PL

wtórny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wtórny (też: referencyjny)
Efekt ten uważa się za wtórny do toksycznego działania na matkę.
This effect was considered to be secondary to maternal toxicity.
Skuteczność szczepionki przeciwko OZUŚ została oceniona jako wtórny parametr końcowy w badaniu Kaiser Permanente.
Efficacy of Prevenar against AOM was assessed as a secondary endpoint in the Kaiser Permanente trial.
Skuteczność szczepionki Prevenar przeciwko OZUŚ została oceniona jako wtórny parametr końcowy w badaniu Kaiser Permanente.
Efficacy of Prevenar against AOM was assessed as a secondary endpoint in the Kaiser Permanente trial.
wtórny (też: uboczny)

Przykłady użycia - "wtórny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishEfekt ten uważa się za wtórny do toksycznego działania na matkę.
This effect was considered to be secondary to maternal toxicity.
PolishTen odzysk wtórny funkcjonuje od miliardów lat.
This recycling system has been in place for the last billion years.
PolishSkuteczność szczepionki przeciwko OZUŚ została oceniona jako wtórny parametr końcowy w badaniu Kaiser Permanente.
Efficacy of Prevenar against AOM was assessed as a secondary endpoint in the Kaiser Permanente trial.
PolishSkuteczność szczepionki Prevenar przeciwko OZUŚ została oceniona jako wtórny parametr końcowy w badaniu Kaiser Permanente.
Efficacy of Prevenar against AOM was assessed as a secondary endpoint in the Kaiser Permanente trial.
PolishOkreślonemu reżimowi wyłączeń podlegałby jedynie rynek wtórny (usługi naprawy i obsługi technicznej oraz dostarczanie części zamiennych).
Only the secondary market (repair and maintenance services and supply of spare parts) would remain subject to a specific exemption regime.
PolishU pacjentów z chorobą Parkinsona rzadko obserwowano rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych wtórny do ciężkich dyskinez lub złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS).
Rhabdomyolysis secondary to severe dyskinesias or neuroleptic malignant syndrome (NMS) has been observed rarely in patients with Parkinson's disease.
PolishPowiedział, że mechanizm ten musi dotrzeć na rynek wtórny, a co najważniejsze stwierdził, że można to osiągnąć dzięki obniżeniu swapów od ratingu AAA.
He said that this mechanism has to be able to go to the secondary market and, most importantly, he said that this can be done by discounted swaps with its own AAA rated bonds.
PolishDoszli oni do wniosku, że wtórny dym jest rakotwórczy, a osoby na niego wystawione mają ryzyko zachorowania na raka płuc zwiększone aż o 25-30%.
They concluded that second-hand smoke is carcinogenic and that exposure to other people's smoke increases the risk of lung cancer in non-smokers by 25-30% - quite a staggering figure.
PolishPowstało w 1971 r. i tradycyjne odgrywało kluczową rolę od zawsze, jako wtórny instrument regulacyjny w zakresie prawa do swobody zatrudnienia w Unii.
It was born in 1971 and has traditionally played a prominent role ever since, as a secondary regulatory instrument for the fundamental right of freedom of employment within the Union.
PolishW takich stanach naczyniowy opór płucny (PVR) jest duży, czego wynikiem jest hipoksemia jako wtórny efekt prawo- lewego przecieku krwi przez drożny przewód tętniczy i otwór owalny serca.
In these states, pulmonary vascular resistance (PVR) is high, which results in hypoxemia secondary to right-to-left shunting of blood through the patent ductus arteriosus and foramen ovale.