"więzienie" - angielskie tłumaczenie

PL

"więzienie" po angielsku

volume_up
więzić {czas. ndk}

PL więzienie
volume_up
{nijaki}

więzienie
volume_up
jail {rzecz.}
Nie możemy zaakceptować sytuacji, kiedy ci ludzie sa więzieni, a chińskie władze nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
We cannot accept that these people will continue to be kept in jail for no account by the Chinese authorities.
W moim rodzinnym Bronksie, chcieliśmy zrobić coś takiego, ale nasz burmistrz zdecydował, że chce w tym miejscu widzieć więzienie.
And in my hometown, we actually tried to do one of these in the Bronx, but our mayor decided what he wanted to see was a jail on that same spot.
Szczęśliwie -- bo chcieliśmy stworzyć miejsca pracy -- po wielu latach, gdy miasto chciało budować więzienie, zdecydowało się porzucić ten projekt, dzięki bogu!
Fortunately -- because we wanted to create hundreds of jobs -- but after many years, the city wanted to build a jail.
więzienie (też: pierdel)
volume_up
prison {rzecz.}
Jak już wcześniej powiedziano, cały kraj przypomina otwarte więzienie.
As was stated earlier, the whole country is like an open prison.
Aresztuje się ich, przesłuchuje i skazuje na więzienie.
They are arrested, interrogated and sentenced to prison.
Więzienie Guantánamo było wynaturzeniem i hańbą od dnia jego otwarcia.
Guantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
więzienie
volume_up
gaol {rzecz.} (jail)
więzienie (też: uwięzienie)
Więzienie dysydentów i politycznych przeciwników to typowa cecha państw komunistycznych, nadmiernie charakteryzująca Kubę.
The incarceration of dissidents and political opponents is a typical feature of Communist States, but it is excessively practised in Cuba.
Interesujące jest, że każdy jeden dolar wydany na wczesną edukację, np. program Head Start, pozwala zaoszczędzić 17 dolarów na rzeczach takich jak przyszłe więzienie.
I find it interesting that, for every one dollar we spend, however, on early childhood education, like Head Start, we save 17 dollars on stuff like incarceration in the future.
więzienie (też: pierdel, ciupa, paka)
volume_up
can {rzecz.} [Amer.] [slg.]
A on na to: "OK, możemy o tym porozmawiać, ale spójrz na moje więzienie.
And he said, "Okay, we can talk about it, but look at my prison.
Jest to zwyczajnie kwestia semantyki, która wciąż może prowadzić do prawdziwych wyroków skazujących na więzienie.
It is simply a question of semantics, which can still lead to actual prison sentences.
Psychoterapia oraz podobne formy terapii mogą stanowić uzupełnienie innych kar, takich jak więzienie.
Conversation therapy and other such forms of treatment can only supplement other forms of punishment, such as prison.

