"wszystko wskazuje na to" - angielskie tłumaczenie

PL

"wszystko wskazuje na to" po angielsku

PL

wszystko wskazuje na to

volume_up
1. "że"
wszystko wskazuje na to
wszystko wskazuje na to

Przykłady użycia - "wszystko wskazuje na to" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDodatkowo, wszystko wskazuje na to, że projekt ten zwróci się przed rokiem 2010.
Moreover, the project will reportedly have paid for itself by 2010.
PolishNiestety, wszystko wskazuje na to, że dotychczasowe wysiłki są niewystarczające.
Unfortunately, the efforts made so far are clearly not enough.
PolishWszystko wskazuje na to, że waluta ta nadal będzie się wzmacniać.
All the evidence is that it will continue to go from strength to strength.
PolishWszystko wskazuje na to, że możemy osiągnąć porozumienie w pierwszym czytaniu.
It looks as though we can reach agreement on first reading.
PolishWszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej sprawcami była prozachodnia grupa rebeliantów.
The signs seem to indicate that the most likely perpetrators were a pro-Western rebel group.
PolishWszystko wskazuje na to, że na chwilę obecną potrzeby nie maleją.
As far as we can see, demand is not decreasing at the moment.
PolishJednak wszystko wskazuje na to, że możemy spodziewać się najgorszego.
However, all the indications are exceptionally negative.
PolishWszystko wskazuje na to, że czynimy postępy w przyznawaniu się do błędów administracyjnych i ich korygowaniu.
It shows that progress is being made in acknowledging and correcting administrative errors.
PolishWszystko wskazuje na to, że krwawa wojna na Sri Lance niebawem się zakończy.
author. - Madam President, Sri Lanka's bloody civil war seems finally to be coming to a conclusion.
PolishWszystko wskazuje na to, że nie możemy spocząć na laurach, jeżeli Europa ma zachować swoje wpływy globalne.
All this demonstrates that we cannot rest on our laurels if Europe is to retain its global influence.
PolishNie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli 27 ratyfikacji.
We must not count our chickens before they are hatched, but everything would seem to indicate that we will get 27 ratifications.
PolishWszystko wskazuje na to, że cele strategii lizbońskiej nakreślone na 10 lat zakończą się fiaskiem.
(PL) Mr President, everything points to the fact that the ten-year goals of the Lisbon Strategy will end in a fiasco.
PolishByć może nie dotarliśmy jeszcze do celu, ale jesteśmy już blisko i wszystko wskazuje na to, że obraliśmy właściwą drogę.
Ladies and Gentlemen, we are perhaps not there yet, but we are not far off and clearly on the right track.
PolishZamiast zmaleć, ryzyko, o którym tutaj mowa stale wzrasta; wszystko wskazuje na to, że w ciągu następnych 30 lat ruch morski się potroi.
Far from having decreased, the risk increases every day: maritime traffic is set to triple in the next 30 years.
PolishPatrząc na skamieliny sprzed milionów lat wszystko wskazuje na to, że ludzkie życie zaczęło się właśnie tam.
Looking at fossils dating back several millions of years -- it all points to evidence that life for the human species as we know it began right here.
PolishPrzykro mi, ale wszystko wskazuje na to, że decyzja polityczna zapadła już w Radzie, bez czekania na głosowanie w Parlamencie.
Everything indicates that a political decision has already been taken by the Council without waiting for the vote in Parliament, which I regret.
PolishWszystko wskazuje na to, że niestety w przyszłym roku traktat lizboński nie wejdzie w życie.
(FR) Mr President, it is clear that we will unfortunately not have the Treaty of Lisbon in force next year, but, for all that, we will nevertheless require regulation.
PolishOsiągnęliśmy kompromis; wszystko wskazuje na to, iż jutro nastąpi przyjęcie naszego porozumienia, i to już podczas pierwszego czytania.
rapporteur. - Madam President, we have a compromise; we possibly have before us tomorrow a first-reading agreement.
PolishPoza tym gdyby referendum dotyczące traktatu lizbońskiego miało się odbyć w Republice Czeskiej, wszystko wskazuje na to, że również nie zakończyłoby się ono wynikiem pozytywnym.
Besides, if a referendum on the Treaty of Lisbon were to take place in the Czech Republic, all the signs are that it would not pass there either.