PL

wspaniały {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
Tego ranka zauważyłem wspaniały symbolizm.
Mr President, there was a wonderful symbolism this morning.
To całkowita zamiana ról i wspaniały przykład uwidaczniający dzieci jako źródło zmian.
And this is such an inversion, and such a wonderful example of children being the agents of change.
Uzdrawianie dźwiękiem to wspaniały sposób, w pobliżu przez tysiąclecia.
Sound healing is a wonderful modality.
wspaniały (też: godny podziwu)
Myślę, że jest to wspaniały sposób, aby pokazać, jak musi działać żywa demokracja.
I think this is an admirable way to show how a living democracy must work.
No, it was awesome -- I had a great night,
Więc cały zestaw danych jest miliard razy wspanialszy niż tej slajd.
So the entire data set is a billion times more awesome than this slide.
Zawsze będzie... zawsze będzie krystalicznie wspaniała.
It will always... always be pure unadulterated awesome.
Jest też kilka wspaniałych naczelnych.
It has also some beautiful primates.
Ale naprawdę ekscytujące w tym motorze jest wspaniałe połączenie inżynierii i designu.
Really the exciting thing about a motorcycle is just the beautiful integration of engineering and design.
Czasami ta symbioza prowadzi do wspaniałych zastosowań -- Fruczak gołąbek na przykład jest piękny w swojej adaptacji.
Sometimes that symbiosis has led to wonderful adaptations -- the hummingbird hawk-moth is beautiful in its adaptation.
wspaniały (też: doskonały)
volume_up
cracking {przym.} [Bryt.] (game, goal, start)
Skłonić nas do innego postępowania poprzez wspaniałe strzępy kreatywności.
To tempt us to act differently with delightful creative scraps.
(Śmiech) "To znaczy twoje myśli i słowa przelatują i skaczą, czasem niepokojąco nieuchwytne. ~~~ Jeśli je złapać i zbadać, ach, co za cud. ~~~ Co za wspaniała nagroda.
(Laughter) "That is to say, your thoughts and words flit and dart, disconcertedly elusive at times, but when caught and examined -- ahh, such a wonder, such a delightful reward.
wspaniały (też: zachwycający, rozkoszny)
volume_up
delightsome {przym.} [poet.]
wspaniały (też: fantastyczny)
wspaniały (też: sławny, chlubny)
Inny przykład - Egipt, ukrywany, wspaniały sukces zdrowia publicznego.
And I'll give you another story -- Egypt, the most hidden, glorious success in public health.
(NL) Pani Przewodnicząca! Zbliża się wspaniała data 9 lipca.
(NL) Madam President, the glorious date of 9 July approaches.
Nigdy nie uciekaj do "wspaniałej przeszłości".
Never retreat to the 'glorious past.'
wspaniały (też: prześliczny, boski)
You have grown into a gorgeous woman.
Ciemność... 50 rowerów... 200 wspaniałych japońskich lampionów.
Darkness... fifty bicycles... 200 gorgeous Japanese lanterns swinging.
Mimo wszystko powiem, że muzeum jest wspaniałe.
And I will say, though, the museum is gorgeous.
wspaniały (też: doskonały)
volume_up
gradely {przym.} [Bryt.]
wspaniały (też: wielki)
Pani przewodnicząca! Czasami mówimy o wielkich projektach, wspaniałych planach i zamierzeniach.
Madam President, we talk sometimes about grand designs and great plans and ambition.
Sądzę, że najwspanialszym cudem świata nie jest Wielki Kanion.
Because I think that the greatest wonder in the world is not the Grand Canyon.
Jak pamiętacie, w pewnym momencie książkowej wersji "Odysei 2001", HAL zdaje sobie sprawę, że wszechświat jest zbyt duży, wspaniały i głęboki dla tych głupków, astronautów.
As you remember, at some point in the book for "2001," HAL realizes that the universe is too big, and grand, and profound for those really stupid astronauts.
wspaniały
Jednakże inflacja słowna, inflacja wspaniałych i złudnych celów jest równie szkodliwa, jak inflacja pieniądza.
Yet verbal inflation, the inflation of grandiose and illusory objectives is just as pernicious as monetary inflation.
Tuż przed wspaniałym sportowym widowiskiem, członkowie kościołów protestanckich, którzy nie są oficjalnie zarejestrowani, są poddawani coraz dotkliwszym religijnym prześladowaniom.
On the eve of this grandiose sporting spectacle, the members of protestant churches that are not officially registered are being subjected to increasingly harsh religious persecution.
wspaniały
volume_up
illustrious {przym.} [form.] (career, past)
Brytyjscy konserwatyści wstrzymali się od głosu w sprawie wspaniałego euro.
British Conservatives abstained in the votes concerning the illustrious euro.
