"wyłączać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyłączać" po angielsku

PL wyłączać
volume_up
[wyłączam|wyłączałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Nie ma powodu wyłączać ich z tego rejestru, ponieważ lobbing w instytucjach Unii Europejskiej jest w coraz większym stopniu prowadzony za pośrednictwem firm prawniczych.
There is no reason to exclude them from the register as lobbying of European Union institutions is increasingly conducted through law firms.
Gurantee Trust Bank ostatnio wydał pierwszy Euro Bond z terytorium Afryki i to wyłączając RPA.
Guarantee Trust Bank recently issued the first Euro Bond out of Africa, and this excludes South Africa.
Ustęp ten wyłącza przyjmowanie rozporządzeń w obszarze płac na mocy art. 153, czyli w obszarze polityki społecznej.
That paragraph excludes the adoption of provisions in the field of pay under Article 153, that is, in the field of social policy.
wyłączać (też: wyłączyć)
Dźwięk jaki wydaje wyłączanie światła, ma kompletnie inną naturę.
The sound made flicking a wall switch off is of a completely different nature.
Na przestrzeni lat miały miejsce rządowe kampanie informacyjne mówiące aby wyłączać światło jak się wychodzi z domu.
Well, we've had government information campaigns over the years when they tell you to switch off the lights when you leave the home.
Możesz usunąć w nim tekstowe etykiety przycisków, włączać lub wyłączać funkcje paska narzędzi Toolbar i wiele innych.
Remove button text labels, enable or disable Toolbar features, and more.
Spróbuj pojedynczo wyłączać używane rozszerzenia, aby sprawdzić, czy problem powoduje jedno z nich.
Try disabling your extensions one by one to see if a particular extension is causing the problem.
Możesz zezwolić na pokazywanie wszystkich wyskakujących okienek, wyłączając funkcję ich blokowania.
You can allow all pop-ups by disabling the pop-up blocker.
wyłączać (też: gasić, wyłączyć, zakręcić, zgasić)
BF: Musisz czasem wyłączać telewizor!
You have to turn off the TV from time to time.

2. "z czegoś"

wyłączać (też: wyłączyć)
volume_up
to except [excepted|excepted] {czas. przech.} (from sth)
Wyłączając Antarktykę są wszędzie.
They cover the earth, except for Antarctica.
Wyniki bezpieczeństwa stosowania leku są wyrażone jako liczba pacjentów z działaniem niepożądanym na 100 pacjento- lat ekspozycji (wyłączając reakcje w miejscu wstrzyknięcia).
Safety results are expressed as the number of patients with an adverse reaction per 100 patient-years of exposure (except for injection site reactions).
Rosnący poziom cierpienia i ubóstwa jest bezpośrednim wynikiem neoliberalnej polityki prowadzonej przez państwa - wyłączając oczywiście jej przeciwników. I ta tendencja będzie trwać nadal.
The increasing misery and poverty stem directly from the neoliberal policy which you - excepting those who opposed them - pursued, and this trend will continue.

3. IT

wyłączać

Synonimy (polski) dla "wyłączać":

wyłączać

Przykłady użycia - "wyłączać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAutomatyczne tagowanie AdWords można włączać i wyłączać samodzielnie.Aby
Auto-tagging is selected by default when linking your AdWords and Analytics accounts.
PolishUważam, że nie powinniśmy wyłączać transportu regionalnego i poczyniłem w tym zakresie pewne badania.
I do not think we should exempt regional transport, and I have done some research.
PolishSpróbuj pojedynczo wyłączać używane rozszerzenia, aby sprawdzić, czy problem powoduje jedno z nich.
Try disabling your extensions one by one to see if a particular extension is causing the problem.
PolishMogąc je wyłączać zrozumielibyśmy do czego służą.
If we could turn them off, then we could try and figure out what they're necessary for.
PolishPo pierwsze, zamiast wyłączać telefony podczas wyjazdów za granicę, obywatele obecnie z nich korzystają.
Firstly, citizens, instead of switching off their phones when they are abroad, are now using them.
PolishWyłączać was będą z bóżnic; owszem przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni.
They shall put you out of the synagogues: yea, the hour cometh, that whosoever killeth you shall think that he offereth service unto God.
PolishI będziemy mieli takie same zatory, jakie występują w kanale jonowym, prąd będzie się włączać i wyłączać losowo, nawet gdy ma być włączony.
And you start having the same kind of traffic jams that you have in the ion channel. The current will turn on and off at random, even when it's supposed to be on.
PolishZ rezultatów tego konkursu z zeszłego roku: grupa studentów z Uniwersytetu w Teksasie zaprogramowała bakterie tak, że mogły wykrywać oraz włączać i wyłączać światło.
And from the results of the same competition last year, a University of Texas team of students programmed bacteria so that they can detect light and switch on and off.