PL

wstrzymywać {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
wstrzymywać (też: wstrzymać)
volume_up
to suspend {czas.} (aid, production, hostilities)

Przykłady użycia - "wstrzymywać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNie powinniśmy wstrzymywać się z krytyką wydarzeń wewnętrznych w Rosji.
We should not hold back our criticism with regard to internal developments in Russia.
PolishMożemy złożyć pewne oświadczenia polityczne, ale nie możemy tego niepotrzebnie wstrzymywać.
Make some political statements, but let us not hold this up unnecessarily.
PolishMam nadzieję, że Europa nie będzie więcej musiała wstrzymywać oddechu.
I hope that Europe will no longer need to hold its breath.
PolishDlatego Komisja nie może wstrzymywać swoich działań z powodu takiego, a nie innego zachowania partnerów społecznych.
The Commission will therefore not be held back by the conduct of the social partners.
PolishW końcu przecież chcemy wspierać dialog, a nie wstrzymywać go.
After all, we want to promote dialogue not prevent it.
PolishBłędem jest jednak zrzucenie na linie lotnicze odpowiedzialności za to, czy wstrzymywać loty, czy też nie.
However, it is wrong to lay the responsibility as to whether or not flights go ahead at the feet of the airlines.
PolishChcę powiedzieć Cathy Ashton, że jest tam nie po to, by wstrzymywać ruch, ale by stworzyć system kierowania ruchem.
I would say to Cathy Ashton that she is not there to stop the traffic, but actually to create the traffic system.
PolishNie będę wstrzymywać oddechu.
PolishWażne jest też, by właściwy organ regulacyjny mógł wstrzymywać pewne działania, jeżeli ocena wykaże, że są one niebezpieczne.
It is also essential that the competent regulatory authority be able to halt certain activities if evaluation reveals them to be unsafe.
PolishProszę nie wstrzymywać oddechu.
PolishJeżeli chcemy uniknąć ostatecznej porażki w tej sprawie, nie możemy się dłużej wstrzymywać od wspierania rozwoju tego typu technologii i paliw; musimy działać.
If we are to avoid the ultimate collapse, we cannot hold back support for this technology and fuel; we must take action.
PolishJeden z posłów wspomniał, że szczegóły proceduralne nie powinny nas wstrzymywać, lecz w istocie to procedury muszą zapewniać właściwe wykorzystanie pieniędzy.
One Member mentioned that procedural details should not hinder us, but in fact, procedures must ensure that money is used properly.
PolishJeśli państwa członkowskie UE mogą wykorzystać ich doświadczenie w celu rozwiązania problemów, nie powinniśmy wstrzymywać naszej wiedzy specjalistycznej.
Ladies and gentlemen, if the EU Member States can bring their experience to resolving problems, we should not withhold our expertise.
PolishKomisja nie zamierza jednak wstrzymywać przyjęcia przepisów, które wynikają z porozumienia i kompromisu między Radą i Parlamentem.
However, the Commission does not intend to stop with the adoption of the legislation that has resulted from the agreement and the compromise between the Council and Parliament.
PolishSytuacja przedstawia się podobnie w odniesieniu do systemów wsparcia dla rodzin; w tym przypadku również musimy zwiększać ich środki, zamiast je wstrzymywać i ograniczać.
The situation is similar with regard to family support systems, and here too we need to increase them, rather than withhold and reduce them.
PolishW jaki sposób możemy wciąż wstrzymywać negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu, ponieważ nie poczynimy wystarczającego postępu ze względu na wspólną politykę rolną?
How can we continue to hold up negotiations at the World Trade Organisation because we will not move sufficiently, because of the common agricultural policy?
PolishMam nadzieję, że po podjęciu decyzji przez 26 zgromadzeń pochodzących z wyboru przedstawiciele administracji nie będą wstrzymywać procesu demokratycznego odmawiając złożenia podpisu.
I hope that, after all 26 elected assemblies have made their decision, administrative people do not hold up the democratic process by withholding their signature.