Przykłady użycia - "więzienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZa preferencje seksualne ludziom grozi tam nawet więzienie lub egzekucja.
There, people even risk imprisonment or execution for their sexual preferences.
PolishTo bardzo ważne, byśmy pomogli prezydentowi Obamie zamknąć więzienie Guantánamo.
It is very important that we help President Obama to close Guantánamo.
PolishWięzienie ludzi ze względów politycznych jest dla takiego reżimu sposobem na przetrwanie.
The imprisonment of people on political grounds is a means of survival for such a regime.
PolishTakie "więzienie” ludności przynosi całkowicie odwrotne skutki.
It is certainly completely counterproductive to 'imprison' the populace there.
PolishGdy ludzie apelują o demokrację lub mówią o nadużyciach reżimu, grozi im więzienie.
When people call for democracy or highlight abuses by the regime, they are faced with imprisonment.
PolishPociągnijmy do odpowiedzialności system, który pozwala de facto na więzienie przywódców opozycji.
Let us hold accountable a system that allows de facto imprisonment of opposition leaders.
PolishTylko że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mię więzienie i uciski czekają.
save that the Holy Spirit testifieth unto me in every city, saying that bonds and afflictions abide me.
PolishJest zabijanie ludzi w obozach pracy w Chinach, jest bicie pałkami, więzienie, dławienie wolności słowa, cenzura.
People are killed in labour camps in China, people are beaten with cudgels, they are imprisoned, freedom of speech is stifled, there is censorship.
PolishBirma jest przykładem tego, jak cierpi społeczeństwo, kiedy wola ludzi jest tłumiona poprzez areszty domowe i więzienie osób.
Burma is an example of how, as long as the will of the people is suppressed by means of house arrest and imprisonment, society suffers.
PolishPamiętajcie na więzienie moje.
PolishTo oczywiste, że więzienie w Guantánamo pozostaje nadal jaskrawym symbolem niesprawiedliwości i że jego zamknięcie leży w interesie Unii Europejskiej.
It is very obvious that Guantánamo is still a glaring symbol of injustice and that its closure is in the interests of the European Union.
PolishPowinniśmy także potępić więzienie i prześladowania obywateli irańskich, którzy prowadzą kampanię w obronie praw człowieka i przeciwko karze śmierci.
We should also condemn the imprisonment and persecution of Iranian citizens who campaign for human rights and the abolition of the death penalty.
PolishPomimo iż w tym procesie istniała możliwość zamiany kary śmierci na dożywotnie więzienie, prokuratura odrzuciła taką możliwość pod koniec stycznia.
Although, in this trial, the death sentence could have been commuted to lifelong imprisonment, the prosecution rejected this possibility at the end of January.
PolishJeśli chodzi o matki, jeśli nie są one zagrożeniem dla porządku publicznego, powinniśmy w miarę możliwości szukać form karania innych niż więzienie.
In the case of mothers, provided that they pose no threat to public order, we should therefore try to facilitate forms of punishment other than imprisonment, wherever possible.
PolishBardzo niepokojące są coraz większe prześladowania obrońców praw człowieka i działaczy Saharawi przez władze Maroka (samowolne zatrzymania, oskarżenia i więzienie).
The increased repression of human rights activists and Sahrawi activists by the Moroccan authorities (arbitrary arrests, charges and detention) is very worrying.
PolishNa własnej skórze doświadczył wyroku skazującego na więzienie, wydanego bez przeprowadzenia sprawiedliwego procesu czy też możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym.
He has had first-hand experience of being sentenced to forced imprisonment without the chance of a fair trial or of communicating with the outside world.
PolishXXI wiek w Europie charakteryzuje się mnożeniem przepisów z zakresu bezpieczeństwa obejmujących inwigilację, represjonowanie, aresztowania i więzienie.
(FR) Mr President, the 2000s have been characterised in Europe by a proliferation of security laws: surveillance, repression, detention and imprisonment.
PolishPostanowiłam sprawdzić, czy lekcję, której udzieliły mi drzewa - artyści, można zastosować do instytucji, tak statycznej jak więzienie. ~~~ Odpowiedź chyba brzmi tak.
I decided to ask whether the lesson I had learned from trees as artists could be applied to a static institution such as our prisons, and I think the answer is yes.
PolishPodkreślają one prace Parlamentu na rzecz ochrony praw człowieka i gwarancji szczególnych praw kobiet żyjących w ciężkich warunkach, jakie stanowi więzienie.
These highlight Parliament's work on the protection of human rights and the safeguarding of the particular rights of women having to live in the difficult circumstances of imprisonment.
PolishJeśli chodzi o polityki dobrowolnego powrotu, wsparcie ich poprzez politykę ukierunkowanej współpracy będzie stanowić lepszy sygnał, niż więzienie niewinnych osób.
As far as voluntary return policies are concerned, supporting these with a policy of targeted cooperation would send a better signal than imprisoning those who are not guilty of anything.