"wiedzieć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wiedzieć" po angielsku

PL

wiedzieć [wiem|wiedziałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.
And I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.
Chcą wiedzieć gdzie jestem w interesach, bo chcą wiedzieć co robię.
They need to know where I'm doing my business, because they want to know about my business.
Podczas stosowania przez pacjenta leku Betaferon, lekarz musi również wiedzieć:
Your doctor also needs to know the following whilst you are using Betaferon:
wiedzieć (też: potrafić)
I co nawet ważniejsze, musicie wiedzieć jak tworzyć wizualną narrację.
But even more importantly, you need to know how to create a visual narrative.
Oczywiście musimy także wiedzieć, w jaki sposób zaoferować zdolności przywódcze.
Of course, we also need to know how to offer leadership ability.
Unia Europejska mimo wszystko powinna wiedzieć, jak rozpoznać taki problem.
After all, the EU should know how to recognise such a problem.
wiedzieć (też: znać)
volume_up
to ken [kenned|kenned] {czas.} [Sz. ang.] [dial.]
Ken i ja z pewnością wiemy, że musicie panować nad bankowcami.
And Ken [Sharpe] and I certainly know that you need to reign in the bankers.
Ken i ja nie jesteśmy naiwni -- wiemy, że trzeba mieć zasady.
Now Ken and I are not naive, and we understand that you need to have rules.

Przykłady użycia - "wiedzieć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishObywatele greccy, jako europejscy podatnicy, mieli jednak prawo o tym wiedzieć.
However, surely Greek citizens, as European taxpayers, were entitled to know?
PolishEuropejscy obywatele również muszą wiedzieć, że mamy w Parlamencie pewien obowiązek.
European citizens also need to know that we in Parliament have a responsibility.
PolishUważam, że mieszkańcy Afryki powinni wiedzieć o podłych i niehonorowych planach UE.
I think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
PolishPodczas stosowania przez pacjenta leku Betaferon, lekarz musi również wiedzieć:
Your doctor also needs to know the following whilst you are using Betaferon:
PolishMińsk musi wiedzieć, że nasza polityka ma jeden cel - demokrację na Białorusi.
Minsk must realise that our policy has one objective - democracy in Belarus.
PolishChciałbym wiedzieć, czy powróci pan do sprawy rezolucji dotyczącej Haiti.
I would like to know whether you will be coming back to the resolution on Haiti.
PolishOni chcą wiedzieć, czy będziemy w stanie zapewnić stabilność naszej walucie.
They are wondering whether we will be able to ensure the stability of our currency.
PolishWspólnie z innymi uważam, że nasi konsumenci chcą wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność.
I and others believe that our consumers want to know where their food comes from.
Polish175 ust. 56 musimy wiedzieć, czy Komisja wycofuje przedmiotowy wniosek prawodawczy.
Therefore, the proposal is not automatically sent back to the responsible committee.
PolishChciałabym wiedzieć, czy ma pan tego świadomość i jakie są przyczyny takiej praktyki.
I would like to know whether you are aware of this practice and the reason for it.
PolishMusimy wiedzieć, które państwa członkowskie mają wysokie standardy, a które niskie.
We need to know which Member States have high standards and which are at a low level.
PolishZrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.
And I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.
PolishChciałbym wiedzieć, dlaczego pan premier nie ma zamiaru powtórzyć tego przedsięwzięcia.
What I would like to know is why he has no intention of repeating the exercise.
PolishPodczas stosowania przez pacjenta leku Extavia, lekarz musi również wiedzieć:
Your doctor also needs to know the following whilst you are using Extavia:
PolishJestem w polityce dostatecznie długo żeby wiedzieć, że walka nigdy się nie kończy.
I have been in politics long enough to know that you fight and you fight.
PolishMusimy bezwzględnie wiedzieć, ile pieniędzy wydaliśmy na nasze polityki.
It is essential for us to know how much money we have to spend on our policies.
PolishMy musimy wiedzieć, czy ta Komisja będzie miała wizję, ambicję i determinację.
We need to know whether this Commission will have a vision, ambition and determination.
PolishMusimy wiedzieć, kto bierze udział w kształtowaniu ostatecznej decyzji.
We do need to know who has a stake in trying to shape the outcome of a decision.
PolishKonsumenci muszą też wiedzieć, jakie znaki obowiązują.
Subsequently, Madam President, it must also be clear to consumers which marks exist.
PolishChciałbym wiedzieć, czy pan komisarz Barrot odpowie "nie” w naszym imieniu.
I should like to know whether Commissioner Barrot will be saying 'no' on our behalf.

Synonimy (polski) dla "wiedzieć":

wiedzieć