"wyświetlać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyświetlać" po angielsku

PL wyświetlać
volume_up
[wyświetlam|wyświetlałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Jeśli weźmie do ręki książkę w księgarni może otrzymać ocenę według portalu Amazon. ~~~ Wyświetla się ona bezpośrednio na okładce książki.
If he picks up a book in the bookstore, he can get an Amazon rating -- it gets projected right on the cover of the book.
Jeśli chcesz zachować te notatki jako prywatne podczas przedstawiania prezentacji, upewnij się, że będą wyświetlane tylko slajdy prezentacji.
If you’d like to keep these notes private while you’re presenting, make sure that you project only the presentation slides.
Hiroshi Ishii i jego grupa w Laboratorium Mediów na MIT umieścili nad stołem do ping-ponga projektor który wyświetlał na stole obraz wody z pływającymi rybami.
Hiroshi Ishii and his group at the MIT Media Lab took a ping-pong table and placed a projector above it, and on the ping-pong table they projected an image of water with fish swimming in it.
Możesz wyświetlać swoje reklamy użytkownikom, którzy wyszukują informacje lub przeglądają witryny w trakcie przemieszczania się:.
You can show your ads to people as they search or visit websites on the go:
Usługi internetowe domyślnie mogą wyświetlać komunikaty dotyczące linków protokołów podczas odwiedzania stron, na których się znajdują.
By default, web services are allowed to show messages about protocol links when you visit their sites.
Niekiedy Google wyświetla osobne podpowiedzi dotyczące tylko kilku ostatnich słów.
For certain queries, Google will show separate predictions for just the last few words.
wyświetlać (też: osłaniać, prezentować, chronić, filtrować)
Podczas wyświetlania podglądu elementu w prawym górnym rogu ekranu pojawiają się dodatkowe opcje:.
When you preview an item, additional options appear in the top right of the screen:
W przeglądarce Chrome dokument zostanie wydrukowany dokładnie tak, jak jest on wyświetlany na ekranie.
In Chrome, your document will print just as you see it on your screen.
Przypisy na ekranie są wyświetlane na marginesie dokumentu, a po wydrukowaniu - u dołu strony.
Footnotes appear in the document margin on your screen, and at the bottom of the page when printed.
50 osób może edytować i wyświetlać arkusz kalkulacyjny, dokument lub rysunek.
50 may edit and view a spreadsheet, document, or drawing at the same time.
Możesz także wyświetlać, powiększać i przesuwać zdjęcia satelitarne żądanej lokalizacji.
View satellite images of your desired location that you can zoom and pan.
Dokumenty i arkusze kalkulacyjne Google możesz wyświetlać nawet bez połączenia z internetem.
You're able to view Google documents and spreadsheets even when you don't have an Internet connection.

2. IT

wyświetlać (też: wyświetlić, pokazać, pokazywać)
Główny wyświetlacz to smartphone, który wyświetla wszystkie parametry.
The heads-up display is a smartphone that displays system parameters.
Aby można było zgłosić żądanie reklam Google i je wyświetlać, odtwarzacze wideo Flash muszą spełniać poniższe podstawowe wymagania:.
To request and display Google ads, Flash players must meet the following basic requirements:
Szablon będzie wyświetlany w blogu lub witrynie w taki sam sposób jak w galerii szablonów.
The template will display on your blog or website just as it does on the templates gallery.

Synonimy (polski) dla "wyświetlać":

wyświetlać

Przykłady użycia - "wyświetlać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBędą jednak mogły wyświetlać raporty związane z Adwords, takie jak Analiza AdWords.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishGdy będziesz wyświetlać coś na tablecie z Androidem, zobaczysz wersję w wysokiej rozdzielczości.
When viewing something on an Android tablet, you’ll see a high-resolution version.
PolishDzięki określeniu wartości celu można wyświetlać dane, takie jak „Wartość celu dla jednych odwiedzin”.
Adding values to goals allows you to see metrics such as Per Visit Goal Value.
PolishW trybie prezentacji możesz automatycznie wyświetlać kolejne slajdy.
You can automatically cycle through slides in presentation mode.
PolishDane w raportach mogą przestać się wyświetlać po dodaniu więcej niż jednego filtru "uwzględnij".
Adding more than one Include filter to a profile can cause data to not appear in your reports.
PolishDowiedz się, jak wyświetlać nagłówki.
Don't use the reply address in themessage, since it can be forged.
PolishOkreślenie witryny niehandlowej jako witryny e-commerce w usłudze Google Analytics pozwala wyświetlać następujące dane:.
By setting up your non-ecommerce site as an ecommerce site in Google Analytics, you'll be able to see the:
PolishPrzypisanie użytkownikowi określonego profilu powoduje, że może on wyświetlać jedynie raporty dostępne w tym profilu.
Assigning users to the appropriate profile will ensure that they are viewing only those reports that apply to them.
PolishMożesz na przykład przygotować tekst w postaci pięciu punktów i wyświetlać je po kolei na slajdzie po każdym kliknięciu.
For example, you could have five bullet points of text, and reveal them one-by-one on the slide with each click.
PolishAby zmniejszyć dezorientację użytkownika i liczbę przypadkowych kliknięć, należy oprócz graficznego przycisku uruchamiającego grę wyświetlać także tekst.
Having a play image as well as text minimizes user confusion and accidental clicks.
PolishNajlepszy sposób, aby sprawdzić, ile możesz zarobić, to zarejestrować się w programie i zacząć wyświetlać reklamy na swoich stronach internetowych.
The best way to find out how much you'll earn is to sign up and start showing ads on your webpages.
PolishPoszczególne elementy w aplikacji Dokumenty Google dla Androida możesz wyświetlać w trybie offline, gdy urządzenie przenośne nie jest połączone z internetem.
Individual items in the Google Docs app for Android can be viewed offline when your mobile device has no Internet connectivity.
PolishDzięki tej zmianie nasze roboty będą mogły dodać zawartości Twojej witryny do naszego indeksu, a my będziemy mogli wyświetlać najbardziej istotne dla niej reklamy Google.
This change will allow our crawler to index the content of your site and provide you with the most relevant Google ads for that content.
PolishPodgląd w wyszukiwarcePo ustawieniu kursora nad wynikiem możesz ustawiać kursor nad strzałkami obok wyników wyszukiwania, aby wyświetlać podgląd stron internetowych przed kliknięciem wyniku.
Instant PreviewsAfter hovering your cursor over a result, hover over the arrows next to the search result to see what a webpage is like before clicking on the result.