"wskaźnik" - angielskie tłumaczenie

PL

"wskaźnik" po angielsku

PL wskaźnik
volume_up
{męski}

1. ogólne

Wskaźnik rozwoju społecznego Mołdawii jest jednym z najniższych w regionie.
Moldova's human development index is one of the lowest in the region.
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), roczne zmiany w procentach.
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP), annual percentage changes.
Miarą inflacji jest zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych HICP.
It’s indicated by the Harmonised Index of Consumer Prices or HICP.
Stanowi ona dla obywateli Europy widoczny, wymierny wskaźnik solidarności.
It provides European citizens with a visible, quantifiable indicator of solidarity.
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
Zdaniem Komisji musi jednak istnieć wskaźnik referencyjny.
For the Commission, however, there must be a reference indicator.
wskaźnik (też: wysokość, współczynnik, taryfa)
volume_up
rate {rzecz.}
Wskaźnik seroprotekcji * Wskaźnik serokonwersji Współczynnik serokonwersji
Seroprotection rate* Seroconversion rate Seroconversion factor * anti-HA ≥ 1:40
Wskaźnik seroprotekcji * † Wskaźnik serokonwersji † Współczynnik serokonwersji † * anty- HA ≥1: 40
Seroprotection rate* † Seroconversion rate† Seroconversion factor† * anti-HA ≥ 1:40
Losartan utrzymuje wskaźnik przesączania kłębuszkowego i zmniejsza frakcję filtracyjną.
Losartan maintains glomerular filtration rate and reduces filtration fraction.
wskaźnik (też: wskazówka)
volume_up
pointer {rzecz.}
Gdy wskaźnik myszy zmieni się w strzałkę, możesz zmienić rozmiar tabeli, przeciągając strzałkę do wewnątrz lub na zewnątrz.
When the mouse pointer becomes an arrow, you can resize by dragging inward or outward.
Mamy więc kamerę FireWire, skierowaną na wskaźnik podczerwieni.
So, you know, we have a FireWire camera, it looked at an infrared pointer.
(Śmiech) Zamroziłem wiązkę wskaźnika laserowego.
(Laughter) I have solidified the beam of the laser pointer.
wskaźnik (też: przekrój, grubość, miernik, kaliber)
volume_up
gage {rzecz.} [Amer.]
wskaźnik (też: przekrój, grubość, miernik, kaliber)
volume_up
gauge {rzecz.} [Bryt.]
Można przekonać się, ile zostało preparatu Liprolog, patrząc na wskaźnik znajdujący się z boku wkładu.
You can see how much Liprolog is left by looking at the gauge on the side of the cartridge.
Podstawą do naprawy i jej wskaźnikiem jest tworzenie nowych miejsc pracy.
The cornerstone and gauge of recovery is the creation of new jobs.
Odległość między kreskami wskaźnika odpowiada około 20 jednostkom.
The distance between each mark on the gauge is about 20 units.
wskaźnik
volume_up
indicant {rzecz.} [form.]
wskaźnik
volume_up
rating {rzecz.}
Drugim powodem jest fakt, że ratingi wpływają na sukces emisji, ponieważ stały się ważnym wskaźnikiem dla inwestorów.
The second reason is that ratings have been a factor in the success of issues, since they have become a major indicator for investors.
wskaźnik (też: stosunek, proporcja, współczynnik)
volume_up
ratio {rzecz.}
Indywidualny wskaźnik zadłużenia do dochodu wzrósł z 65 do 135 w ciągu około 15 lat.
The personal debt-to-income ratio basically went from 65 percent to 135 percent in the span of about 15 years.
Poprawia on elastyczność dużych tętnic i zmniejsza wskaźnik grubości błony środkowej do światła w małych tętnicach.
It improves large artery elasticity and decreases the media: lumen ratio of small arteries.
(95 % CI) Wskaźnik szacunkowy dla okresu 2 lat (%)
(95 % CI) 2-year estimate (%) Hazard ratio

2. "poziomu cieczy, ciśnienia"

3. Chemia

wskaźnik
volume_up
tracer {rzecz.}

Synonimy (polski) dla "wskaźnik":

wskaźnik

Przykłady użycia - "wskaźnik" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW ramach NATO to drugi najwyższy wskaźnik po Stanach Zjednoczonych Ameryki.
This is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
PolishIch wyższy wskaźnik otyłości, cukrzycy i chorób serca jest tego rezultatem.
And their higher rates of obesity, diabetes and heart disease are the result.
PolishAby zmienić rozmiar tabeli, umieść wskaźnik myszy nad dowolnym z czterech rogów tabeli.
To resize a table, point your mouse to any of the four corners of the table.
PolishNiemniej jeden wskaźnik wydaje się jednoznaczny i potwierdza długotrwałą tendencję.
In any case, one figure seems clear and confirms a long-running trend.
PolishŚredni wskaźnik wyjściowy NAPSI wynosił 4, 6 i 4, 3 w grupie infliksymabu i grupie placebo
Mean baseline NAPSI scores were 4.6 and 4.3 in infliximab and placebo group.
PolishAby zagwarantować prostą zastępowalność pokoleń wskaźnik ten musiałby przekraczać 2,15.
In order to guarantee a simple replacement of generations, this figure must exceed 2.15.
PolishWskaźnik skuteczności klinicznej i badania kontrolne u pacjentów z SIOW ze S. aureus
Clinical Success Rates at Follow up for SIOW patients with S. aureus
PolishJednakże obniżenie zespołu QRS jest uważane za bardziej czuły wskaźnik kardiotoksyczności.
However, reduction of the QRS complex is considered more indicative of cardiac toxicity.
PolishCzas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) Czas protrombinowy (PT) wskaźnik Quicka lub INR
Activated partial thromboplastin time (aPTT) Prothrombin time (PT) Quick or INR
Polishus b Wskaźnik aktywności zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa Bath
Trudexa treated patients had significantly greater improvement at Week 12 which was maintained
PolishSprawdzić czy wskaźnik dawki wskazuje „ 0 ” po wykonaniu testu bezpieczeństwa
Check that the dose window shows “0” following the safety test.
PolishSkorygowany wskaźnik należnej masy ciała (AIBW) oblicza się w następujący sposób:
Adjusted ideal body weight (AIBW) is calculated as follows:
PolishPodstawowym punktem końcowym oceny skuteczności był wskaźnik obiektywnych odpowiedzi na leczenie (ang.
All findings occurred at clinically relevant sunitinib plasma exposure levels.
PolishWskaźnik umieralności noworodków jest od trzech do czterech razy wyższy niż dla reszty społeczeństwa.
Infant mortality is three to four times greater than the majority population.
Polishwskaźnik wyboru dawki barwny znak kodowy skala przycisku podania dawki przycisk podania dawki
Check the label to be sure that your NovoRapid NovoLet contains the correct type of insulin.
PolishWskaźnik MCR dla umieralności dzieci jest całkowicie osiągalny.
Millennium Development Goal rates for child mortality is fully possible.
PolishUstawić wskaźnik dawki na „ 2 ” obracając pokrętło nastawienia dawki insuliny.
Select a dose of 2 units by turning the dosage selector.
PolishWskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej w 2010 roku będzie się utrzymywał na poziomie 10%.
The level of unemployment in the EU could be around 10% in 2010.
PolishDla porównania wskaźnik bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wyniósł 4,6%.
As a comparison, unemployment in the United States was 4.6%.
PolishNa końcu zostaje tylko jeden wskaźnik i to on określa poziom dobrobytu na emeryturze.
At the end, there will only be one marker left standing and it will determine our wealth in retirement.