PL

wtedy {przysłówek}

volume_up
Wtedy, i tylko wtedy, wprowadzamy układ współrzędnych Matematyka służy rozmowie.
And then and only then, we throw down that mathematical structure.
Mielibyśmy wtedy zalążki kryzysu o nieprzewidywalnych konsekwencjach.
We would then certainly be entering a crisis with unforeseeable consequences.
Wtedy zdecydowałem się poświęcić życie ratowaniu miliona ludzi rocznie.
And then I decided I'd dedicate my life to saving one million people every year.
Wtedy także Komisja miała przedstawić sprawozdanie Radzie, a Parlamentowi nie.
At that time there was also to be a report to the Council but no report to Parliament.
Jeśli tylko będziemy dysponować czasem, nie zostanie pan wtedy pominięty.
Then you will not be overlooked if there is any speaking time left.
Wtedy zostały one przyjęte jedynie po konsultacji z Parlamentem.
At the time, they were adopted merely after consultation of Parliament.
wtedy (też: tam, dlatego)
volume_up
thereat {przysł.} [arch.]

Przykłady użycia - "wtedy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTa faza zakończy się do czerwca tego roku i wtedy przedstawimy stosowne propozycje.
This stage will end by June this year and we will present the relevant proposals.
PolishWtedy będziemy mogli efektywnie zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem dla tej planety.
We shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
PolishP: jeśli pozwolisz, by dopadł ciebie strach, wtedy nie wykonasz twojego zadania.
SP: If you let fear get to you, then you're not going to be doing your job.
PolishJeżeli mieliście krytyczne uwagi pod jego adresem, należało je zgłaszać wtedy.
If you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.
PolishŻaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
PolishGdyby wtedy obowiązywała dyrektywa dotycząca czasu pracy, nie byłoby to możliwe.
If the Working Time Directive had been around, none of this would have been possible.
PolishWtedy będziemy mogli działać na rzecz promowania mobilności i walki z protekcjonizmem.
Then we can also work to promote increased mobility and to combat protectionism.
PolishWspomniałem wtedy, że nic nie mogło mnie przygotować na to, co zobaczyłem.
I said at the time that nothing prepared me for what I found when we were there.
Polish" Wtedy utwierdziłem się w przekonaniu, że muzyka klasyczna jest dla wszystkich.
So I made up my mind at that moment that classical music is for everybody.
PolishZaczęłam wtedy pojmować czemu się mówi, że Koran jest Koranem jedynie po Arabsku.
And I began to grasp why it's said that the Koran is really the Koran only in Arabic.
PolishMam nadzieję, że wszyscy posłowie poprą go wtedy tak stanowczo, jak zrobili to dzisiaj.
I hope that all Members will support it as soundly then as they have done today.
PolishNabucco powiedzie się tylko wtedy, gdy otrzyma trwałe gwarancje polityczne.
Nabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
PolishNie ma zatem możliwości, żebyśmy to zrobili, ponieważ nie osiągnęlibyśmy wtedy niczego.
There is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
PolishNastąpi wtedy coś, co ekonomiści nazywają efektami zewnętrznymi na lokalną gospodarkę.
And then it will have what economists call external effects on a local economy.
PolishFizyk Leo Szilard spojrzał wtedy na mnie i zapytał "Zamierzasz to opatentować?
The physicist, Leo Szilard, he looked at me and said, "Are you going to patent this?"
PolishMinęło teraz więcej czasu niż wtedy, kiedy spóźniliśmy się z rozpoczęciem debaty.
We have now gone over by more than the amount of time we were late by when we started.
PolishWtedy stało się jasne, że to argumenty techniczne unicestwią tę propozycję.
It then became clear that the proposal should crumble on a technical argument.
PolishJuż wtedy problemy rysowały się wyraźnie i włączał się sygnał ostrzegawczy.
Even then the problems had clearly come into focus, and the alarm was sounded.
PolishZabezpieczenie igły uruchomi się wtedy, gdy ampułko - strzykawka będzie opróżniona.
The needle guard will not activate unless you empty the pre-filled syringe.
PolishWtedy przejście zwężało się, więc nie mógł obrócić swojej głowy w stronę Eve.
Then the passageway narrowed, so he couldn't turn his head back toward Eve.