"wiązać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wiązać" po angielsku

volume_up
wiązać {czas. ndk}

PL wiązać
volume_up
{czasownik niedokonany}

1. ogólne

Przeciwciało jest zdolne wiązać się z powierzchnią białych krwinek, które gromadzą się w obszarze zakażenia.
The antibody is able to bind to the surface of white blood cells which infiltrate the area of infection.
Bozentan wybiórczo blokuje receptory ET i nie wiąże się z innymi receptorami.
Bosentan specifically antagonises ET receptors and does not bind to other receptors.
Interakcja z testem kannabinolowym: efawirenz nie wiąże się z receptorami kannabinolowymi.
Cannabinoid test interaction: efavirenz does not bind to cannabinoid receptors.
wiązać (też: związać, powiązać, łączyć)
Wspomniany nadzór jest bardzo potrzebny, jednak nie można teraz wiązać tych dwóch spraw.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
Przedstawia osiem i pół minuty, czas, w którym wiążą je światło i grawitacja.
Representing that eight and a half minutes that it takes light and gravity to connect the two.
They connect people to one another.
W ten sposób większość z was było nauczonych wiązać buty.
This is the way that most of us were taught to tie our shoes.
Jak się okazuje, istnieje silna oraz słaba wersja tego węzła, a my, byliśmy nauczeni, jak wiązać tę słabą.
As it turns out, there's a strong form and a weak form of this knot, and we were taught to tie the weak form.
Należy również pamiętać, że produkty drzewne same wiążą dwutlenek węgla podczas całego swojego cyklu życiowego.
One should also remember that the wood products themselves tie carbon during their whole life cycle.
wiązać (też: ściskać)
volume_up
to astringe {czas.} [form.]
To potrwa, ale państwo to musi wejść do Unii; należy to mówić w sposób jasny i wiążący.
It will take time, but the country must join and this is something we should say in a clear and binding way.
Wiąże nas jednak wspólne przeznaczenie i jest nim euro.
However, we are joined together in a shared destiny by the euro.
wiązać (też: supłać, zasupłać)
volume_up
to knot {czas.}
Jak się okazuje, istnieje silna oraz słaba wersja tego węzła, a my, byliśmy nauczeni, jak wiązać tę słabą.
As it turns out, there's a strong form and a weak form of this knot, and we were taught to tie the weak form.
Nie mogłam zbudować tego w sposób, który znałam, ponieważ ręcznie wiązane supły nie przetrwałyby huraganu.
I couldn't build this the way I knew because hand-tied knots weren't going to withstand a hurricane.
Przede wszystkim jest to pierwszy akt prawny na świecie, w którym określono wiążące cele w zakresie redukcji dla wszystkich sektorów, które nie są włączone do systemu handlu emisjami.
Above all, it is the first piece of legislation in the world to set binding reductions for all sectors that are not included in the emissions trading scheme.
Tak naprawdę nie mamy jeszcze wszystkich elementów układanki, które pozwoliłyby nam osiągnąć prawnie wiążące porozumienie: ubolewam nad tym, ale takie są fakty.
We do not have all the pieces of the puzzle in order to achieve a legally binding deal: that is a fact. I deplore it, but it is a fact.

2. budownictwo

wiązać (też: związać)
volume_up
to bond {czas.}
Cztery łańcuchy węglowodanowe łączą się z białkiem przez trzy wiązania N- glikozydowe i jedno wiązanie O- glikozydowe.
carbohydrate chains are attached via three N-glycosidic bonds and one O-glycosidic bond to the protein.
Cztery łańcuchy węglowodanowe łączą się z białkiem przez trzy wiązania N- glikozydowe i jedno wiązanie O- glikozydowe.
The four carbohydrate chains are attached via three N-glycosidic bonds and one O-glycosidic bond to the
4 niebieskie atomy cynku wiążą się z 1 białym atomem wodoru.
It's four blue zinc atoms bonding with one white hydrogen atom.
wiązać (też: związać)
volume_up
to truss {czas. przech.}
volume_up
to truss up {czas. przech.}

3. "z czymś"

volume_up
to combine {czas.} (with sth)
Skojarzone stosowanie leków przeciwzakrzepowych może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (patrz pkt.
Combined use of anti-coagulant medicines can be expected to increase the risk of bleeding (see section 4.5).
Kryzys gospodarczy i klimatyczny może wiązać się z nowymi szansami gospodarczymi na rozwój nowych technologii i tworzeniem miejsc pracy.
The economic crisis and the climate crisis can be combined to offer major economic opportunities to develop new technologies and create jobs.
Przy tym poziomie wysycenia krwi tlenem, tlenek azotu wiąże się głównie z oksyhemoglobiną, wytwarzając methemoglobinę i azotan.
At this level of oxygen saturation, nitric oxide combines predominantly with oxyhaemoglobin to produce methaemoglobin and nitrate.

