PL

wy {zaimek}

volume_up
wy (też: pan, ty, pani, panna)
volume_up
ye {zaim.} [przest.]
Boście wy sprawcy kłamstwa: wszyscyście wy lekarze nikczemni.
But ye are forgers of lies; Ye are all physicians of no value.
Ale jeźli przecię w złości trwać będziecie, tedy i wy, i król wasz poginiecie.
But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king.
W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was.
In that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
wy (też: pan, pani, ty, cię, państwo, panna)
Często słyszy się: "wy, Europejczycy, wy stawiacie warunki!”
People often say 'you Europeans, you impose conditions!'
Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.
And you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
Jeżeli on reprezentuje każdego, w pewien sposób wy reprezentujecie nikogo.
If you represent everyone, in some ways you represent no one.
wy (też: ty, pan, pani, panna)
volume_up
thou {zaim.} [przest.]
Do dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.
If I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;
Lecz ty, o Boże miłościwy, łaskawy, i miłosierny, nieskwapli wy, i wielkiego miłosierdzia
But thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and abundant in lovingkindness, and forsookest them not.
A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?
say ye of him, whom the Father sanctified and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am [the] Son of God?

Przykłady użycia - "wy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAle jeźli przecię w złości trwać będziecie, tedy i wy, i król wasz poginiecie.
But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king.
PolishWiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.
And you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
PolishWy, politycy, wyznaczeni w wyborach, w pewnym sensie nie możecie tak powiedzieć.
And you have politicians who have -- you're elected. ~~~ In a way, you can't say that.
PolishAleście wy mię opuścili, a służyliście bogom cudzym; przetoż was więcej nie wybawię.
Yet ye have forsaken me, and served other gods: wherefore I will save you no more.
PolishNa dole jesteście właśnie wy -- klasa kreatywna przedstawiona w taki sam sposób.
And the bottom one is you lot -- super-creatives plotted in the same way.
PolishSiedziałem tam, jak wy teraz, na widowni i patrzyłem, jak moje prace budzą się do życia.
And I sat like you guys there in the audience. ~~~ And I saw my work come alive.
PolishBóg on ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie.
The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew, hanging him on a tree.
PolishW on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was.
In that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
PolishTak żeście się wy stali za wzór wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.
so that ye became an ensample to all that believe in Macedonia and in Achaia.
PolishA wy, którzyście trwali przy Panu, Bogu waszym, żyjecie wszyscy aż do dnia dzisiejszego.
But ye that did cleave unto Jehovah your God are alive every one of you this day.
PolishWy, socjaldemokraci, chcecie zmusić ludzi do zwracania się o uprzednią zgodę.
You Social Democrats want to force people to request prior authorisation.
PolishAle wy sami przystąpcie, synowie czarownicy, nasienie cudzołożnika i wszetecznicy
But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the harlot.
PolishAlbowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, i wy czynili.
For I have given you an example, that ye also should do as I have done to you.
PolishAlbowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, wy Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście.
For we are God's fellow-workers: ye are God's husbandry, God's building.
PolishI mi samemu jest bardzo trudno to zrozumieć więc nie jestem pewien, czy Wy potraficie.
And it's very hard for me to make sense of it, so I'm not sure that you can.
PolishWykorzystamy kanały dyplomatyczne, a wy robicie więcej złego niż dobrego.
We will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
PolishTedy Jehu znalazł u braci Ochozyjasza króla Judzkiego, i rzekł: Któście wy?
Jehu met with the brethren of Ahaziah king of Judah, and said, Who are ye?
PolishTo byliście Wy wszyscy, Panie i Panowie, i nie było wówczas zbyt wielu głosów sprzeciwu!
It was all of you, ladies and gentlemen, and we heard very few protests then!
PolishMartin, jesteśmy z ducha demokratami - zarówno wy, jak i my szanujemy demokrację.
Martin, we are proper Democrats - you respect democracy and so do we.
PolishCzy to prawda, że wy goście jesteście wyposażeni w niesamowicie..... wielkie...
Is it true that you fellas are equipped with incredibly..... large...