PL

wszystkie {zaimek}

volume_up
Nie wierzyłam w siebie, prawdziwą siebie, we wszystkie części siebie, wszystkie części nas wszystkich.
Because I wasn't believing in me, really me, all the bits of me -- all the bits of all of us.
Wszystkie debaty na posiedzeniach plenarnych będą tłumaczone na wszystkie języki.
All the debates in plenary will be translated into all the languages.
Poniżej znajduje się rozwinięte lewe menu pokazujące wszystkie dostępne opcje.
Below you can see the left hand menu fully extended, showing you all the available options.

Przykłady użycia - "wszystkie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.
You turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
PolishIdźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.
Go ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.
PolishWszystkie wartości mieściły się między 2, 5 a 3, 5 x GGN (górna granica normy).
All values were between 2.5 fold and 3.5 fold the ULN (Upper Limit of Normal).
PolishWedług szacunków wszystkie państwa członkowskie odnotują w tym roku ujemny wzrost.
It is estimated that all Member States will have negative growth rates this year.
PolishPearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.
Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.
PolishWszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.
All ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
PolishBardzo trudno stworzyć ogólną dyrektywę, która obejmie wszystkie jej rodzaje.
It is very difficult to have one general directive to cover all these positions.
PolishJeżeli wszystkie państwa członkowskie zastosują te wymogi, to wyniki będą pomyślne.
If the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Polishrot Nie wszystkie postaci farmaceutyczne i moce są właściwe dla pewnych wskazań.
ori Not all dosage forms and strengths are appropriate for some indications.
PolishNie wszystkie osoby z alergią na penicylinę są uczulone również na cefalosporyny.
Not all people who are allergic to penicillins are also allergic to cephalosporins.
PolishObejmuje to wszystkie nieuregulowane kwestie bilateralne, takie jak przypadek...
This includes solving all outstanding bilateral issues, such as the case with the...
PolishNadal będziemy monitorować bardzo uważnie wszystkie zjawiska w nadchodzącym okresie.
We will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
PolishCzy prezydencja bierze pod uwagę wszystkie aspekty potencjalnych skutków zmian?
Is the Presidency sensitive to all aspects of the potential impact of the revision?
PolishOdrzuciliśmy wszystkie wnioski, które zmniejszałyby niezależność grup politycznych.
We rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
PolishUE musi być liderem w tych dyskusjach, podobnie jak wszystkie państwa członkowskie.
The EU must be a leader in these discussions, as must all of its Member States.
PolishWszystkie książki fantasy mają i zawsze miały mapy, ale były to mapy statyczne.
All along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
PolishPo wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.
All his days they departed not from following Jehovah, the God of their fathers.
PolishWszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.
All thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
PolishWszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.
The balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.
PolishNumer trzy: wszystkie 99 kamieni ma w sobie mechanizm, który samo-uaktualnia.
Number three, the 99 stones all have within them a mechanism that self-updates.

Synonimy (polski) dla "wszystko":

wszystko