PL

wyłączyć {czasownik dokonany}

volume_up

Przykłady użycia - "wyłączyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNie wystarczy wyłączyć z tego najmniejsze firmy, posiadające bardzo małe pomieszczenia.
Excluding the smallest companies which have very small premises is not enough.
PolishNie ma centralnego organu, który można wyłączyć, by sprawić, że wszytko upadnie.
They don't have a center executive branch that you can take out and cause the whole thing to fail.
PolishI tylko przez myślenie pozytywnych rzeczy, można wyłączyć negatywy.
And it's only by linking positive things that the negative can be delinked.
PolishAby przywrócić wyświetlanie wszystkich danych, wystarczy wyłączyć filtr.
When you want all of your data to be visible again, all you have to do is disable the filter.
PolishJeśli masz zaufanie do zabezpieczeń swojej sieci, możesz w dowolnym momencie wyłączyć tę funkcję.
If you trust the security of your network, you can turn this feature off at any time.
PolishMusimy wyłączyć nadmiar uprawnień do emisji (hot air) ze śladu węglowego UE.
We must take the hot air out of the EU's carbon footprint.
PolishCzy powinniśmy z tej dyrektywy wyłączyć wszystkich kierowców pracujących na własny rachunek?
Should we exclude all self-employed drivers from this directive?
PolishAby wyłączyć w konkretnym profilu rejestrowanie danych do raportów AdWords:.
To disable AdWords reporting for a particular profile:
PolishSpróbuj wyłączyć rozszerzenia przeglądarki, aby rozwiązać problem.
Try disabling your browser extensions to resolve the problem.
PolishMożesz wyłączyć wszystkie aplikacje działające w tle, tak aby nie pozostawały uruchomione po zamknięciu Chrome.
You can disable all background apps from running when you have closed Chrome.
PolishHistorię wyszukiwania można w dowolnym momencie wyczyścić lub wyłączyć.
Search history can be cleared or disabled at any time.
PolishAby wyłączyć automatyczne wysyłanie odpowiedzi przez Google Maila, kliknij link Zakończ teraz na banerze.
To stop Google Mail from automatically sending the response, click end now within the banner.
PolishStoi to w sprzeczności z propozycją Komisji, aby wyłączyć rafinerie trzciny z procesu wycofywania.
This is in contrast to the Commission proposal to exclude cane refining from the withdrawal process.
PolishAby wyłączyć automatyczne wysyłanie odpowiedzi przez Google Maila, kliknij link Zakończ teraz na banerze.
Or, if you'd like to edit the response, click vacation settings.
PolishAdministrator sieci mógł dla Ciebie włączyć lub wyłączyć funkcję autouzupełniania.
Your network administrator might enable or disable Autofill for you, in which case you can't change this setting, here.
PolishMożna też wyłączyć tę funkcję dla konkretnej witryny:
Alternatively, you can disable the feature for a specific site:
PolishAdministrator sieci mógł dla Ciebie włączyć lub wyłączyć funkcję autouzupełniania.
PolishJeśli wolisz całkowicie wyłączyć funkcję zastępowania tekstu, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji „Zamienianie tekstu”.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishAdministrator sieci mógł dla Ciebie włączyć lub wyłączyć usługę przewidywania.
PolishEuropa nie może ulec naciskom Indii, aby z nowego porozumienia handlowego wyłączyć kwestie pozahandlowe.
Europe must not give in to pressure by India to leave non-trade issues out of the new trade agreement.

Synonimy (polski) dla "wyłączyć":

wyłączyć
wyłączony