"wprowadzić w życie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wprowadzić w życie" po angielsku

PL wprowadzić w życie
volume_up
{czasownik}

wprowadzić w życie (też: wyegzekwować, egzekwować, wymusić, narzucić)
Czy organy odpowiedzialne za ochronę danych mają odpowiednie zasoby, aby wprowadzić w życie zasady dotyczące ochrony danych w odniesieniu do systemu SIS II?
Do data protection authorities have adequate resources to enforce data protection rules in respect of SIS II?
Unia Europejska chce mieć swoje dywizje, aby wprowadzić w życie swoją wolę i sprawić, że inni będą się jej bali na arenie światowej.
The European Union intends to have its divisions in order to enforce its will and make itself feared on the world stage.
Niezwykle ważne jest, że decyzję wydaną przez państwo członkowskie in absentia można wprowadzić w życie w całej Unii Europejskiej.
It is vital that a decision rendered in a person's absence by a Member State can be enforced throughout the European Union.
Teraz pytanie brzmi, jak je niezwłocznie wprowadzić w życie.
Now the question is how to implement it without losing time.
W związku z tym Lichtenstein ma obowiązek wprowadzić w życie, stosować i rozwijać dorobek Schengen.
This resulted in the requirement of said principality to implement, apply and develop the Schengen acquis.
Teraz należy szybko i skutecznie wprowadzić w życie jego konkretne elementy.
It must now see its concrete aspects implemented rapidly and effectively.

Synonimy (polski) dla "wprowadzić w życie":

wprowadzić w życie

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wprowadzić w życie"

wprowadzić czasownik
w przyimek
w zaimek
English
życie rzeczownik

Przykłady użycia - "wprowadzić w życie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishProste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
Simple answers to international crises are often difficult to put into practice.
PolishCały system należy jak najszybciej wprowadzić w życie, choćby małymi krokami.
The whole system should be put into practice, albeit step by step, as soon as possible.
PolishNadal nie mogę się nadziwić, jak udało się wprowadzić w życie system Lamfalussy'ego.
I still wonder how it was possible to have the Lamfalussy regime in place.
PolishTeraz należy szybko i skutecznie wprowadzić w życie jego konkretne elementy.
It must now see its concrete aspects implemented rapidly and effectively.
PolishPotrzebujemy jednak ustaw i rozporządzeń, aby zasady te wprowadzić w życie.
However, we need laws and regulations to make these principles a reality.
PolishMusimy wprowadzić w życie wspólne zobowiązania dotyczące spraw ludzi młodych i zatrudnienia.
We need to put into practice the shared commitment to youth and to employment.
PolishPozostaje więc teraz pytanie, jak to wszystko wprowadzić w życie w państwach członkowskich.
Now the question is how to put this into practice in the Member States.
PolishPowiem jedynie, że musimy w sposób właściwy wprowadzić w życie dobre aspekty traktatu z Maastricht.
All I would say is that we need to apply properly the good aspects of the Maastricht Treaty.
PolishW Europie działa już 2000 klastrów i uważam, że ten projekt pilotażowy należy wprowadzić w życie.
We already have 2 000 clusters in Europe, and I believe that this pilot scheme must be rolled out.
PolishSprawdź, jak możesz zostać aktywnym obywatelem i jak wprowadzić w życie swoje projekty!
Check out the opportunities to become active in society and the possibilities to make your project a reality!
PolishMam nadzieję, że uda nam się wspólnie wprowadzić w życie ten pierwszy instrument międzynarodowej demokracji.
I hope that we can together bring this first instrument of transnational democracy into being.
PolishWiem bardzo dobrze, że przy pierwszej próbie nie uda nam się w pełni wprowadzić w życie idei podziału ciężarów.
I am very well aware that we cannot get burden-sharing up and running at the first attempt.
PolishRozumiem cel tego wniosku i przyświecające mu ambicje, ale niestety nie da się go wprowadzić w życie.
I can share the aim and the ambition of this conclusion, but unfortunately it is impossible to achieve.
PolishPowinniśmy wprowadzić w życie ten mandat, który powierzony nam został na mocy Traktatu o Unii Europejskiej.
What we need to do is to put into practice this mandate given to us by the Treaty on European Union.
PolishCieszy mnie, że Komisja Europejska dostrzegła ten problem i taką właśnie politykę chce wprowadzić w życie.
I am glad that the European Commission has noticed this problem and wants to introduce just such a policy.
PolishJest to akt polityczny, który musimy wprowadzić w życie.
This is a political act that we must carry out.
PolishW końcu musimy być bardziej europejscy, a mniej nacjonalistyczni i wprowadzić w życie prawdziwie europejską politykę.
To conclude, we must be more European and less nationalist, and bring into play a genuine European policy.
PolishMusimy wprowadzić w życie konkretne inicjatywy, w szczególności na szczeblu regionalnym, aby ustabilizować sytuację.
We need to put in place specific initiatives, in particular at a regional level, to stabilise the situation.
PolishWnioski legislacyjne są do zaakceptowania, ale trzeba wprowadzić w życie zawarte w nich przepisy, żebyśmy mogli zamknąć sprawę.
The legal proposals are acceptable, but they need to be implemented so that we can close the case.
PolishMusimy również wprowadzić w życie strategię lizbońską.