"wszak" - angielskie tłumaczenie

PL

"wszak" po angielsku

volume_up
wszak {przyim.}
volume_up
wszak {przysł.}
volume_up
wszak {spójn.}
EN
PL

wszak {przyimek}

volume_up
wszak
Ta dyrektywa dotyczy wszak zdrowia i bezpieczeństwa, a nie urlopu rodzicielskiego.
After all, this directive concerns health and safety and not parental leave.
After all, this is urgently needed.
Zdajemy sobie wszak wszyscy sprawę, że Unia Europejska stoi przed problemami demograficznymi takimi jak niski wskaźnik urodzeń oraz coraz wyższy odsetek ludzi starszych.
After all, we are well aware that the European Union faces demographic problems such as a low birth rate and an increasingly high proportion of elderly people.

Przykłady użycia - "wszak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTa dyrektywa dotyczy wszak zdrowia i bezpieczeństwa, a nie urlopu rodzicielskiego.
After all, this directive concerns health and safety and not parental leave.
PolishNic to dziwnego, wszak zdrowie to najcenniejsza wartość w ludzkim życiu.
Unfortunately, certain worrying health trends have emerged in Europe.
PolishZ jednym wszak wyjątkiem: postępu wdrażania agendy lizbońskiej.
There is one exception, however: progress in the introduction of the Lisbon agenda.
PolishWszak mu Pan przykazał; przeciwko Aszkalonowi i przeciwko brzegowi morskiemu, tam go postawił.
Against Ashkelon, and against the sea-shore, there hath he appointed it.
PolishChodzi wszak o powszechność i dostępność usług publicznych.
The universality and the accessibility of public services are at stake.
PolishWszak oni są słudzy twoi, i lud twój, któryś odkupił mocą twoją wielką, i ręką twą silną.
Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power, and by thy strong hand.
PolishWszak Bóg mówi i raz i drugi, a człowiek tego nie uważa.
For God speaketh once, Yea twice, [though man] regardeth it not.
PolishWszak punkt 9 pekińskiej platformy działania jako swój główny cel deklaruje upodmiotowienie wszystkich kobiet.
Point 9 of the Beijing Platform for Action, however, declares as its goal the empowerment of all women.
PolishPosłowie nie są wszak mianowani przez instytucje unijne, lecz wybierani przez obywateli państw członkowskich.
Members are not nominated by EU institutions, however, but elected by the citizens of the Member States.
PolishNauczasz wszak, że lekarstwem jest szczodrość".
So I said, "Well, you know, you're all in this yourself.
PolishWszak Mojżesz wydał wam obrzezkę, (nie iżby była z Mojżesza, ale z ojców), a w sabat obrzezujecie człowieka.
Moses hath given you circumcision (not that it is of Moses, but of the fathers); and on the sabbath ye circumcise a man.
PolishWszak właśnie tym się tutaj zajmujemy.
PolishWszak teraz nie mogą ludzie patrzyć i na światło, gdy jest jasne na obłokach, gdy wiatr przechodzi, i przeczyszcza je.
PolishPan de Magistris jest wszak orędownikiem batalii przeciwko immunitetowi w moim kraju i prawdopodobnie zaszła pomyłka w interpretacji.
Since Mr de Magistris is the champion of the battle against immunity in my country, it was probably misinterpreted.
PolishWszak zapobieganie otyłości to nie tylko kwestia naszego zdrowia czy estetyki, to problem który niesie implikacje kulturowe i społeczne.
Preventing obesity is therefore not just a health and beauty issue; it also has social and cultural implications.
PolishWszak "VOX POPULI VOX DEI”.
PolishJest to wszak pilnie potrzebne.
PolishLepiej mi było tam jeszcze zostać; przetoż teraz niech oglądam oblicze królewskie; wszak jeźli jest przy mnie nieprawość, niech mię rozkaże zabić.
PolishWszak w polityce zagranicznej zasada kontynuacji ma fundamentalne znaczenie, a my obywatele, mówię o Polakach, praw płynących z tej karty bardzo potrzebujemy
In foreign policy the principle of continuity is fundamental, and we citizens - I refer to the Poles - need the rights embodied in the Charter.
PolishPo sloganie "Europa dwóch prędkości” nie dzielmy dziś Europy na Europę strefy euro i Europę spoza strefy euro, wszak jesteśmy jedną Unią.
We have had the 'two-speed Europe' slogan. Let us not now divide Europe into a Europe in the euro area and a Europe outside the euro area, because we are a single Union.