"wobec" - angielskie tłumaczenie

PL

"wobec" po angielsku

volume_up
wobec {przyim.}

PL wobec
volume_up
{przyimek}

wobec
volume_up
regarding {przyim.}
Miałem wrażenie, że pani poseł Ferreira była zbyt krytyczna wobec reakcji Unii Europejskiej.
I felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.
Byliśmy zdecydowanie zbyt restrykcyjni wobec naszych własnych krajów, a nie wobec krajów trzecich.
We have been far too stringent regarding our own countries, and not so with third countries.
Zadawaliśmy sobie pytanie, jak mamy zachować się wobec prośby Czech w sprawie Karty praw podstawowych?
How would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?
wobec (też: do, ku, w stronę)
volume_up
toward {przyim.}
W tym względzie sytuacja również prosi się o szybkie działanie ze strony Brukseli wobec Ankary.
Here too the situation calls for swift action from Brussels toward Ankara.
A także, wykazywałam wobec tego niezwykłą postawę.
And yet, I had an unusual position toward this.
Jednakże trzeba uczynić coś więcej, a my musimy prowadzić bardziej agresywną politykę wobec Białorusi.
Yet more needs to be done and we need to conduct a more aggressive policy toward Belarus.
wobec (też: przy, oprócz, prócz, poza)
volume_up
beside {przyim.}
Jednakże wszystkie te postępy schodzą na dalszy plan wobec najważniejszej sprawy: konieczności przekształcenia kodeksu w prawnie wiążący dokument.
However, all these advances pale into insignificance beside the most important issue: the need to transform the Code into a legally binding instrument.
wobec (też: do, po, aż do, dla)
volume_up
unto {przyim.} [starom.]
volume_up
vis-a-vis {przyim.} [form.]
Uważam to za logiczne również wobec obywateli.
I think it is a logical thing also vis-à-vis the citizens.
Unia może odkryć, że przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę strategiczną za bierność Europy wobec Afryki.
The Union may find there is a heavy strategic price to pay for European inertia vis-à-vis Africa.
Tak więc Komisja oczekuje, że inicjatywa UE wobec rządu zaowocuje konstruktywnym działaniem.
Thus, the Commission expects that the EU's initiative vis-à-vis the Government will result in a constructive approach.
volume_up
vis-à-vis {przyim.} [form.]
Uważam to za logiczne również wobec obywateli.
I think it is a logical thing also vis-à-vis the citizens.
Unia może odkryć, że przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę strategiczną za bierność Europy wobec Afryki.
The Union may find there is a heavy strategic price to pay for European inertia vis-à-vis Africa.
Tak więc Komisja oczekuje, że inicjatywa UE wobec rządu zaowocuje konstruktywnym działaniem.
Thus, the Commission expects that the EU's initiative vis-à-vis the Government will result in a constructive approach.

Synonimy (polski) dla "wobec":

wobec

Przykłady użycia - "wobec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.
Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
PolishPytam zatem, jakie jest stanowisko Komisji wobec tego jednoznacznego oświadczenia?
I therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?
PolishPotrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
PolishJak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.
It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.
PolishJest to niedopuszczalne wobec sytuacji budżetowej większości państw członkowskich.
In view of the budgetary situation of most EU Member States, this is unacceptable.
PolishZaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
Only half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
PolishTo co robię, to spełnianie waszych oczekiwań wobec tego jak powinienem żyć.
Now what I'm doing is fulfilling your expectations of how I should live my life.
PolishPowinniśmy pamiętać Irak i to, jak nieskuteczne okazały się sankcje wobec tego kraju.
We should remember Iraq and how ineffective sanctions were against that country.
PolishJest to wielkie wyzwanie, wobec jakiego stoją rządy, biznes światowy i przemysł.
This is the huge challenge facing governments and the world of business and industry.
PolishJak powiedział pan komisarz, nasza polityka wobec Chin musi być jednomyślna.
As the Commissioner said, Europe must be unanimous in its policy towards China.
PolishIstnieją również zaniedbania w dochodzeniu przestępstw popełnionych wobec kościołów.
There has also been negligence in the investigation of crimes against churches.
PolishNie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.
There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
PolishSprawozdawca sugeruje, aby złagodzić politykę Unii wobec Federacji Rosyjskiej.
The rapporteur suggests relaxing the Union's policy towards the Russian Federation.
PolishRealizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.
The attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.
PolishEuropejska strategia wobec Romów (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
A European strategy on the Roma (motions for resolutions tabled): see Minutes
PolishNie usprawiedliwiają, a udawanie, że tak jest to wielka nielojalność wobec ludzi.
They do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.
PolishJednak obywatele tych krajów są nadal bardzo sceptyczni wobec Unii Europejskiej.
However, the people of these countries remain very sceptical about the European Union.
PolishJeżeli nie będą chcieli współpracować, jakie środki zostaną wobec nich podjęte?
If they do not want to do it, what measures will be taken against the ISPs?
PolishW sprawozdaniu nie uwzględniono tych aspektów, wobec czego wstrzymałem się od głosu.
These aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.
PolishEuropa musi zmienić swoją obecną politykę wobec despotycznych reżimów i dyktatur.
Europe needs to revise its current policy on authoritarian regimes and dictatorships.