PL

wszczęcie {nijaki}

volume_up
wszczęcie (też: utworzenie, założenie)

Przykłady użycia - "wszczęcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishKomitet rozpatrzył wniosek o wszczęcie procedury wyjaśniającej, złożony zgodnie z art.
The Committee considered the Referral made under Article 6(12) of Commission Regulation (EC)
PolishPowtarzam apel skierowany do ONZ i kongijskiego rządu o wszczęcie dochodzeń.
I reiterate the call made to the United Nations and the Congolese Government to launch investigations.
PolishKonieczne jest pilne wszczęcie takiej debaty, a Europa znajduje się w doskonałej pozycji do jej rozpoczęcia.
That debate urgently needs to be begun, and the EU is very well placed to start it.
PolishSkoro krytycy mają rację, niech złożą wniosek o wszczęcie wobec nas procedury w sprawie naruszenia zobowiązań.
If they happen to be right, then please lodge an action for breach of duty against us.
PolishPozytywnym aspektem jest toczące się dochodzenie i wszczęcie postępowania w sprawie tego nadużycia.
It is a positive thing that an investigation is under way and that action is being taken against fraud.
PolishWszczęcie negocjacji w sektorze energetycznym wniosłoby decydujący wkład do realizacji tego celu.
Initiating negotiations in the energy sector would make a decisive contribution to attaining this objective.
PolishPrezydent Karzaj zarządził wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.
President Karsai has now ordered an investigation.
PolishMiało to więc interesując wpływ na wszczęcie debaty.
So it had an interesting effect on raising the debate.
PolishPrzedsiębiorcy składający wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji są zobowiązani do uiszczenia opłaty.
Undertakings that lodge applications in merger cases are obliged to pay a fee.
PolishJeśli za nielegalne, konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
If it is illegal, we need to start infringement procedures.
PolishApelowaliśmy o wszczęcie dochodzenia.
PolishOdrzuciłem omawiane poprawki i podejmę kroki mające na celu wszczęcie w Trybunale Sprawiedliwości postępowania w sprawie naruszenia przepisów.
I rejected these amendments and will be instituting infringement proceedings at the European Court of Justice.
PolishProblem można rozwiązać, jeżeli dłużnik posiada majątek w Unii i jeżeli możliwe jest odnalezienie go i wszczęcie postępowania sądowego.
The problem can be resolved where the debtor has assets in the EU and it is possible to trace them and bring legal proceedings.
PolishMam nadzieję, że wszczęcie postępowania pojednawczego będzie możliwe niezwłocznie, abyśmy mogli sfinalizować prace nad tym pakietem przed końcem roku.
I hope that this procedure can be launched without delay so that we can reach a conclusion before the end of the year.
PolishZwracam się z prośbą do komisarz Vassiliou o wszczęcie dochodzenia mającego na celu przeciwdziałanie tego typu incydentom w innych państwach członkowskich.
I am asking Commissioner Vassiliou to start an investigation in order to prevent any other incidents in the Member States.
PolishRada nie zgodziła się na poprawki zgłoszone przez Parlament Europejski, zatem konieczne było wszczęcie tak zwanej procedury pojednawczej.
The Council did not agree with the European Parliament's amendments, and it was therefore necessary to launch the so-called conciliation procedure.
PolishDlatego też naszym obowiązkiem jest wszczęcie działań na rzecz porozumienia w sprawie polityki, pozwalającej na ograniczenie czynników przyczyniających się do przyszłej katastrofy.
We therefore have a duty to progress towards agreement on a policy that will help reduce the factors contributing to a future catastrophe.
PolishParlament Europejski apeluje o jego uwolnienie oraz o wszczęcie dochodzeń we wszystkich przypadkach łamania praw człowieka w Zimbabwe i oczywiście o zaniechanie takich działań.
The European Parliament is appealing for his release and for all human rights violations in Zimbabwe to be investigated and, obviously, ended.
PolishOdrzuciłem omawiane poprawki i wspólnie z panem posłem Posseltem podejmę kroki mające na celu wszczęcie w Trybunale Sprawiedliwości postępowania w sprawie naruszenia przepisów.
I rejected these amendments and will be instituting infringement proceedings at the European Court of Justice along with my colleague, Mr Posselt.
PolishZdecydowanie potępiamy wszczęcie tych postępowań i wzywamy władze Iranu to natychmiastowego ich umorzenia i zwolnienia wszystkich przebywających obecnie w areszcie osób.
We firmly denounce these prosecutions and we call on the Iranian authorities to bring them to an immediate end and to release all those taken into custody.