"wspomnieć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wspomnieć" po angielsku

PL wspomnieć
volume_up
{czasownik dokonany}

W tym kontekście chciałabym również wspomnieć o haśle doskonałości legislacyjnej.
In this context, I would also like to mention the slogan of legislative excellence.
Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.
On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Innym problemem, o którym chcę wspomnieć jest kontrola przepływów pieniędzy.
Another problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
Wspomnijmy, jak to było w latach 1973-1974.
We should recall what happened in 1973-1974.
Pozwolę sobie wspomnieć słowa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, który powiedział: "Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu z nich o tym pamięta”.
Allow me to recall Antoine de Saint-Exupéry, who said: 'All grown-ups were children once - although few of them remember it'.
Jak zapewne pamięta pan, panie przewodniczący, w Viana do Castelo wspomniałem, że posiadanie bomby atomowej ma sens pod warunkiem, że się jej nie używa.
I mentioned in Viana do Castelo, as the President will recall, that it makes sense having the atomic bomb if it is not used.
Należy tu wspomnieć na przykład o predyspozycjach do wielojęzyczności.
The aptitude for multilingualism should be remembered, for example.
Gdy tedy dobrze uczyni Pan panu memu, wspomnisz na służebnicę twoję.
And when Jehovah shall have dealt well with my lord, then remember thy handmaid.
Wspomnij na słowo wyrzeczone do sługi twego, któremeś mię ubezpieczył.
Remember the word unto thy servant, Because thou hast made me to hope.
wspomnieć (też: upomnieć, przypomnieć, przypominać)
W tym zakresie wystarczy wspomnieć przykładowo debatę na temat danych dotyczących rezerwacji pasażera.
In this regard, I only need remind you of the debate on passenger name records, for example.
Przy okazji chciałbym wspomnieć, że wszystkie mniejszości w Kosowie zdecydowanie popierają niepodległość.
Incidentally, may I remind my fellow Members that all minority groups in Kosovo actively support independence?
O najważniejszych rezultatach już wspomniano i nie muszę o nich przypominać.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
Czuję się w obowiązku wspomnieć, że po raz pierwszy Rada będzie mówiła w języku słowiańskim.
I feel I must mention that for the first time the Council will be speaking a Slavic language.
Komisja zapomniała wspomnieć o podwykonawcach, kiedy była mowa o bezpieczeństwie siedzib konsulatów.
The Commission forgot to mention outsourcing when speaking about the security of consular premises.
Przemawiają za tym chociażby same względy strategiczne - wspomniał Pan o niektórych z nich.
The strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.

Synonimy (polski) dla "wspomnieć":

wspomnieć

Przykłady użycia - "wspomnieć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
PolishJeśli wspomnieć migrenę, to 40 procent społeczeństwa cierpi na epizodyczne bóle głowy.
If I talk about migraine, 40 percent of the population suffer episodic headaches.
PolishNa zakończenie chciałbym wspomnieć o romskich dzieciach i przytoczyć przykład Włoch.
I would like to finish by mentioning the Roma children and making the case for Italy.
PolishDalej należałoby wspomnieć o zobowiązaniach dotyczących redukcji emisji CO2.
It should also be noted that we have an obligation to reduce CO2 emissions.
PolishKończąc, chcę wspomnieć o wzajemnych relacjach między Radą a Parlamentem.
My final point concerns mutual relations between the Council and Parliament.
PolishIstnieje jeden obszar, o którym chciałbym wspomnieć jako o dobrym przykładzie.
There is, for example, one area which I wanted to raise as a good case.
PolishJest jeszcze druga sprawa, która nie mniej mnie martwi i o której chciałabym wspomnieć.
There is another issue which I would like raise and which causes me no less concern.
PolishChciałabym jeszcze wspomnieć jedną kwestię zanim skończę omawianie rządów.
And let me say just one more thing before I leave this area of governance.
PolishPowinienem wcześniej wspomnieć, że załączyłem też nagranie, w którym dyrygowałem.
Now I should say, before that, what I did is I posted a conductor track of myself conducting.
Polish-- jest więcej badań na zwierzętach, o których mógłbym tu wspomnieć.
And, and, and -- there are a lot more animal studies that I could talk about.
PolishChciałbym również wspomnieć o innej kontrowersyjnej sprawie: o nielegalnych imigrantach.
A word also about another sensitive subject: that of illegal migrants.
PolishPrzy okazji należy wspomnieć, że Serbia szybko i sprawnie spełniła ten postulat.
Serbia, by the way, has done so very quickly and efficiently.
PolishMuszę jednakże wspomnieć o jednej, istotnej dla przyszłości, sprawie.
However, I must make one point which I feel is important for the future.
PolishChciałabym krótko wspomnieć o Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF).
I would like to look briefly at the European Training Foundation (ETF).
PolishChciałbym wspomnieć o kilku działaniach, których najlepiej nie podejmować.
Can I just add a couple of things that, ideally, we should not do.
PolishMożna było wspomnieć o wadze partnerstwa strategicznego między UE a NATO.
They could have mentioned the importance of the strategic partnership between the EU and NATO.
PolishNależy także wspomnieć o konieczności dywersyfikacji energetycznej.
The need for diversification of energy sources should also be mentioned.
PolishTrzecia i ostatnia kwestia, o której chciałabym wspomnieć, dotyczy pewności prawnej.
The third and final thing I would say is about legal certainty.
PolishChciałbym tutaj wspomnieć o piractwie, gdyż ma to związek z naszą najnowszą operacją Atalanta.
Let me say a word about piracy because that relates to our youngest operation, Atalanta.
PolishChciałam jedynie o tym wspomnieć, by było to jasne, gdy dojdziemy do tego miejsca w głosowaniu.
I just wanted to announce this so that you know when we come to that place in the vote.