"wszelkiego rodzaju" - angielskie tłumaczenie

PL

"wszelkiego rodzaju" po angielsku

PL

wszelkiego rodzaju {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wszelkiego rodzaju
To powoduje napięcia, tarcia wszelkiego rodzaju, które są bardzo niepokojące.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Ponadto środki będą kierowane do wszelkiego rodzaju fundacji politycznych.
And on top of that money will be channelled into all sorts of political foundations.
Państwa członkowskie - i one też załączają wszelkiego rodzaju specjalne wnioski.
The Member States - and they attach all sorts of special requests.

Przykłady użycia - "wszelkiego rodzaju" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPonadto środki będą kierowane do wszelkiego rodzaju fundacji politycznych.
And on top of that money will be channelled into all sorts of political foundations.
PolishTaki zwrot ułatwiłby powstanie wszelkiego rodzaju więzi z tym państwem.
Such a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.
PolishTo powoduje napięcia, tarcia wszelkiego rodzaju, które są bardzo niepokojące.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
PolishSprzeciwiam się pomocy finansowej dla wszelkiego rodzaju ekstremizmów i zamieszek.
I am opposed to financial aid for any kind of extremism or disorder.
PolishPaństwa członkowskie - i one też załączają wszelkiego rodzaju specjalne wnioski.
The Member States - and they attach all sorts of special requests.
PolishMusimy jednak zachować czujność w tej kwestii i strzec się przed wszelkiego rodzaju demagogią.
However, we must be vigilant on this point and guard against any kind of demagogy.
PolishOpodatkowanie, w szczególności wszelkiego rodzaju harmonizacja, jest zawsze kwestią delikatną.
Taxation, particularly any form of harmonisation, is always a sensitive issue.
PolishPotrzebowały jej ofiary wszelkiego rodzaju terroryzmu, a co więcej, proszą nas o nią.
The victims of all types of terrorism needed it, and what is more, they are asking us for it.
PolishTo nie MONUC jest odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju nadużycia władzy.
It is not MONUC which is responsible for all sorts of abuses of power.
PolishKorzystali z najrozmaitszych formatów danych, wszelkiego rodzaju systemów dokumentacji.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
PolishWynika to z wszelkiego rodzaju przyczyn, które wyjaśniłem poprzez mój głos.
This was because of all sorts of reasons I explained in my vote.
PolishTworzenie się zdrowych wrzecion mitotycznych jest niezbędne do podziału komórek wszelkiego rodzaju.
Formation of healthy mitotic spindles is necessary for division in all cell types.
PolishTak wygląda prawdziwy świat komputerów, lamp, wszelkiego rodzaju artykułów elektrycznych.
This is what the real world of computers, lamps, electrical appliances of all kinds, looks like.
PolishNiekiedy jednakże wydaje się ona wyliczeniem wszelkiego rodzaju socjoekonomicznych obietnic.
Sometimes, however, it does seem like an enumeration of all kinds of socio-economic promises.
PolishWszelkiego rodzaju bagatelizowanie ostrożności może prowadzić do nieodwracalnych skutków.
Any carelessness on our part may have irrevocable consequences.
PolishNależy poinformować lekarza o wszelkiego rodzaju przebytych chorobach nowotworowych.
Tell your doctor if you have ever had any type of cancer.
PolishTym samym należy uwzględnić tu statki zajmujące się rybołówstwem na podstawie porozumień wszelkiego rodzaju.
Consequently, vessels fishing under all kinds of agreements should be included.
PolishOd nas wszystkich zależy zapobieganie wszelkiego rodzaju dyskryminacji.
It is up to all of us to prevent discrimination of any kind.
PolishPomimo wszelkiego rodzaju kłopotów politycznych państwa te pracowały ciężko, by spełnić te kryteria.
Despite all kinds of political troubles, they have worked very hard to comply with these criteria.
PolishNie dzieje się dokładnie tak samo w przypadku ropy, innych źródeł energii lub surowców wszelkiego rodzaju.
That is not exactly the same in the case of oil, other energies or raw materials of all kinds.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wszelkiego rodzaju"

coś w rodzaju przysłówek
English
różnego rodzaju przymiotnik
English
każdego rodzaju