4. Chemia: "z czymś"

wiązać (też: związać)
volume_up
to combine {czas.} (with sth)
Skojarzone stosowanie leków przeciwzakrzepowych może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (patrz pkt.
Combined use of anti-coagulant medicines can be expected to increase the risk of bleeding (see section 4.5).
Kryzys gospodarczy i klimatyczny może wiązać się z nowymi szansami gospodarczymi na rozwój nowych technologii i tworzeniem miejsc pracy.
The economic crisis and the climate crisis can be combined to offer major economic opportunities to develop new technologies and create jobs.
Przy tym poziomie wysycenia krwi tlenem, tlenek azotu wiąże się głównie z oksyhemoglobiną, wytwarzając methemoglobinę i azotan.
At this level of oxygen saturation, nitric oxide combines predominantly with oxyhaemoglobin to produce methaemoglobin and nitrate.

Przykłady użycia - "wiązać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMoże się to wiązać z zagrażajacymi życiu ia powikłaniami sercowo- naczyniowymi. en ol
th This may be associated with life-threatening cardiovascular complications.
PolishPonadto, dostawcy usług nie mogą wiązać klientów na okresy dłuższe niż 24 miesiące.
In addition, service providers cannot hold on to customers for longer than 24 months.
PolishStaże zawodowe muszą wiązać się z wystarczającym wynagrodzeniem i ochroną socjalną.
Work placements must attract sufficient remuneration and social protection.
PolishWspomniany nadzór jest bardzo potrzebny, jednak nie można teraz wiązać tych dwóch spraw.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
PolishWystępowanie tych objawów można wiązać z postępem choroby u pacjentów.
The occurrence of these events may be linked to the patients’ disease evolution.
PolishZ tym wiążą się lub mogły się wiązać pewne zadania, takie jak korekta tej kwoty.
This does generate or could have generated certain tasks, such as amendment of the amount.
PolishBędzie się to wiązać z ustanowieniem autonomicznego i stałego sztabu w Brukseli.
This will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
PolishJednakże musi się ona wiązać z zasadą preferowania państw członkowskich.
However, it has to come along with the principle of preference for EU Member States.
PolishCzy miałoby się to wiązać z większą ilością niż do tej pory produktów na rynku europejskim?
Will this mean more products coming on to the European market than we already have?
PolishNie ma żadnych powodów, aby wiązać obecnie te wszystkie negatywne aspekty z tym wnioskiem.
There is no reason for bringing all that negativity to this proposal today.
PolishMówiliśmy także o tym, że z solidarnością powinna się zawsze wiązać odpowiedzialność.
We also spoke about the fact that solidarity should always be accompanied by responsibility.
Polishreakcje alergiczne (nadwrażliwość), które mogą wiązać się z wystąpieniem ciężkich reakcji
allergic reaction (hypersensitivity) that may cause severe skin reactions (Stevens-Johnson
PolishJednakże z większymi uprawnieniami powinna wiązać się większa odpowiedzialność i przejrzystość.
However, with greater power there should be greater accountability and transparency.
PolishMa on trzy funkcje: zwiększa porowatość powierzchni wydmy wiążąc ziarna.
This sandstone wall that I'm proposing essentially does three things.
PolishPosiadanie dzieci powinno być opłacalne, a nie tylko wiązać się z kosztami.
It should pay to have children, rather than just being a cost.
PolishMoże ona mieć nasilenie umiarkowane do ciężkiego i wiązać się ze zgonem pacjenta (patrz punkt 4. 8).
This may be moderate to severe and has been associated with death (see 4.8).
PolishPrzeciwnie, powinna ona wiązać się ze wzmocnieniem strefy Schengen.
On the contrary, it should be a strengthening of the Schengen Treaty.
PolishŚwiadczenie usług i dostarczanie produktów przez pośrednika może wiązać się z oszczędnością czasu i pieniędzy.
Supplying services and products through an intermediary can save time and money.
PolishLudzie marzą po prostu o lepszym życiu, a lepszego życia nie muszą wiązać z demokracją.
The people are simply dreaming of a better life, and a better life does not necessarily mean democracy.
PolishMoże się to wiązać z wymogami dotyczącymi rejestracji i publikacji.
These may include registration or publication requirements.