję „Wznów wyświetlanie”.
If you'd like for it to appear again, please select "Resume Display."
PolishIch wyświetlanie wznowimy dopiero wówczas, gdy dokonasz kolejnej płatności.
And they won't begin again until you've made another payment.
PolishPierwsza interakcja w czasie rzeczywistym wyświetlanie wideo, celowanie z broni.
PH: You know, so much was worked out: the first real-time interaction, the video display, pointing a gun.
PolishŻądanie i wyświetlanie reklam musi się odbywać za pośrednictwem pakietu IMA SDK.
You must use the IMA SDK to request and render ads.
PolishZ informacji uzyskanych od innych użytkowników wiemy, że te programy mogą mieć wpływ na wyświetlanie map.
Other users have reported that these programs may affect the ability to view the maps.
PolishOkienko nawigacyjne po lewej stronie umożliwia wyświetlanie listy dokumentów na kilka różnych sposobów.
The left-hand navigation pane lets you view your Documents List in several different ways.
PolishWyświetlanie ocen wymaga spełnienia dwóch warunków:.
A couple of conditions you'll have to meet to make sure your ratings show:
PolishChrome zezwala usługom internetowym na wyświetlanie pytań, czy mają być używane do otwierania określonych linków.
Chrome allows web services to ask if you’d like to use them to open certain links.
PolishAby ręcznie zezwolić na wyświetlanie wyskakujących okienek w witrynie, wykonaj następujące kroki:.
To manually allow pop-ups from a site, follow the steps below:
PolishFunkcja wyszukiwanie dynamiczne Google nie tylko powoduje wyświetlanie wyników podczas pisania.
Google Instant doesn’t just give you results as you type.
PolishWebGL umożliwia wyświetlanie grafiki 3D w przeglądarce bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
WebGL brings 3D graphics to your browser without the need to install additional software.
PolishNastępnie zaktualizuj informacje dotyczące płatności i dokonaj płatności, aby ponownie rozpocząć wyświetlanie reklam.
Then update your payment information and make a payment to start running your ads again.

Synonimy (polski) dla "wyświetlać":

wyświetlać