"wspomnieć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wspomnieć" po angielsku

PL wspomnieć
volume_up
{czasownik dokonany}

W tym kontekście chciałabym również wspomnieć o haśle doskonałości legislacyjnej.
In this context, I would also like to mention the slogan of legislative excellence.
Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.
On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Innym problemem, o którym chcę wspomnieć jest kontrola przepływów pieniędzy.
Another problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
Wspomnijmy, jak to było w latach 1973-1974.
We should recall what happened in 1973-1974.
Pozwolę sobie wspomnieć słowa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, który powiedział: "Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu z nich o tym pamięta”.
Allow me to recall Antoine de Saint-Exupéry, who said: 'All grown-ups were children once - although few of them remember it'.
Jak zapewne pamięta pan, panie przewodniczący, w Viana do Castelo wspomniałem, że posiadanie bomby atomowej ma sens pod warunkiem, że się jej nie używa.
I mentioned in Viana do Castelo, as the President will recall, that it makes sense having the atomic bomb if it is not used.
Należy tu wspomnieć na przykład o predyspozycjach do wielojęzyczności.
The aptitude for multilingualism should be remembered, for example.
Gdy tedy dobrze uczyni Pan panu memu, wspomnisz na służebnicę twoję.
And when Jehovah shall have dealt well with my lord, then remember thy handmaid.
Wspomnij na słowo wyrzeczone do sługi twego, któremeś mię ubezpieczył.
Remember the word unto thy servant, Because thou hast made me to hope.
wspomnieć (też: upomnieć, przypomnieć, przypominać)
W tym zakresie wystarczy wspomnieć przykładowo debatę na temat danych dotyczących rezerwacji pasażera.
In this regard, I only need remind you of the debate on passenger name records, for example.
Przy okazji chciałbym wspomnieć, że wszystkie mniejszości w Kosowie zdecydowanie popierają niepodległość.
Incidentally, may I remind my fellow Members that all minority groups in Kosovo actively support independence?
O najważniejszych rezultatach już wspomniano i nie muszę o nich przypominać.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
Czuję się w obowiązku wspomnieć, że po raz pierwszy Rada będzie mówiła w języku słowiańskim.
I feel I must mention that for the first time the Council will be speaking a Slavic language.
Komisja zapomniała wspomnieć o podwykonawcach, kiedy była mowa o bezpieczeństwie siedzib konsulatów.
The Commission forgot to mention outsourcing when speaking about the security of consular premises.
Przemawiają za tym chociażby same względy strategiczne - wspomniał Pan o niektórych z nich.
The strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.

Synonimy (polski) dla "wspomnieć":

wspomnieć

Przykłady użycia - "wspomnieć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
I just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
PolishJak możemy nie wspomnieć o różnicach cen istniejących pomiędzy naszymi krajami?
How can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?
PolishW tym kontekście chciałabym również wspomnieć o haśle doskonałości legislacyjnej.
In this context, I would also like to mention the slogan of legislative excellence.
PolishJeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.
On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
PolishInnym problemem, o którym chcę wspomnieć jest kontrola przepływów pieniędzy.
Another problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
PolishNa koniec chciałbym wspomnieć o umowach w sprawie rybołówstwa z państwami trzecimi.
Finally, I would like to mention the fisheries agreement with third countries.
PolishJeśli wspomnieć migrenę, to 40 procent społeczeństwa cierpi na epizodyczne bóle głowy.
If I talk about migraine, 40 percent of the population suffer episodic headaches.
PolishPragnę wspomnieć przynajmniej o dwóch rzeczach, które są w tym zakresie sprzeczne.
There are at least two things I would like to mention which are not in line with that.
PolishPowinienem wspomnieć o jednej inwestycji czeskiej firmy w energię wiatrową w Rumunii.
I should mention one investment by a Czech company in wind energy in Romania.
PolishDrugim punktem, o którym chcę wspomnieć jest rola mężczyzn jako pracowników hoteli.
The second point I want to mention is the role of men as workers in hotels.
PolishNa zakończenie chciałbym wspomnieć o romskich dzieciach i przytoczyć przykład Włoch.
I would like to finish by mentioning the Roma children and making the case for Italy.
PolishDalej należałoby wspomnieć o zobowiązaniach dotyczących redukcji emisji CO2.
It should also be noted that we have an obligation to reduce CO2 emissions.
PolishJeszcze raz chcę wspomnieć problem leśnictwa w tej epoce zmian klimatu.
Again, I want to mention the issue of forestry in this whole climate change era.
PolishZapewniono postęp w poszczególnych obszarach i o niektórych z nich chciałbym wspomnieć.
Progress has been secured in particular areas. I want to mention some of them.
PolishChciałbym szczególnie wspomnieć synergię pomiędzy zmianami klimatycznymi i energią.
I should particularly like to mention the synergies between climate change and energy.
PolishJeszcze powinienem wspomnieć o pytaniu, czy ta lista jest naprawdę dobra?
I should just mention briefly, is this really the right list that we got out?
PolishMógłbym wspomnieć o moim doświadczeniu, jeśli byłoby to dla kogokolwiek interesujące.
I could mention my own personal experience, if it would be of any interest.
PolishDrugą kwestią, o której chciałbym wspomnieć, jest Dom Historii Europejskiej.
The second thing I would like to mention is the House of European History.
PolishPragnę też wspomnieć jedno ze sprawozdań na temat Rady autorstwa pana posła Stavrakakisa.
I also want to mention Mr Stavrakakis and one of his reports about the Council.
PolishChciałabym jednak wspomnieć o punktach, które uważam za problematyczne.
However, I would also like to mention the points which I believe are problematic.