PL

wyłączony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wyłączony (też: na urlopie)
. - (FR) (wyłączony mikrofon) prostej odpowiedzi na to pytanie.
. - (FR) (off-microphone) easily answer that question.
Oto, dlaczego mój mikrofon został wyłączony.
This is why the microphone was switched off.
Is this thing off?

Przykłady użycia - "wyłączony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWęgiel został wyłączony spod zasad pomocy państwa łącznie na okres 35 lat.
Coal has been exempted from State aid rules for a total of 35 years.
PolishTransport lotniczy jest całkowicie wyłączony z międzynarodowych traktatów dotyczących klimatu.
Air transport is entirely excluded from international treaties on climate.
Polish. - (FR) (wyłączony mikrofon) prostej odpowiedzi na to pytanie.
President-in-Office of the Council. - (FR) (off-microphone) easily answer that question.
PolishBlok 1 elektrowni jądrowej Ignalina został wyłączony 31 grudnia 2004 r., a blok 2 - 31 grudnia 2009 r.
Unit 1 at the Ignalina NPP was closed on 31 December 2004, and Unit 2 on 31 December 2009.
PolishUpewnij się, że serwer nie jest wyłączony, a domena jest poprawnie rozpoznawana, i ponów próbę.
Make sure that your server is not down, and that your domain is resolving correctly, and try again.
PolishNie do pomyślenia jest, aby obszar reklam został wyłączony.
It is unthinkable that the realm of advertising should be excluded.
PolishBlok 1 elektrowni jądrowej V1 Bohunice został wyłączony 31 grudnia 2006 r., a blok 2 - 31 grudnia 2008 r.
Unit 1 of the V1 NPP in Bohunice was closed on 31 December 2006, and Unit 2 on 31 December 2008.
PolishChorwacja pokazała, że nikt nie stoi poza prawem ani nie jest wyłączony spod działań ukierunkowanych na zwalczanie korupcji.
Croatia has shown that no one is outside the law or exempt from measures to combat corruption.
PolishW tym celu przejdź na kartę Ogólne w ustawieniach Google Maila i zaznacz opcję „Widok wątku wyłączony”.
To do so, go to the General tab of your Google Mail Settings, and select the radio button next to 'Conversation view off'.
PolishOto, dlaczego mój mikrofon został wyłączony.
Polish(początek wypowiedzi nie był słyszalny, ponieważ mikrofon był wyłączony) ...osoba, która zadała pytanie ma prawo do odpowiedzi.
(opening words inaudible as microphone switched off) ... the person who asked the question has the right to respond.
Polish(HU) (mikrofon mówczyni był wyłączony i pierwszego zdania nie było słychać) ...nadzwyczajne posiedzenie Komisji.
(HU) (the speaker's microphone was switched off and the beginning of the sentence is inaudible) ... extraordinary meeting of the Commission.
Polish- (PL) (początkowo mikrofon wyłączony) (...) tak prezydent Barack Obama tytułuje swoje przesłanie na szczyt dwudziestu państw w Londynie.
- (PL) (microphone initially switched off) (...) as President Barack Obama entitles his message at the G20 Summit in London.
Polish(PL) - (początkowo wyłączony mikrofon) (...) stanowi kompleksowy zestaw instrumentów, które powinny wspomóc państwa afrykańskie w ich rozwoju.
(PL) - (microphone initially disconnected) ... is a comprehensive set of tools to help the countries of Africa in their development.
PolishMikrofon jest wyłączony?
PolishNie mogliśmy wtedy wiedzieć, że niestety tego wieczora James będzie miał wypadek, a w niedzielę jego system podtrzymywania życia zostanie wyłączony.
We were not to know that tragically that night James would fall, and that on the Sunday the life-support machine would be switched off.
PolishPo drugie, pragnę poprosić przewodniczącego, by dał mi dwie minuty na koniec debaty niezależnie od tego, kiedy zostanie wyłączony mój mikrofon.
Secondly, I would like to ask Mr President to allow me the two minutes at the end of the debate regardless of when my machine is switched off.
PolishJeśli liczba konwersji uzyskanych przez kampanię w ciągu ostatnich 30 dni spadnie poniżej 15, Optymalizator konwersji będzie działał nadal, o ile nie zostanie wyłączony.
If your campaign drops below 15 conversions in 30 days, Conversion Optimizer will remain enabled unless you turn it off.
PolishChciałbym powiedzieć, że pięciu posłów otrzyma po jednej minucie na zabranie głosu, a w przypadku przekroczenia czasu mikrofon zostanie wyłączony.
I would like to say that five Members are going to have the floor for one minute each, and we will cut off the microphone when the minute has ended.
PolishWielka szkoda także, że z pakietu wspomagania naprawy gospodarczej został ostatecznie wyłączony komponent pierwotnie planowany w odniesieniu do "inteligentnych miast”.
It is also very unfortunate that the component originally planned for 'smart cities' was, in the end, excluded from the recovery package.

Synonimy (polski) dla "wyłączony":

wyłączony
wyłączyć