PL

wstępna {przymiotnik rodzaju żeńskiego}

volume_up

Przykłady użycia - "wstępna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE- Wybrzeże Kości Słoniowej (głosowanie)
EC-Côte d'Ivoire stepping stone Economic Partnership Agreement (vote)
PolishWstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa Afryki Środkowej(głosowanie)
EC-Central Africa stepping-stone Economic Partnership Agreement(vote)
PolishMoja druga wstępna uwaga odnosi się do nieobecności Charliego McCreevy'ego.
My second preliminary remark is about the absence of Charlie McCreevy.
PolishJego wstępna wersja została umiejętnie przedstawiona przez senatora George'a Mitchella.
Its initial version was skillfully mediated by Senator George Mitchell.
PolishPo 4- 6 tygodniach należy dokonać kontroli, aby ocenić wstępną odpowiedź na leczenie.
The treatment should be reviewed after 4 to 6 weeks in order to assess the initial response.
PolishTylko dwa z owych czternastu państw rzeczywiście podpisały umowę wstępną.
Only two of the 14 have actually signed up for the Interim Agreement.
PolishProszę pozwolić, że w drodze wyjątku pozwolę sobie na osobistą uwagę wstępną.
Allow me as an exception to make a personal preliminary remark.
PolishMniejsza dawka wstępna może być konieczna u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z nadwagą.
A lower starting dose may be necessary if you are older or overweight.
PolishCHMP oceniał wstępną dokumentację przedstawioną przez firmę.
The CHMP was evaluating the initial documentation provided by the company.
PolishPodczas przyszłotygodniowego szczytu G-20 rozpoczniemy wstępną dyskusję na temat strategii wyjścia.
At the G20 Summit next week, we will be starting an initial discussion of exit strategies.
PolishWstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Wybrzeże Kości Słoniowej (
Stepping-stone Agreement towards an Economic Partnership Agreement between the EC and Côte d'Ivoire (
PolishBędziemy się temu bardzo uważnie przyglądać w oparciu o analizę otrzymanych wniosków o wstępną realizację.
We will examine this very closely based on analysis of the pre-registrations received.
PolishParlament wydał zatem wstępną ocenę kształtu przyszłej europejskiej polityki inwestycyjnej.
Parliament therefore initially gave its verdict on the shape of the future European investment policy.
PolishMamy tylko jedną wstępną uwagę: musimy radykalnie zmienić swoje nastawienie, strategię produkcyjną.
I have just one preliminary remark: we need a radical change of mind-set, of production strategy.
PolishMinistrowie przeprowadzili już wstępną dyskusję w tej sprawie podczas śniadania ECOFIN w dniu 15 marca.
Ministers already had a preliminary debate on the matter at the Ecofin breakfast on 15 March.
PolishChorwacja wykonała ogromną wstępną pracę polityczną.
Croatia has done a massive amount of preliminary political work.
PolishWstępna reakcja UE na powódź była szybka i szczodra.
The initial EU response to the floods was swift and generous.
PolishMamy przed sobą sprawę najwyższej wagi, która zasługuje na tę wstępną debatę, którą teraz prowadzimy.
We have a matter of the utmost importance on the table that merits this initial debate we are having today.
PolishChciałem Państwu powiedzieć, że jest to dyskusja wstępna.
I would like to say that this is an initial discussion.
PolishNależy do nich Wybrzeże Kości Słoniowej, którego wstępna umowa EPA również oczekuje na zatwierdzenie przez Parlament.
Among these is Côte d'Ivoire, whose interim EPA also awaits the approval of this Parliament.