Jak to możliwe, by narody z długą i wspaniałą wojskową przeszłością, takie jak Wielka Brytania czy Francja, przyjmowały tak bezsensowną politykę?
How can nations with long and illustrious military histories, such as Britain and France, adopt such a nonsensical policy?
wspaniały (też: znakomity, świetny)
volume_up
lovely jubbly {przym.} [Bryt.] [pot.]
To wspaniały wynik po zaledwie czterech latach.
This is a magnificent result after just four years.
To było jedyne w swoim rodzaju, wspaniałe doświadczenie. Pani przewodnicząca!
It has been a unique, magnificent experience.
Ai Weiwei jest spadkobiercą wspaniałej tradycji artystycznej Chin.
Ai Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
wspaniały (też: cudowny)
volume_up
marvellous {przym.} [Bryt.]
What a marvellous answer!
Zbyt często wróżyliśmy ze szklanej kuli, widząc w niej kolejne wspaniałe plany, z których żaden nie był spójny z pozostałymi.
Too often, we have gazed into crystal balls and seen a series of marvellous plans, but each is impenetrable to the next.
wspaniały (też: cudowny, cudny, prześliczny)
volume_up
marvelous {przym.} [Amer.]
Wspaniały gość z Media Lab, właśnie został prezesem RISD, John Maeda.
And a marvelous fellow from the Media Lab who just got appointed head of RISD, is John Maeda.
And it is a marvelous rain forest.
And she's so marvelous.
wspaniały (też: okazały)

Przykłady użycia - "wspaniały" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishByłem pewien, że będzie wspaniały dla demokracji i naszego społeczeństwa.
And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.
PolishMyślę, że jest to wspaniały sposób, aby pokazać, jak musi działać żywa demokracja.
I think this is an admirable way to show how a living democracy must work.
PolishJest to wspaniały mechanizm, ale w dalszym ciągu wymaga znaczącej pomocy.
It is an extraordinary mechanism but it still requires a great deal of help.
PolishTo jest farmer w Teksasie autorstwa Albert Allard, wspaniały portrecista.
This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
PolishTo nie będzie jedynie gest uczciwości z pańskiej strony, ale też wspaniały gest humanitarny.
This would not only be fair on your part, but also a notable humanitarian gesture.
PolishOd 11 lat ten zbiór rozrasta się i stanowi wspaniały zasób wiedzy.
And it's been growing along for the last 11 years, and it's a fantastic resource.
Polish" A George Homsey, wspaniały facet, odrzekł: "Oh, przyszłość jest niesamowita.
And George Homsey, a great guy, said, "Oh, the future is amazing.
PolishDziękuję Parlamentowi za tę owocną debatę oraz wspaniały rezultat.
I would like to thank Parliament for this fruitful debate and for the excellent outcome.
PolishTo wspaniały aspekt ewolucji - skłonność do sądzenia, że nasze dziecko jest najlepsze.
That's the wonderful thing about evolution -- the predilection to believe that our child is best.
PolishInny przykład - Egipt, ukrywany, wspaniały sukces zdrowia publicznego.
And I'll give you another story -- Egypt, the most hidden, glorious success in public health.
PolishWspaniały gość z Media Lab, właśnie został prezesem RISD, John Maeda.
And a marvelous fellow from the Media Lab who just got appointed head of RISD, is John Maeda.
PolishWniosek Komisji w sprawie utworzenia programu MEDIA Mundus był wspaniały.
The Commission's proposal on the establishment of the MEDIA Mundus programme was an excellent one.
PolishDlatego też jest to wspaniałe osiągnięcie, wspaniały kompromis.
This is therefore an excellent achievement, and an excellent compromise.
PolishTo całkowita zamiana ról i wspaniały przykład uwidaczniający dzieci jako źródło zmian.
And this is such an inversion, and such a wonderful example of children being the agents of change.
PolishBył wspaniały moment na TED, to był chyba Sir Ken Robinson, tak?
There was a great TED moment, I think it was Sir Ken Robinson, was it?
PolishWiem, że odniesie wspaniały sukces zawodowy, i życzę jej i jej rodzinie wszystkiego dobrego.
I know she will make a great success of her future career, and I wish her and her family well.
PolishCo zamierzał zrobić wspaniały i potężny król, władca czterech stron świata?
And what is the great king, the powerful king, the king of the four quarters of the world going to do?
PolishWolontariat to wspaniały sposób na poznanie nowych ludzi, zwiedzenie świata i nabycie nowych umiejętności.
Volunteering is a great way to meet new friends, travel and learn new skills.
PolishAle czasem widzę wspaniały pomysł i krzyczę "Eureka
But sometimes I see this ingenious idea in there, and I have this eureka moment.
PolishI ten moment, w którym dotarło to do mnie, przysięgam, był wspaniały.
And the moment, and I mean the moment, the moment that hit me, I swear to God, it was like woo hoo!